Zone Centrum

https://www.brandweerzonecentrum.be/

Zonecdt: Wim Van Zele

Gemeentes: Assenede, De Pinte, Deinze, Destelbergen, Evergem, Gavere, Gent, Lochristi, Lovendegem, Melle, Merelbeke, Moerbeke, Nazareth, Oosterzele, Sint-Martens-Latem, Wachtebeke, Zelzate, Zulte

Contact V.S.O.A.

Contact verantwoordelijk voor de sector:

slfpvsoa@slfpvsoa-firefighters.be

DE COCK Jurgen

jurgen.decock@bwzc.be

Noyens Bart

Firefighter.VL@vsoa-g2.eu


AGENDA 15.06.2022

Bijzonder Onderhandelingscomité (BiOC)

Wijziging rechtspositieregeling ATP

AGENDA Hoog Overlegcomité (HOC)

Aanpassing personeelsplan ATP

Aanpassing personeelsplan OPS

Maandverslagen dienst Welzijn maart - april 2022


VSOA wenst volgende punten op de agenda van het bevoegde comité te plaatsen: 

 1. VSOA verzoekt de overheid om een kopie van het advies verstrekt door de preventieadviseur/arbeidsgeneesheer en het CPBW aangaande de ligging, indeling en uitrusting van de sociale voorzieningen (Artikel III.1-39 van de CODEX)

 2. VSOA wenst een kopie van het advies van de interne en externe dienst PBW en het gemotiveerd advies van het CPBW aangaande de kleedkamers, wastafels en douches van de verschillende posten in de zone. (Zie artikel III.1-44, III.1-45, bijlage III.1-1, punten 2.3 douches van de CODEX). 

 3. VSOA verzoekt om een afschrift van het advies van de IDPBW, EDPBW en het CPBW ivm de vestiaires van de verschillende posten van de zone (Artikel III.1-48 van de CODEX).

 4. VSOA verzoekt om een kopie van het advies van de IDPBW, EDPBW en het gemotiveerd advies van het CPBW aangaande de refters in gebruik in de verschillende posten van de zone (Artikel III.1-58 van de CODEX). 

 5. VSOA verzoekt om een kopie van het advies van de IDPBW, EDPBW en het CPBW ivm de rustlokalen van de posten in het gebied (Artikel III.1-61 van de CODEX). 

 6. VSOA verzoekt om een kopie van het advies van de IDPBW, EDPBW en het CPBW over de ruimte toegekend voor zwangere werkneemsters in de zone (Artikel III.1-62 van de CODEX).

 7. VSOA verzoekt om een kopie van het brandpreventieverslag van de verschillende posten van de hulpverleningszone 

 8. VSOA vraagt bijkomend of: 

 · De evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen van alle posten zijn voorzien van veiligheidsverlichting en passende bewegwijzering door middel van pictogrammen (Artikel III.3-11). · Evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen en de wegen er naartoe zijn voorzienl van de correcte pictogrammen (Artikel III.3-11). 

. Het evacuatieplan (en eventuele wijzigingen) voor advies aan het comité werden voorgelegd (Artikel III.3-13). 

· Bij de ingang(en) van het gebouw en op elke verdieping een evacuatieplan opgehangen werd (Artikel III.3-13). 

· Of er bij de ingang van het gebouw een interventiedossier ter beschikking gesteld wordt voor de hulpdiensten (Artikel III.3-21). 

· Of gepaste draagbare blusapparaten opgehangen/voorzien worden op zichtbare en duidelijk aangegeven plaatsen (Artikel III.3-17). 

· Controles en onderhoud van blusmiddelen wordt uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant of de installateur. VSOA wijst erop da in overeenstemming met de reguliere wetgeving data van de inspecties, het onderhoud en de bevindingen daarvan moeten worden bewaard en ter beschikking gesteld van het CPBW. 

VSOA vraagt wat de datum is van de laatste inspectie van deze brandbeveiligingsmiddelen? (Artikel III.3-22). 

 9. VSOA vraagt een kopie van het advies van de preventieadviseur en het CPBW inzake het interne noodplan? (Artikel III.3-23 van CODEX). 

 10. VSOA verzoekt om een kopie van het "brandpreventiedossier" (Artikel III.3-24). 

 11. VSOA verzoekt de hulpverleningszone een risicoanalyse uit te voeren m.b.t. de werk- en ruststoelen die werden aangekocht (Artikel VIII.1-3, &1 van de CODEX) VSOA wenst de overheid er ook aan te herinneren dat een risicoanalyse steeds de basis vormt van de wetgeving inzake welzijn op het werk. 

 12. De CODEX voorziet in deze: 

 1. Analyse van de risico's per werkpost 

2. Risicoanalyse van werkplekverlichting; 

3. Risicoanalyse van de luchtkwaliteit per post; 

4. Risicoanalyse van elke elektrische installatie; 

5. Brandrisicoanalyse;

 6. Analyse van de risico's en preventiemaatregelen ivm thermische omgevingen zowel van technologische of klimatologische oorsprong; 

7. Risicoanalyse van de aanwezige gevaarlijke chemische agentia; 

8. Risicoanalyse van de aanwezige biologische agentia; 

9. Risicoanalyse bij het manueel hanteren van lasten; 

10. Risicoanalyse ivm bescherming van het moederschap; 

11. Risicoanalyse op het niveau van elke groep beeldschermwerkplekken en op het niveau van het individu. De resultaten van elke risicoanalyse en de preventiemaatregelen dienen te worden opgenomen in een register dat voor advies aan het CPBW wordt voorgelegd. De werkgever is tevens verplicht ten minste om de vijf jaar een risicoanalyse uit te voeren van de groepen werkplekken met beeldschermapparatuur en tevens op individueel niveau, teneinde de risico's als gevolg van het werken met beeldschermapparatuur te beoordelen, met name wat betreft mogelijke risico's voor het gezichtsvermogen en problemen in verband met lichamelijke en geestelijke belasting (artikel VIII, lid 2-3, van de CODEX). 

VSOA vraagt welke risicoanalyses er in de hulpverleningszone beschikbaar zijn en welke nog moeten worden uitgevoerd.

 VSOA vraagt of alle technische controles werden uitgevoerd in het kader van de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende, machines, installaties, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen, teneinde vast te stellen of zij in overeenstemming zijn met de wetgeving en teneinde gebreken op te sporen die van invloed kunnen zijn op het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk? 


