West Vlaanderen-Zone 1

Zonecdt: Filiep Dekiere

Gemeentes: Blankenberge, Beernem, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Knokke-Heist, Middelkerke, Oostkamp, Oostende, Oudenburg, Torhout, Zedelgem, Zuienkerke

Afgevaardigden V.S.O.A. zone 1

Bart Noyens (Verantwoordelijke leider)

Firefighter.VL@vsoa-g2.eu 

Vandenbussche Philip

vandenbussche.philip@outlook.com

Verkooren Jean-Claude

jean-claude.verkooren@telenet.be

jean-claude.verkooren@zone1.be

Oosterlynck Niko

Niko.Oosterlynck@zone1.be


Comité Preventie en Bescherming op het Werk op donderdag 22 juni 2023 

We stellen reeds volgende punten voor ter bespreking:

1. Opvolging verslag CPBW 22 december 2022a) Procedure obesitas patiënten – Terugkoppeling

2. Goedkeuring en opvolging verslag CPBW 25 mei 2023a) Communicatie inzake veiligheid gebruik lierb) Codex frequentie vernieuwing veiligheidsschoenen

3. Bespreking maandverslag IDPBW mei 2023

4. Veiligheidsschoenen en steunzolen

5. Ziekteverzuim 2021 en 2022

6. Varia


Bijzonder Onderhandelingscomité 27 maart 2023

Bezetting vrijwilligers en beroeps – Toestand 1 januari 2023

Er zijn op 1 januari 2023 : 483 vrijwilligers in het vrijwilligerskader. (= brandweermannen en ambulanciers samengeteld).

Er zijn 287 badgehouders.

De 25 nieuwe brandweermannen, die opgestart zijn in 2023, werden meegeteld bij de stagiairs.

Beroepskader

Er zijn op 1 januari 2023 313 beroeps in het beroepskader.

Op 27 maart 2023 is door het zonecollege de goedkeuring gegeven om op 1 juni 2023 aan te vullen tot 317 beroeps. De indiensttreding van de nieuwe medewerkers is voorzien op 1 juni, maar dit kan later zijn door hun opzegtermijn.

Er zal gekeken worden hoe we de cijfers per graad per ploeg per post in beeld kunnen brengen. De namen van de badgehouders mogen bezorgd worden aan de personeelsdienst en dit zal nagekeken worden.

3. Stand van zaken selectieprocedures

Bevorderingsprocedure Sergeant (vrijwilligerskader) C

Competentietesten Wobra: 16 februari 2023

Schriftelijk deel: 16 maart 2023

Mondeling deel: 27 maart 2023

Bevorderingsprocedure Korporaal (beroeps- en vrijwilligerskader)

Op het zonecollege van 27 maart 2023 is de procedure goedgekeurd.

Uiterste inschrijvingsdatum 30 april 2023 Schriftelijk deel vanaf tweede helft mei 2023 Mondeling deel in juni 2023.

De procedure zal in juni afgerond zijn. Aanwervingsprocedure vrijwillig Kapitein (vrijwilligerskader)

Op het zonecollege van 27 maart 2023 is de procedure goedgekeurd.

Uiterste inschrijvingsdatum 30 april 2023

Schriftelijk deel vanaf tweede helft mei 2023

Mondeling deel in juni 2023.

De procedure zal in juni afgerond zijn. Iedereen die beschikt over een FGA hoger kader kan hier aan deelnemen.

Er is geen woonplaatsverplichting voor vrijwillig kapitein.

9 aanwervingen beroepsbrandweermannen (professionalisering- en mobiliteitsreserve) Op het zonecollege van 27 maart 2023 werd dit goedgekeurd.

Op 1 juni 2023 is er een tekort van 9 mensen in het beroepskader.

De verdeling is als volgt :

Brugge: 5,

Knokke-Heist: 2

Oostende: 2

De indiensttreding kan vanaf 01 juni 2023 afhankelijk van hun vooropzeg.

De personen komen uit de werfreserve van professionalisering en mobiliteit. Die 2 reserves zijn nu uitgeput. Er zijn ook personen die op die lijsten stonden en verzaakt hebben.

Aanwervingsprocedure beroepsbrandweerman beroepskader

De procedure zal opgestart worden in het najaar 2023.

Oproep poule zonale dispatcher De oproep is vorige donderdag verschenen via de nieuwsbrief. Uitbreiding van de poule is noodzakelijk voor de werking van de dispatch.

Uiterste inschrijvingsdatum 7 april 2023.

Het motivatiegesprek is voor de 2de helft april.

Er was op een vorig overleg gemeld dat de zonale ambulanciers kunnen deelnemen.

Diensthoofd Sensibilisering en diensthoofd BPA Het betreft 2 functies.

De functiebeschrijvingen en infoberichten worden momenteel uitgeschreven. De functiebeschrijvingen zullen nog voorgelegd worden op het BOC.

Er is nog geen startdata gekend. Aanwervingsprocedure brandweerman (vrijwilligerskader)

Deze procedure zal, zoals jaarlijks, voorgelegd worden aan het zonecollege en zoneraad in juni 2023. De inschrijvingen zullen lopen tot eind september.

De gesprekken zullen plaatsvinden in oktober en de medische screening in november. De vacantverklaring en de toewijzing van de posten zal ten laatste in december 2023 gebeuren, zodat de aanstelling vanaf 01 januari 2024 kan ingaan.

Om vrijwilligers aan te trekken gaat er een grote oefensessie door in post Brugge op 29 april 2023.

Er gaat nog één grote infosessie + light oefensessie (geen sportproef) door in post Blankenberge op 13 mei 2023.

Postverantwoordelijke Gistel

Er werd een geschikte kandidaat voor de functie van postverantwoordelijke post Gistel voorgelegd op het zonecollege en werd ook goedgekeurd.

Hij zal vanaf 1 oktober 2023 meelopen met de huidige postverantwoordelijke tot eind december 2023. Vanaf 1 januari 2024 is hij dan de postverantwoordelijke van post Gistel.

Aangebracht punt door de vakorganisatie

VSOA a) Individueel kledijkrediet

De vakorganisatie VSOA meldt dat er heel wat vrijwilligers zijn die ontgoocheld zijn dat zij dit krediet niet krijgen, terwijl zij veel ingeroosterd zijn.

Die mensen krijgen dan een mailtje van de personeelsdienst dat zij bijna aan hun maximum aantal uren zitten, maar krijgen toch geen kledijkrediet.

Een vrijwilliger die dienst doet in een beroepspost krijgt het dan wel, terwijl een vrijwilliger die dienst doet in een vrijwillige post dit dan niet krijgt. De zonecommandant licht toe dat het krediet niet voor de dagdagelijkse kledij is.

De regel is dat iedereen dienstkledij krijgt en bij slijtage kan ingeven worden voor nieuwe kledijstukken. Het gaat nu over de extra's die brandweer gerelateerd zijn.

Maj. ing. licht bijkomend toe wat we dit toekennen aan mensen die de 22 % beschikbaarheid behalen in de eigen post of 24 ingeroosterde shiften doen in de beroepsposten.

Als je voldoende beschikbaarheid hebt in de eigen post heb je krediet bv om sportkledij te kopen. Voor ambulanciers is dit niet voorzien.

De vakorganisatie VSOA verwijst naar dienstorder 35.

Er staan 3 zaken in vermeld waarbij dit niet meetelt.

Maj. ing. heeft de berekening van de beschikbaarheid laten nakijken. Een ambulanceshift in een andere post en een dienst in de zonale dispatch tellen niet mee.

Telt wel mee is beschikbaarheid in de eigen post. Dit zou dan ook meegerekend zijn in de berekening. De vakorganisatie VSOA meldt dat het niet klopt. In vrijwilligersposten doen ook vrijwilligers shiften in andere beroepsposten en deze worden dan niet meegerekend.