Onze hulpverlening garanderen

Vanaf maandag 10 januari 2022 gelden er nieuwe (en soepelere) test- en quarantaineregels in ons land. Die leggen we verder uit. Ondertussen stijgt het aantal besmettingen door de omikronvariant fors in de hele wereld. En dat kan een grote impact hebben op onze zone. Alle maatregelen hebben als doel om de continuïteit van onze hulpverlening te verzekeren. Daarom zetten we tijdens de omikrongolf in op FFP2-maskers, omdat die beter beschermen dan de chirurgische maskers.
Het goede nieuws is dat omikron minder snel tot een ziekenhuisopname leidt. Het virus nestelt zich vooral in onze neus en keel en minder in de longen. Het verklaart voor een groot stuk waarom de muur van besmettingen zich minder vertaalt in ziekenhuisopnames en overlijdens, zoals in Zuid-Afrika. Deense cijfers laten zien dat maar 0,7 procent van de besmette mensen in het ziekenhuis beland, ten opzichte van 1,1 procent bij de deltavariant.
Het slechte nieuws is dat omikron veel besmettelijker is dan eerdere varianten. Als meer mensen besmet raken met een mildere variant, belanden er uiteindelijk misschien wel net zo veel of zelfs meer mensen in het ziekenhuis. Ook het personeel van de ziekenhuizen valt meer uit. Die mix zet de zorgsector opnieuw onder druk. In een ziekenhuis moet iedereen geholpen kunnen worden. Dat gaat niet alleen over corona, maar ook over verstoorde kankerbehandelingen of uitgestelde operaties.
Als brandweer willen we niet alleen solidair zijn, het is voor de continuïteit van onze hulpverlening cruciaal dat we nu de maatregelen strikt volgen. We doen dat door afstand te houden, mondmaskers te dragen, te ventileren en onze handen te wassen. We doen dat ook door ons te laten 'boosteren'. Net als de zorgsector zijn ook de brandweer en de dringende geneeskundige hulpverlening essentieel voor onze samenleving. We mogen niet allemaal op hetzelfde moment uitvallen op het werk. We willen geen posten moeten sluiten.
Om de operationele werking in onze zone te garanderen, zijn er noodplannen uitgewerkt door directie Operaties. Die treden in werking als er ergens een probleem ontstaat met grote personeelsuitval. Om snel te kunnen reageren, is het belangrijk dat je je afwezigheid door ziekte meldt aan de zone (via de app). Dat geldt ook voor vrijwilligers.

 

Testen en quarantaines

De overheid versoepelt het test- en quarantainebeleid om personeelsuitval op de werkvloer te verminderen. Daardoor moet je niet altijd meer een PCR-test laten afnemen en wordt je quarantaine- of isolatieperiode ingekort.

Een zelftest is alleen nodig als je niet gevaccineerd bent of als je laatste prik langer dan 5 maanden geleden was. De zone betaalt geen testen terug.

Verdeling van FFP2-maskers

Het blijft belangrijk om besmettingen tussen collega's te vermijden, zeker met een besmettelijkere omikronvariant. Daarom heeft de taskforce corona vorige week beslist om FFP2-maskers ter beschikking te stellen aan alle personeelsleden van de zone.
Er is de sterke aanbeveling om een FFP2-masker te gebruiken in de periode van 10 dagen na een hoogrisicocontact.
De verplichte basisbescherming blijft het chirurgische mondmasker. Het gebruik van een FFP2-masker is optioneel, maar wordt sterk aanbevolen na een hoogrisicocontact. Het beschermt (je collega's) beter en met de omikronvariant is dat aangewezen. Het FFP2-masker wordt gedragen in plaats van een chirurgisch mondmasker.
Omwille van de mogelijke schaarste en de kostprijs vragen we om spaarzaam te zijn met je FFP2-maskers. Je vervangt het masker pas als:

 • het masker zichtbaar vuil is
 • het masker een verhoogde weerstand geeft bij het ademen
 • het masker gebruikt werd bij contact met een besmette persoon

Beroeps en vrijwilligers (brandweer en DGH) krijgen een pakket FFP2-maskers via de ploeg of post. Voor de mensen van directie Preventie zijn er FFP2-maskers beschikbaar in het bureau van Heidi Heremans. Voor de mensen van directie Logistiek zijn er FFP2-maskers beschikbaar in het Service Center. Het andere ATP kan maskers krijgen aan de balie.

De algemene verdeling van FFP2-maskers is een tijdelijke maatregel om deze omikrongolf zo goed mogelijk door te komen.

 

Wat brengt de toekomst?

We moeten positief blijven! Verschillende experts zeggen dat omikron precies is waar we op moesten hopen. Een virus wil maar één ding: zich voortplanten. Dat gaat in het geval van virussen het best en het snelst als je je gastheer makkelijk besmet, zorgt dat ze vervolgens besmettelijk zijn, maar ook weer niet zo ziek dat ze bij bosjes neervallen, want dan stopt de verspreiding.
Als het echt zo blijkt te zijn dat omikron zich qua ziektelast verhoudt tot een verkoudheid, kan het op termijn bijdragen aan het uitdoven van de pandemie. Door de ongeziene besmettingscijfers van omikron, in combinatie met de boostercampagne, kan er mogelijk een betere natuurlijke immuniteit ontstaan voor een volgende variant. Op die manier kan het coronavirus veranderen van een onvoorspelbare pandemie naar een seizoensgebonden endemie. En daar kunnen we beter mee leren leven.


Zaterdag laatstleden werden wij samen met ACV en ACOD door de zonevoorzitter burgemeester en de zonecommandant  uitgenodigd in de kazerne post Gent. 