De vakorganisatie VSOA meldt dat opleidingen, ziekte,… ook niet meetellen voor de 22 % beschikbaarheid. Maj. ing. Jeroen Bonte licht toe dat ziekte ook niet meegenomen wordt bij de beroeps. In het dienstorder staat het echter vermeld dat het wel meetelt, maar het dienstorder staat los van het kledijreglement.

De vakorganisatie VSOA haalt aan dat je op die manier de vrijwilliger niet motiveert. Als zone willen we dat de vrijwilligers hun 22% beschikbaarheid halen in de eigen post.

Maj. ing. heeft aan andere zones nagevraagd hoe zij omgaan met het kledijbudget. In andere zones wordt geen extra kledijbudget voorzien voor vrijwilligers.

De zonecommandant vraagt om een aantal voorbeelden aan hem te bezorgen. 


Verslag CPBW 26 januari 2023

 • Kennisgeving data rondgang kazernes met de arbeidsarts 2023

De preventieadviseur Zone 1 heeft met de arbeidsarts volgende data vastgelegd voor een rondgang in diverse kazernes.

* 02 maart 2023 om 09u (Blankenberge, Knokke-Heist en Brugge Hoofdpost)

* 10 oktober 2023 om 09u (Brugge Voorpost, Oostkamp, Ruddervoorde, Torhout)

Presentatie klimmers

Het betreft de insteek bij zwaarlijvige patiënten en voor welke evacuatie we beroep kunnen doen op de klimmers. Er zijn momenteel 2 personeelsleden, die een opleiding gevolgd hebben met zone Centrum rond de evacuatie van zwaarlijvige personen.

Voor de zone was die opleiding kosteloos. Met alle technieken die wij hebben, kunnen zwaarlijvige personen geëvacueerd worden met een brancard, maar als we iemand zwaarder dan 250 kg naar beneden willen krijgen, zal dit niet lukken, omdat de stretcher niet meer kan dragen. Het touwwerk, de musketons, enz. kunnen wel zwaardere gewichten dragen. Er zijn stretchers op de markt die breder zijn en tot 2200 kg kunnen dragen. Kostprijs is rond de 1900 euro. Dit zou een oplossing kunnen bieden.

De preventieadviseur Zone 1 vraagt of het nuttig is als we een dergelijke brancard voor zwaarlijvige patiënten hebben. Is er ruimte om dergelijke brancard te kopen om in het klimvoertuig te steken?

Ergonomisch is dit voor de manschappen alvast een meerwaarde als de klimmers kunnen helpen bij dergelijke evacuaties. De patiënt moet daarna ook kunnen vervoerd worden naar het ziekenhuis. De opmaak van een procedure moet een duidelijke flow vastleggen.

De teamleader beslist of er al dan niet mensen moet bij geroepen worden. De vakorganisatie ACOD stelt de vraag of het altijd nodig is om een klimteam op te roepen. Bij een zwaarlijvige patiënt die ook kortademig is, is een advies van een dokter of MUG-arts soms noodzakelijk. Een ambulancier moet op dat moment beslissen om een dokter al dan niet erbij te halen.

De preventieadviseur Zone 1 meldt dat het ook geen hinderpaal mag zijn als het wat langer duurt tot de klimmers ter plaatse zijn. Patiënten terug naar boven brengen is geen taak van de brandweer. We doen er niets fout aan om die procedure te maken, want de ambulanciers moeten toch op de hoogte zijn. De ambulanciers of de LVO moeten een juiste analyse maken.

Besluit: Er zal een aanzet gegeven worden voor de opmaak van een procedure en kijken welke stappen er moeten genomen worden. De procedure zal aan het CPBW voorgelegd worden. De beslissingsboom voor alarmeringen voor redding voor het RED-team zal meegestuurd worden met het verslag.

Resultaten geluidsmeting 25 oktober 2022

In het voertuig Lima 132 kwamen we aan 85 decibel. Het is nergens verplicht om een gehoorbescherming te dragen, omdat de blootstellingsduur beperkt is, maar het dragen van gehoorbescherming wordt aangeraden.

Besluit: We zullen hiervoor oorschuimpjes voorzien in het voertuig Lima 132.