Tijdens de gesprekken nam de zonevoorzitter de tijd om te luisteren naar de vakorganisaties. Er werden in deze geen onderhandse afspraken gemaakt of beloften gedaan. Ik kan jullie zeggen dat op een respectvolle wijze de huidige problematiek aan de burgemeester werd overgemaakt en dat er luisterbereidheid was, rest nu nog de feitelijke uitwerking. De burgemeester zal maandag op de zoneraad een delegatie (2 uit elke ploeg) ontvangen en luisteren. Nadien zal hij ook de tijd nemen om de rest toe te spreken.De burgemeester heeft zich geëngageerd om ook in de 4 ploegen langs te komen en te luisteren op zeer korte termijn! Dat er protestacties zullen zijn voor, tijdens of na de zoneraad is vanzelfsprekend en dat weet de zoneraad ook. Uiteraard is jullie onvrede terecht en moeten jullie dit ook laten blijken! Wij willen jullie echter vragen om deze op een correcte manier te uiten, zodat er achteraf geen tuchtsancties op de agenda komen te staan. Zorg er aub voor dat er geen vernielingen of gekwetsten te betreuren vallen! Met deze mail wensen wij dan ook onze gezamenlijke eisenbundel kenbaar te maken die het gezamenlijk vakbondsfront aan de zoneleiding heeft overgemaakt.

 1. ALGEMENE SITUATIE
 • De rust moet terugkeren;· Continuïteit, (mentale) rust, welzijn, respect zijn nu heel belangrijk, verlof is daarin ook een heel belangrijke factor;· Verlof, wissels en dergelijke moet met maximale flexibiliteit binnen de ploeg kunnen qua verlof en specialiteiten;· Wij vragen respect voor alle personeelsleden. Als er respect is dan krijg je daar zo veel voor terug;· Veranderingen, aanpassingen,... 'on hold' zetten;· Eerst overleg, inspraak, transparantie en maximale betrokkenheid, dit op een respectvolle en eerlijke manier.
 1. ANGSTCULTUUR
  • Meer inspraak, zeggenschap en dat er ook effectief geluisterd wordt op allerlei niveaus en dat de leiding het niet naast zich neerlegt.
  • Als er (kritische) opmerkingen worden gegeven, dat deze achteraf niet gebruikt worden tegen het betrokken personeelslid;
  • Terug meer verantwoordelijkheden binnen de ploeg zelf;
  • Respect en vertrouwen moeten hersteld worden.
 1. AMBULANCIERS
  • Verderzetting van de besprekingen die zijn opgestart;
  • Niet meer gebeld worden in verlof of dag voor de shift om naar post of dergelijke te gaan.
  • Alles moet ruim vooraf geregeld zijn. Terug hybride inschakelen voor verlof en of ziektes op te vangen. Zowel voor de beroeps als voor vrijwilligers. Momenteel kan dit enkel in Deinze.
  • Geen 'beller' systeem meer.
  • 25% regel verlof. 1 op 4 in verlof. Bij 10 man 2 moet en 3 mag. Er is bijna nooit extra verlof mogelijk in de praktijk. Veel burn outs.... Door slecht management.
 1. WEDERTEWERKSTELLING
 • 7,36 uur of 12 uur een eigen keuze aan 75%! Zonder beperking in tijd.
 1. DISPATCH
  • Het uitgangspunt van een studiebureau moet zijn dat alle opties samen met het personeel worden onderzocht, maar niet dat er al vooraf opdracht gegeven wordt om de 12 uur niet te onderzoeken of negatief te beantwoorden;
 1. ATP
 • Er heerst hier ook angst, er werden veel veranderingen op korte termijn doorgevoerd zonder inspraak en overleg.

Deze punten zullen door de delegatie op het zonecollege en zoneraad worden toegelicht morgen.
Maar eerst moet binnen de volledige Zone Centrum de rust terug keren.Hopende jullie hiermee geïnformeerd te hebben en steeds bereikbaar voor verdere toelichting


Binnen Brandweer Zone Centrum heerst sociale onrust.

De problemen situeren zich op verschillende niveaus

1. Ambulance/dispatching

Het uurrooster van de dispatchers is te zwaar: er werd gevraagd om het uurrooster te herzien, maar er zijn nog steeds geen wijzigingen! Er is een hoog personeelsverloop wat aanleiding geeft tot nieuwe aanwervingen en opleiding. Dit weegt op de huidige dispatchers. Er is voldoende flexibiliteit van de dispatchers, maar het ontbreekt aan wil van de zoneleiding om een leefbaarder werkregime te bewerkstelligen. Zij vragen een uurrooster van 12 u in plaats van 8 uur shiften, maar dit is blijkbaar onbespreekbaar

Er zijn op korte tijd heel wat veranderingen doorgevoerd: invulling van een PIT-bemanning, geen vaste standplaatsen meer...dit vraagt heel wat logistieke aanpassingen van het personeel. Zo worden ze in hun vrije tijd opgebeld (daags voordien) voor een onverwachte overplaatsing naar een andere locatie, maar zij moeten zelf voor hun kledij zorgen. Ook zijn er problemen met de opname van verlof.

Voor de ambulanciers worden mondelinge afspraken o.a. over verlof niet toegepast. zo bijvoorbeeld de 3e man voor verlof, men geeft aan dat dit in de toekomst niet meer kan.

Door de gebrekkige personeelsformatie, is er vaak te weinig bezetting. Daardoor is de garantie op 2 dagen verlof niet haalbaar. Er heerst onduidelijkheid over het takenpakket voor de PIT bemanning,...

2. Angstcultuur

De directie hanteert een angstcultuur... Indien men te kritisch is, wordt gedreigd met een negatieve evaluatie. Zij dulden geen tegenspraak!

Er is geen of gebrekkige communicatie vanuit de leiding waardoor het personeel het gevoel krijgt geen inspraak meer te hebben. Alles is toch al beslist...

3. Wedertewerkstelling

In het kader van de wedertewerkstelling zijn heel wat taken niet langer meer beschikbaar en dwingt men het personeel in een uurrooster met glijtijden en een dagstelsel van 7,36 u ipv 12 u in de ploeg. Men verbloemt dit met de voordelen die een glijrooster bieden, de beperking van de mogelijke taken in het 12 u stelsel... maar structureel heroriënteert men gewoonweg de taken en maakt men wedertewerkstelling niet attractief...

Deze problemen zorgen voor stress bij de personeelsleden en vormen dus een psychosociaal risico. Stress geeft aanleiding tot spanningen, uitvallen van collega's en maken de vicieuze cirkel rond.

Ondanks het sociaal overleg, het aankaarten van de problematiek stellen de vakorganisaties vast dat de zone gewoon dezelfde koers blijft aanhouden. Aan de hand van protestacties wil het personeel de zoneleiding vragen:

- Respect te tonen voor hun werk en respect voor de thuis/werkbalans

- Meer inspraak in beslissingen en aansluitend een betere en tijdige communicatie vanuit de zone

- Bestrijden van machtsmisbruik door hiërachische meerderen. Kritiek op een respectvolle manier mag niet afgestraft worden

- De 12 u regeling voor dispatching te overwegen

- Herbekijken van de dienstregelingen voor de ambulanciers en tijdige communicatie over de diensten

- Garanties voor het opnemen en valideren van het verlof

- Herbekijken van de invulling voor wedertewerkstelling

De maat is vol voor het personeel...Er is een hoog personeelsverloop, vandaar dat het tijd is voor een duidelijk signaal. Er zullen nog protestacties zijn, maar wanneer de zone halstarig het been blijft stijf houden rest ons alleen nog een stakingsaanzegging.


Beste collega's,

Binnen Zone Centrum rommelt het... VSOA was hiervan niet op de hoogte, maar met deze mail wensen wij dit recht te zetten. 

Vooreerst willen wij ons excuseren dat jullie nog niet eerder iets van ons hoorden, maar de reden hiervoor is dat recent D. P. afstand deed van zijn mandaat en sedert kort een nieuwe verantwoordelijke leider en voorzitter voor de regio Vlaanderen werd aangesteld in de persoon van Bart N.

Bart N. is zelf een operationeel brandweerlid binnen Brandweer Zone Rand (Antwerpen) en zal jullie ongetwijfeld niet onbekend zijn, denken we maar aan de illustraties voor de artikelen van Karel L. en zijn expertise met betrekking tot de zware hulpverlening, waarvoor hij mede auteur was voor de SOP zware hulpverlening bij het KCCE.

Bart is reeds meer dan 30 jaar actief binnen de brandweer en is evenzeer gepassioneerd door het vak. Bart neemt zijn mandaat als voorzitter voor Vlaanderen op als reactie op de veranderende brandweer en wil mee de kar trekken om de hervorming van de brandweer opnieuw op de sporen te krijgen. 

Een hervorming die meer en meer op een misvorming begint te lijken...Een nieuwe functie vergt echter altijd een inloopperiode, een aanpassing en het zoeken naar de juiste balans. Dit heeft voor gevolg dat lopende dossiers niet onmiddellijk op de radar kwamen of dat we sommige heikele situaties niet onmiddellijk de juiste opvolging gaven.

 Gelukkig hebben jullie ons hierop attent gemaakt en springen wij alsnog mee op de kar om jullie ongenoegen naar de zoneleiding toe mee te versterken. Dit is ook onze verantwoordelijkheid en het mandaat dat jullie ons geven! Met deze mail willen we jullie dan ook informeren dat ondertussen VSOA samen met ACV en ACOD de handen in elkaar hebben geslagen en een gemeenschappelijk vakbondsfront vormen tegen de huidige situatie in jullie hulpverleningszone.

 Samen kunnen we een krachtig signaal geven... Verder informatie zal nog volgen, maar we kunnen jullie nu al meegeven dat wanneer de zone geen gehoor geeft aan de wensen van zijn personeel wij niet zullen nalaten een stakingsaanzegging te doen. In afwachting wordt jullie gevraagd om op 25 oktober a.s. massaal naar de zoneraad te trekken en een duidelijk signaal te geven aan de politici. In onze ledendatabase hebben wij nog heel wat leden waarvan wij het e-mailadres niet bezitten. Dus deel deze brief gerust met leden en collega's die hem niet zouden ontvangen hebben. Vraag alle leden om hun e-mailadres door te geven als ze rechtstreeks op de hoogte willen blijven van de verdere evoluties is dit dossier.

 Ook nieuwe leden mag je gerust naar ons doorverwijzenMochten jullie nog feiten of opmerkingen hebben die het ongenoegen kunnen illustreren mogen jullie steeds contact nemen met jullie nieuwe regionale voorzitter Bart N. via mail (firefighter.vl@vsoa-g2.eu) 

Bijstand met raad en daad!

Voor VSOA - sector hulpverleningszones

Eric LABOURDETTE Verantwoordelijke leider 

Peter VANDENBERK Verantwoordelijke leider 

Bart NOYENS Verantwoordelijke leider 


Brandweer Zone Centrum

Roggestraat 70

9000 GENT

Brussel, postdatum

Feedback opstartnota's en publicatie selectieprocedure luitenant

Geachte mevrouw VANDEN ABEELE

Wij hebben kennisgenomen van uw e-mail dd. 10 september 2021 met uw vraag om proactief onze opmerkingen over te maken ikv de opstartnota's en publicatie voor de selectieprocedure voor luitenant.

Hieronder geven wij alvast onze bemerkingen

 • Er wordt zowel geopteerd voor de opties 'mobiliteit in dezelfde graad' als 'professionalisering' met de aanleg van een dito werfreserve. Dit betekent een simultaan examen voor respectievelijk 'externe kandidaten' als 'interne kandidaten'.
  VSOA wil hierbij opmerken dat bij het opstellen en beoordelen van de verschillende proeven bijzondere aandacht dient besteed opdat de interne kandidaten niet bevoordeeld worden t.o.v. de externe kandidaten;
 • Wat betreft de deelnemingsvoorwaarden voor de selectie via professionalisering ontbreekt een belangrijke bepaling uit het administratief statuut:[...]

In afwijking van het eerste lid, 2°, wanneer de functiebeschrijving als beroepspersoneelslid voorwaarden bevat inzake rijbewijs of brevet van ambulancier die niet vermeld worden in de functiebeschrijving van de vrijwillige kandidaat, moet aan deze voorwaarden voldaan worden ten laatste op het einde van de professionaliseringsstage. In dit geval kan de professionaliseringsstage bedoeld in artikel 95 drie keer verlengd worden met een periode van drie maanden om de stagiair toe te laten te voldoen aan deze nieuwe voorwaarden.

[...]

 • Er wordt in de voorgestelde nota's/publicatie wel vermeld dat er een werfreserve aangelegd wordt, alleen wordt nergens de duur ervan vermeld.VSOA vraagt om in beide aankondiging ook de duur van de werfreserve te vermelden. Wij verwijzen hiervoor naar art. 71 (mobiliteit) en art. 93 (professionalisering) van het KB tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones [en zijn aanpassingen]
 • Voor wat betreft de samenstelling van de jury en het programma van de selectieproeven moeten wij vaststellen dat wij niet beschikken over het 'personeelsreglement operationeel personeel' van uw hulpverleningszone zodat wij hierop ook geen opmerkingen kunnen formuleren.
  Teneinde tot een volledig advies te kunnen komen zou het wenselijk zijn om ons hiervan een exemplaar te bezorgen.