Prioritair We rijden ofwel prioritair ofwel niet-prioritair. De sirene mag niet zomaar uitgezet worden. De wegcode is ondertussen ook alweer aangepast. Nu zijn de blauwe zwaailichten ook iets dwingender naar de andere wegbestuurders toe. Prioritair rijden en telefoneren in het voertuig is volgens de wegcode ook toegelaten.

De zonecommandant licht toe dat de wegcode in België niet hetzelfde is als in Nederland. Er zou nog een Ministerieel Besluit verschijnen om dit aan te passen, maar is nog niet gebeurd.


Verslag CPBW 22 november 2022

 Stand van zaken resultaten enquête RAPS-I

 Post De Haan 

De preventieadviseur Zone 1 licht toe dat we ondertussen in post De Haan geweest zijn om de resultaten van de RAPS-I te bespreken en er veel mensen aanwezig waren. Er waren enkele resultaten die in het oog sprongen. Wat zal er met hun kazerne gebeuren? Ook qua leermogelijkheden, omdat ze vinden dat ze ten opzichte van vroeger minder kunnen oefenen en minder uren permanente vorming kunnen doen in de post. 

Post Oostende 

21 november was er dan een bespreking in post Oostende, maar er was een magere opkomst. Daar waren het vooral de mensen op dienst die aanwezig waren, met nog wat enkelingen erbij. 

Een vakorganisatie haalt aan dat wat opviel is, dat een 60% van de manschappen zich het werk van ambulancier zien doen tot aan het pensioen. Hierbij verwijst hij naar het feit dat het spijtig is dat het overleg "Eindeloopbaanbeleid" geannuleerd geweest is in het kader van de financiële besparing in de zone. 

De zonecommandant meldt dat we nu eerst moeten kijken waar we landen met de besparingsvoorstellen om verder te kunnen werken met de werkgroep loopbaanbeleid. De strategische knopen moeten eerst ontward worden vóór er opnieuw kan in discussie gegaan worden. Een vakorganisatie haalt aan dat we misschien intern in post Oostende met de postverantwoordelijke kunnen bekijken hoe de ambulancetaken in te vullen.

Is er draagvlak om bepaalde voorstellen te doen? Er is wel een beeld gevormd wat er leeft bij de ploeg. De preventieadviseur Zone 1 meldt dat er wel zal bekeken worden hoe we dit kunnen aanpakken. 

Een vakorganisatie geeft bijkomend aan dat het ook te zien zal zijn wat de grootste groep mensen wenst. 

Overdag kan er ook geen verschil gemaakt worden tussen 1ste en 2de ambulance. Tijdens de nacht is er wel een verschil. Als er geen duidelijkheid is en er geen oplossing is in post Oostende, zal de beslissing genomen worden door de zonecommandant, maar eerst intern bekijken met de postverantwoordelijke. Na alle rondgangen in de posten zal er een samenvatting van de posten bezorgd worden aan het CPBW. 

Opleiding meetapparatuur

 Opleiding meetapparatuur is opgenomen in het oefenprogramma van VTO middenkader en is opgenomen in het jaaractieplan. Het is permanente vorming en wordt zonaal georganiseerd. 

Feedback brief VSOA m.b.t. de gasexplosie in Oostende 

De preventieadviseur Zone 1 heeft op elke vraag van de vakorganisatie VSOA omtrent de gasexplosie een antwoord geschreven en ligt voor goedkeuring bij de zonecommandant. De vakorganisatie VSOA meldt dat, hoe gedetailleerder iets omschreven wordt, hoe beter. 

 Het omstandig verslag werd bezorgd aan FOD WASO. 

Het strafrechtelijk onderzoek is momenteel in volle werking. Als iemand van de zone uitgenodigd wordt in kader van het strafrechtelijk onderzoek mogen zij zich laten ondersteunen door een officier of een advocaat. Speciaal voertuig voor vervoer obesitas patiënt In Oostende is er een obesitas patiënt voor de 3de keer geëvacueerd en deze keer werd beroep gedaan om het RED-team. In de last minute risicoanalyse moet er contact opgenomen worden met een leidinggevende wat te doen.