Graag vestigen wij ook uw aandacht op §1 van art. artikel 54 van het KB van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones [en zijn aanpassingen] welke de modaliteiten van het ter kennis brengen van de vacante betrekkingen preciseert.

Hopende u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben

Voor VSOA/SLFP Hulpverleningszones

Eric LABOURDETTE

Verantwoordelijke leider SLFP/VSOA

Peter VANDENBERK

Verantwoordelijke leider SLFP/VSOA

Bart NOYENS

Verantwoordelijke leider SLFP/VSOA


Friendly reminder: draag je mondmasker

Sinds we chirurgische mondmaskers beschikbaar hebben, is comfort geen reden meer om ze niet te dragen. We zoeken intussen verder naar duurzame mondmaskers met ons logo. Hoe dan ook, een mondmasker is verplicht:

 • Als je je verplaatst of als je geen veilige afstand kunt houden
 • In de dienstvoertuigen
 • Tijdens interne en externe opleidingen
 • Bij vergaderingen
 • Bij het koken in de keuken. In de kantines en refters volgen we de horecarichtlijnen en hoef je geen mondmasker te dragen zolang je neerzit. Respecteer de 1,5 meter afstand en verplaats geen tafels en stoelen om dichter bij elkaar te zitten.

Afgelaste activiteiten en alternatieve roadshows

Alle evenementen zijn afgelast tot en met eind dit jaar, inclusief de eindejaars- en nieuwjaarsactiviteiten. Dat wil zeggen:

 • Geen postbezoeken in de beroepsposten op maandag
 • Geen 11-novembervieringen
 • Geen Sinterklaasvieringen
 • Geen Barbarafeesten
 • Geen nieuwjaarsrecepties
 • Geen verjaardags-, pensionerings-, ploeg- of postfeesten

...

Voor de roadshows denken we na over een coronaproof alternatief. Het wordt waarschijnlijk een combinatie van een live toelichting voor een beperkt publiek en een video voor meer mensen. Binnenkort meer info.

Lunch tijdens voortgezette opleidingen

Volg je een voortgezette opleiding, bijvoorbeeld in het groot leslokaal in de hoofdkazerne, dan kan je niet mee-eten in de refter. Dat is enerzijds om kruisbesmettingen te voorkomen, maar anderzijds ook omdat er niet voldoende capaciteit is in de refter.

Wat kan je wel doen?

Je eigen lunch meenemen

Een broodje bestellen aan de balie

Een portie warm eten bestellen aan de balie

Tussendoor gaan eten in het sociaal restaurant 300 meter naast de kazerne, in het Balenmagazijn

Waar kan je eten? In het leslokaal of buiten.

Coronalert app

Coronalert is een gratis app die helpt om de verspreiding van corona te vertragen. Coronalert maakt gebruik van technologie om de contactopsporing in België te versnellen. Je hebt er bovendien veel sneller een eventueel testresultaat mee. Lees er hier alles over.

De app is zeer functioneel in de privésfeer. Tegelijk willen we waarschuwen voor de app in de werkomgeving. De app werkt met Bluetooth. Je gsm zoekt dus continu naar andere toestellen (met de app) die dicht en langdurig in de buurt zijn. De app houdt al die gegevens bij. Als een persoon later positief test, krijgen de dichte contacten een melding. Dit gaat dus om de gsm's die de voorbije periode dicht én langdurig in de buurt zijn geweest van de 'besmette' gsm.

De context waarin operationeel personeel werkt, zorgt er vaak voor dat afstand niet mogelijk is. Denk maar aan samen rijden in een voertuig. De app registreert ook alleen gsm's, en houdt dus geen rekening met mondmaskers of de effectieve afstand tussen personen. Je kunt dus wel op veilige afstand aan het eten zijn van je collega's, terwijl jullie gsm's wel dichter in de buurt liggen.

We geven graag mee dat we een werkend systeem van contacttracing hebben in onze zone. Bij een coronabesmetting van een collega starten we zelf een contactonderzoek op. In de drie gevallen van besmetting binnen onze zone heeft die tracing goed gewerkt.

Daarom: Je kunt de Coronalert app zeker gebruiken. Maar schakel de zogenoemde 'blootstellingschecks' uit tijdens de diensturen. Zo vermijden we verwarring.Bericht aan de duikers van de zone Centrum

Maandag 2 juni 2O2O

Betreft: opvolging duikers na COVID-19-infectie

Beste duiker,

Binnen de duikmedische wereld is er ongerustheid over de risico's waaraan duikers blootgesteld zouden kunnen worden nadat ze een COVID-L9 infectie hebben doorgemaakt. Men denkt hierbij hoofdzakelijk aan barotraumata en verminderde inspanningstolerantie, maar mogelijk ook verhoogd risico op decompressie-ongevallen en zuurstoftoxiciteit. De voorzichtigheid van NELOS, en bij uitbreiding ook de andere duikverenigingen, is gebaseerd op de mogelijke letsels die iemand na een infectie nog zou kunnen vertonen, waardoor de integriteit van het longweefsel mogelijks aangetast is.

Op 3 mei hebben de Geneeskundige Commissies NELOS en LIFRAS hierover een advies opgesteld, ln overleg met de arbeidsarts dr. De Clercq werd besloten deze richtlijn te volgen. Jullie werden hiervan op de hoogte gesteld door jullie duikcoórdinator lt. Nico De Vrieze op 9 mei.

Samengevat bevat dit de volgende maatregelen:

. Groep 1: voor duikers met een COVID-infectie (sterk vermoeden)

. Groep 2: voor duikers:

o zonder symptomen maar met een positieve testuitslag of nauwe contacten (zonder adequate beschermingsmaatregelen)

o van een persoon met bewezen of vermoede COVID-19 (vb. huisgenoten) contact met besmette personen.

De herevaluatie van de duikgeschiktheid moet, tijdens deze periode, gebeuren door een arts met kennis van zake, de uiteindelijke duikgeschiktheidsbeoordeling gebeurt door een duikarts.

Vier duikers werden naar aanleiding van ziekte of quarantaine onderzocht door de arbeidsarts, duiker kreeg een tijdelijk duikverbod.

Overwegende dat er gedurende de epidemie niet steeds getest werd, de tracing beperkt was tot inwonende familieleden en een aanzienlijk deel van de infecties asymptomatisch gebeurt werd op 27 mei beslist om alle duikers eenmalig te testen. Het gaat om een serologische test via bloedafname.

Deze test meet de antilichamen die vanaf 3 weken na ziekte gevormd worden en heeft een sensitiviteit van 97Yo, wat zeer goed is.

Op basis van het resultaat van de test zal de arbeidsarts beslissen of verder onderzoek noodzakelijk is.

ln de toe we jullie actief opvolgen naar symptomen van COVID-19 en dit ook bijhouden in een logbo snel kan overgegaan worden tot test als symptomen dit aanwijzen.


Decontaminatieveld voor ambulances

We zijn deze week gestart met een decontaminatieveld voor ambulances in de hoofdkazerne. Het is een wasstraat waar ambulances en het materiaal aan boord in twintig minuten volledig gedesinfecteerd worden. Dit gebeurt door het personeel van de tweede hulp. De ambulanciers kunnen zich intussen omkleden in de personeelscontainer. Hun pakken worden grondig ontsmet met javel, waarna ze kunnen drogen. Zo kunnen we de pakken hergebruiken.
Het stappenplan vind je hier. Er is intussen ook een instructievideo gemaakt: Ter info:

 • De tweede hulp wordt dynamisch gedispatcht en kan bij dringende zaken uitrijden. De bezetting in ons netwerk van posten is prima. Heel wat vrijwilligers zijn namelijk beschikbaar omdat ze noodgedwongen thuis zijn of thuiswerken.
 • Over het vervuilde water zijn afspraken gemaakt met Aquafin en de milieudienst van Stad Gent. We verdunnen het water tijdens de spoeling om het ecosysteem zo weinig mogelijk te belasten.
 • Op dit moment komen alle ambulances van BWZC naar het decontaminatieveld na een interventie met een mogelijke COVID-19 patiënt. Er is overleg met Volksgezondheid of we dit uitbreiden naar de andere ziekenwagens die naar de Gentse ziekenhuizen rijden.
 • Sinds zondag zijn er 31 ziekenwagens gedesinfecteerd in de wasstraat, gemiddeld 8 per dag. Sinds het begin van de crisis zijn er meer dan 200 ritten gebeurd met mogelijk besmette patiënten.

Er is overal in de zone ongelofelijk veel werk verzet de voorbije dagen. Petje af.Meer foto's vind je in het album.Overzicht van alle maatregelenOm het overzicht over onze zonale maatregelen niet te verliezen, verspreiden we in elke nieuwsflash een document waarin we alle maatregelen op een rij zetten. Nieuwe maatregelen staan in het rood. Klik hieronder op de link.


Update maatregelen coronavirus (COVID-19) 24 maart 2020


We beseffen dat er veel moet verwerkt worden op korte tijd, maar het is echt cruciaal dat iedereen de meest recente maatregelen en procedures kent. Daarom hebben we een website op poten gezet waar je alle maatregelen, video's en andere info overzichtelijk terugvindt. Het adres is bit.ly/coronabwzc. 

Belangrijk: Verspreid deze site niet naar mensen die geen personeel zijn van BWZC. Belangrijke wijzigingen

 • Volg de procedure ademlucht desinfectie. Ook ademluchtmaskers- en toestellen kunnen namelijk besmet zijn.
 • In de hoofdkazerne is een decontaminatieveld voor ziekenwagens, materiaal en ambulanciers opgesteld. Alle ziekenwagens van BWZC passeren hier na een interventie met een (potentieel) besmette patiënt.
 • Volg de procedure afvalbeheer (recuperatie maskers, pakken en flesjes) en medisch afval.
  • Verzamel mondmaskers. We onderzoeken manieren om ze grondig te desinfecteren en te hergebruiken.
  • Verzamel de beschermpakken voor desinfectie en recuperatie.
  • Verzamel de lege alcoholgelflesjes. We hervullen de gerecycleerde flacons namelijk.
 • Breng de sprays (Virkon) terug na gebruik en plaats ze correct in de gelabelde bak.
 • We vragen om je dienstvoertuig te annuleren als je dienstverplaatsing niet doorgaat.
 • Je mag omwille van potentieel besmettingsgevaar niet meer handmatig de fietsvergoeding aanduiden op de prikklokken. Je geeft dit digitaal in via Pronet, zie deze handleiding.

Nieuwe of aangepaste procedures

 • Procedure inzet ziekenwagen (SOP)
 • Stappenplan desinfectie ziekenwagen
 • Procedure autopomp
 • Procedure ladderwagen
 • Procedure ademlucht desinfectie
 • Procedure afvalbeheer (recuperatie maskers, pakken en flesjes) en medisch afval

Nieuwe vragen

 • Wat is de stand van zaken rond technische werkloosheid voor vrijwilligers?
  • Tot voor kort mochten brandweervrijwilligers die technisch werkloos zijn alleen interventies doen en geen andere opdrachten uitvoeren (dus geen slangen wassen, niet aan voertuigen sleutelen ...). Anders konden zij hun uitkering verliezen. Hetzelfde gold voor vrijwillige ambulanciers die zich niet mochten inroosteren.
  • De RVA heeft haar richtlijnen versoepeld op maandag 23 maart. Vanaf dan mogen vrijwillige ambulanciers en brandweervrijwilligers zich maximaal inzetten voor de zone.
 • Hoe krijgen we onze loonbrieven van maart?
  • Die verspreiden we via de post.

COVID-19 in de zoneWe monitoren de ziektemeldingen bij Brandweerzone Centrum op dagelijkse basis.

 • 18 personen zijn ziek en hebben symptomen die mogelijk gerelateerd zijn aan COVID-19.
 • 22 personen zijn preventief thuis geplaatst door de huisarts. Dit betekent niet noodzakelijk dat zij besmet zijn.

Ondanks de lichte stijging in deze categorieën, hebben we in het algemeen minder zieken dan de voorbije dagen. Op dit moment zijn er dan ook geen problemen voor de operationele bezetting. Dit wordt opgevolgd binnen de taskforce corona.

Welk masker draag je wanneer?

Maskers, maskers en nog eens maskers. Maar welk masker moet je nu dragen op welk moment? In dit document vind je alle nodige informatie.

TewerkstellingsattestenVolgens de huidige federale maatregelen heb je in principe geen attest van je werkgever nodig om je te verplaatsen binnen de landsgrenzen. Toch stellen we in de praktijk vast dat er al personeelsleden tegengehouden zijn door de politie, met de vraag waar zij naartoe gaan en met welk doel. Dit is in het bijzonder aan de grens met West-Vlaanderen gebeurd. Daarom hebben we preventief tewerkstellingsattesten verspreid via mail naar het operationeel personeel. ATP dat nog op bepaalde tijdstippen verwacht wordt in de kazerne, krijgt dit attest in de loop van deze week. Wie in Nederland woont, heeft ook het nodige vignet gekregen via mail.

Uitrukprocedures brandweer aangepast

De uitrukprocedures voor een aantal interventietypes zijn sinds dinsdagochtend 24 maart 7.30 uur aangepast. De reden hiervoor is dat we niet nodeloos mensen in interventievoertuigen willen laten rijden als dat voor dat type interventie niet absoluut noodzakelijk is. Bij andere interventietypes zijn er geen wijzigingen.

 • Automatisch brandalarm
  • autopomp en commandowagen
  • geen ladderwagen of tankwagen
 • Brand gebouw (hoogspanningscabine)
  • autopomp, tankwagen en commandowagen
  • geen 2de autopomp of ladderwagen
 • Voertuigbrand algemeen
  • autopomp, tankwagen en commandowagen
  • geen 2de autopomp
 • Voertuigbrand (auto / moto)
  • autopomp, tankwagen en commandowagen
  • geen 2de autopomp
 • Gasgeur / ontsnapping
  • autopomp, tankwagen en commandowagen
  • geen 2de autopomp

Een digitale koffiehoek

Op de website https://bit.ly/coronabwzc hebben we voor de thuiswerkers een digitale koffiehoek gemaakt. Het is gericht op de thuiswerkers, maar uiteraard is iedereen bij BWZC er welkom. Je kunt er meebouwen aan onze gezamenlijke Spotify-muzieklijst, gratis postkaarten sturen en tips lezen hoe je het thuiswerk gezond en ergonomisch aanpakt. We hebben ook een nieuwe opdracht voor de fotochallenge:


Wat is jouw ultieme thuiswerksnack?


Wees gerust, we zetten er je naam niet bij... Heb je zelf een goeie tip voor je collega's? Dan kan je die delen via een bewerkbaar Google-document op de website. Je hebt geen account nodig. We vragen om de website niet te delen met mensen buiten onze organisatie.Universiteit Antwerpen is trouwens ook bezig met een grote coronastudie bij de bevolking. Ze onderzoeken de impact van de maatregelen die genomen zijn. Elke dinsdag kun je een korte vragenlijst invullen.

Update FrontForce Emergency Planning

Tussendoor geven we nog mee dat er zeer binnenkort een nieuwe versie (4.0) van FrontForce Emergency uitkomt. De grootste wijzigingen in de update bevinden zich op het vlak van planning en beschikbaarheid. Er is een instructiefilmpje gemaakt en per scherm ook een handleiding. Je kunt er nu zelfs al mee aan de slag, want op ovl-test.frontforce.be mag je naar hartenlust testen. Zeker doen, want zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Een week in beeldenLuc De Meyer heeft enkele beelden op een rij gezet van de voorbije periode. Er is sinds de start van de coronacrisis ongelofelijk veel gebeurd bij BWZC.

Koerierdienst BWZCVandaag besteld, morgen geleverd. De brandweer springt overal in België bij om mondmaskers te verdelen naar ziekenhuizen en andere instellingen. Vandaag hebben we liefst 320.000 chirurgische mondmaskers verspreid op 107 adressen. Het ging voornamelijk om rusthuizen en allerhande zorginstellingen. Een logistiek huzarenstukje met soms wat obstakels, maar het resultaat mag er zijn.

Tot slotNog vragen? Heb je nog vragen? Stel ze mondeling of via mail aan je directeur of leidinggevende. Operationeel personeel kan terecht bij de directie Operaties. De leidinggevenden stellen je vraag aan de taskforce corona, waarna je zo snel mogelijk een antwoord krijgt.

 • Vragen over corona en de zonale aanpak? 
 • Vragen over logistieke zaken rond corona (PBM-pakketten, desinfectiemiddelen)? Mail naar 
  • Opgelet: vragen rond medisch materiaal of PBM-pakketten voor ambulanciers stel je aan de sergeant-ambulanciers of aan je verantwoordelijke DGH


Redenen omkleed advies van VSOA betreffende verslag werkbezoek post Waarschoot - Verslag werkbezoek post Nevele-Verslag werkbezoek post Zomergem


Er is geen indicatie van een asbestinventaris en beheersprogramma in het verslag van het bezoek van deze kazerne. Is deze asbestinventaris gedaan en in order in elke post van de zone?


Codex over het welzijn op het werk - Boek VI. - Chemische, ankerverwekkende en mutagene agentia-Titel 3.- Asbest

Art. VI.3-4.- § 1. De werkgever maakt een inventaris op van al het asbest en alle asbesthoudend materiaal in alle delen van de gebouwen (met inbegrip van de eventuele gemeenschappelijke delen), en in de arbeidsmiddelen en beschermingsmiddelen op de arbeidsplaats. Indien nodig vraagt hij hiertoe alle nuttige informatie op bij de eigenaren.

De bepaling, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op de gedeelten van gebouwen, de machines en installaties die moeilijk bereikbaar zijn en die in normale omstandigheden geen aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbest. Intact materiaal dat in normale omstandigheden niet wordt beroerd, mag door monsternemingen, bedoeld om de inventaris op te stellen, niet beschadigd worden.

Art. VI.3-5.- De inventaris bestaat uit:

1° een algemeen overzicht van het asbest of de asbesthoudende materialen die aanwezig zijn op de plaatsen bedoeld in artikel VI.3-4;

2° een algemeen overzicht van de gedeelten van gebouwen, de machines en installaties die moeilijk bereikbaar zijn en die in normale omstandigheden geen aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbest;

3° per lokaal of bouwdeel of per arbeidsmiddel of beschermingsmiddel:

a) de toepassing waarin asbest is verwerkt;

b) een beoordeling van de toestand van het asbest of van het asbesthoudende materiaal;

c) de werkzaamheden die aanleiding kunnen geven tot blootstelling aan asbest.

Art. VI.3-6.- Deze inventaris wordt bijgewerkt.

De kleedkamers worden zodanig uitgerust met kleerkasten dat elke werknemer zijn kleding tijdens de werktijd achter slot en grendel kan bewaren. Is dit het geval in elke post?

Wanneer de werknemers worden blootgesteld aan vocht of vuil of wanneer er een risico is op intoxicatie of besmetting beschikken zij over twee individuele kleerkasten, de ene voor de eigen kledij, de andere voor de werkkledij. Is dit het geval in elke post?


Boek III.- Arbeidsplaatsen-Titel 1.- Basiseisen betreffende arbeidsplaatsen

Art. III.1-48.- § 1. De kleedkamers worden zodanig uitgerust met kleerkasten dat elke werknemer zijn kleding tijdens de werktijd achter slot en grendel kan bewaren.

Elke werknemer die de kleedkamer gebruikt, beschikt over een individuele kleerkast.

§ 2. Wanneer er geen specifiek risico is, mogen de individuele kleerkasten vervangen worden door een gewone kapstok met kleerhaak of een kleerhanger en een individueel vak.

§ 3. Wanneer de werknemers worden blootgesteld aan vocht of vuil of wanneer er een risico is op intoxicatie of besmetting beschikken zij over twee individuele kleerkasten, de ene voor de eigen kledij, de andere voor de werkkledij.


De werkgever stelt zonder kosten voor de werknemers voldoende toiletartikelen en, in voorkomend geval speciale reinigingsproducten evenals elke andere bijkomende uitrusting, ter beschikking van de werknemers. Hij stelt eveneens voldoende handdoeken ter beschikking waarvan hij het onderhoud en de tijdige vervanging verzekert. Voor het drogen van de handen kan hij een ander middel ter beschikking stellen. Is dit het geval in elke post?


Art. III.1-54.- De werkgever stelt zonder kosten voor de werknemers voldoende toiletartikelen en, in voorkomend geval speciale reinigingsproducten evenals elke andere bijkomende uitrusting, ter beschikking van de werknemers. Hij stelt eveneens voldoende handdoeken ter beschikking waarvan hij het onderhoud en de tijdige vervanging verzekert. Voor het drogen van de handen kan hij een ander middel ter beschikking stellen.


De toiletten zijn volledig gescheiden voor mannen en vrouwen, en bevinden zich dicht bij hun werkpost, de rustlokalen, de kleedkamers en de douches. Is dit het geval in elke post?


Afdeling 4.- Toiletten

Art. III.1-56.- De toiletten bestaan uit één of meerdere individuele wc's en desgevallend urinoirs, samen met één of meerdere wastafels.

De toiletten zijn volledig gescheiden voor mannen en vrouwen, en bevinden zich dicht bij hun werkpost, de rustlokalen, de kleedkamers en de douches.

De werknemers moeten zich vrij naar de toiletten kunnen begeven.


Is er een risicoanalyse van elektrische installatie gemaakt?


Hoofdstuk II. - Risicoanalyse en algemene preventiemaatregelen

Art. III.2-3.- De werkgever voert, overeenkomstig artikel I.2-6 een risicoanalyse uit van elke elektrische installatie waarvan hij de houder is.

De werkgever spoort ten minste de volgende risico's op en evalueert ze:

1° de risico's voor elektrische schokken door rechtstreekse aanraking;

2° de risico's voor elektrische schokken door onrechtstreekse aanraking;

3° de risico's te wijten aan ontladingen en lichtbogen;

4° de risico's te wijten aan potentiaalspreiding;

5° de risico's te wijten aan ophoping van energie, zoals in condensatoren;

6° de risico's te wijten aan overspanningen ten gevolge van inzonderheid fouten die kunnen ontstaan tussen actieve delen op kringen op verschillende spanning, van het schakelen en van atmosferische ontladingen;

7° de risico's voor oververhitting, brandwonden, brand en ontploffing, veroorzaakt door de elektrische uitrusting;

8° de risico's te wijten aan overstromen;

9° de risico's te wijten aan een spanningsdaling en het wederopkomen van de spanning;

10°de risico's inherent aan het gebruik van elektrische energie en de werkzaamheden aan elektrische installaties;

11°de niet elektrische risico's die te wijten kunnen zijn aan een fout of een slecht functioneren van een elektrische uitrustingscomponent, zoals stuurorganen of stuurstroombanen.


Werd een risicoanalyse omtrent het risico op brand uitgevoerd?


Hoofdstuk II.- Risicoanalyse en preventiemaatregelen

Art. III.3-3.- De werkgever voert een risicoanalyse uit betreffende het brandrisico.

Bij de uitvoering van deze risicoanalyse houdt de werkgever inzonderheid rekening met de volgende risicofactoren:

1° de waarschijnlijkheid van de gelijktijdige aanwezigheid van een brandstof, een oxidatiemiddel en een ontstekingsbron, noodzakelijk voor het ontstaan van een brand;

2° de arbeidsmiddelen, de gebruikte stoffen, de processen en hun eventuele interacties;

3° de aard van de activiteiten;

4° de grootte van de onderneming of inrichting;

5° het maximum aantal werknemers en andere personen die aanwezig kunnen zijn in de onderneming of inrichting;

6° de specifieke risico's eigen aan bepaalde groepen van personen aanwezig in de onderneming of inrichting;

7° de ligging en de bestemming van de lokalen;

8° de aanwezigheid van meerdere ondernemingen of instellingen op eenzelfde arbeidsplaats of op een aanpalende arbeidsplaats, zoals bedoeld in hoofdstuk III van de wet;

9° de werkzaamheden uitgevoerd door externe ondernemingen zoals bedoeld in hoofdstuk IV, afdeling I van de wet.

De werkgever bepaalt de waarschijnlijke scenario's en de omvang van de voorspelbare gevolgen die eruit kunnen voortvloeien.

De risicoanalyse wordt regelmatig bijgewerkt en dit, in elk geval, telkens wanneer zich wijzigingen voordoen die een invloed hebben op de brandrisico's.


Conform aan de wetgeving, deze redenen omkleed advies moeten in de notulen van deze vergadering worden opgenomen.