 De zonecommandant meldt dat er op een officierenoverleg in het verleden eens een toelichting geweest van iemand van het klimteam. Besluit: De zonecommandant vraagt aan de preventieadviseur Zone 1 om die persoon uit te nodigen op een CPBW-vergadering om diezelfde presentatie te laten toelichten. Wanneer moet het klimteam erbij gehaald te worden? 

 Er is een presentatie waar zij kunnen bij helpen. Als het klimteam aanwezig is op de interventie is er een leidinggevende aanwezig. Personeel op dienst kerst en nieuwjaar Een vakorganisatie vraagt of er iets voorzien wordt door de zone voor het personeel die op die dagen werkt in de kazernes. Er werd in het verleden nog niets voorzien door de zone hiervoor, enkel wel voor de nieuwjaarsreceptie. Vroeger was het de eigen ploeg die iets organiseerde met kerst en nieuwjaar. 

Besluit: De zonecommandant zal dit voorleggen aan de voorzitter. Hygiëne koffiemachine post Oostende Een vakorganisatie haalt aan dat er nu in post Oostende een grote koffiemachine staat, maar het toestel niet proper is.

 De preventieadviseur Zone 1 licht toe dat er gisteren een technieker geweest, maar er toch alweer plassen onder het toestel lagen. Indien hij merkt dat er in post Oostende opnieuw maden in het toestel zitten, zal hij vragen aan de dienst uitrusting om het toestel weg te halen. De hygiëne in de post zelf, na Corona, dient ook nog eens herhaald te voor de manschappen en de preventieadviseur Zone 1 zal dit op het scherm laten zetten. 

Besluit: De preventieadviseur Zone 1 zal navragen aan uitrusting waarom het vorig toestel weggehaald werd en vervangen werd door dit groot toestel. Uw VSOA tea


Agenda Bijzonder Onderhandelingscomité 28 november 2022

1. Goedkeuring en opvolging verslag BOC 27 juni 2022 + 19 oktober 2022 

2. Bezetting vrijwilligers en beroeps - voorspelling 31/12/2022 

3. Stand van zaken selectieprocedures 

4. Stand van zaken resultaten enquête RAPS-I en Black Box 

5. Voorstel data IBOC en BOC 2023

 6. Varia


Verslag CPBW 27 oktober 2022

Opvolging verslag 23 mei 2022

a) Hepatitis A - beroepsziekte en prijsverschil met combivaccin AB - terugkoppeling

De preventieadviseur Zone 1 heeft telefonisch contact opgenomen met de arbeidsarts. Combivaccin AB De arbeidsarts blijft erbij dat een vaccin hepatitis A geen nut heeft. De duikers krijgen dit vaccin, omdat zij soms in aanraking komen met bevuild water. Mensen uit het dierenredteam krijgen dit vaccin ook.

Vóór het geboortejaar 1988 is iedereen gevaccineerd geweest en wordt dit niet meer gegeven.

De kans is ook al kleiner dat er nog iemand aangeworven wordt in de zone die al een oudere leeftijd heeft. Er is ook nog niemand in de zone waarvan wij kennis hebben dat hij een besmetting hepatitis A zou opgelopen hebben.

Fonds voor Beroepsziekte

Het Fonds voor beroepsziekte komt enkel tussen voor mensen die in bevuild afvalwater werken, voor de brandweer komen ze dus niet tussen.

b) Problematiek obesitas patiënten - terugkoppeling

De preventieadviseur Zone 1 licht toe dat we nu momenteel toevallig twee arbeidsongevallen hebben wegens het ambulancevervoer van een obesitas patiënt. Die personeelsleden hebben een rugletsel opgelopen. De patiënt diende via een moeilijke trap naar beneden gebracht te worden, de ladderwagen was geen optie.

Er zijn hier twee zaken, zijnde hoe kunnen we een patiënt naar beneden brengen en/of de zone de ambulance van Aalst zou kunnen gebruiken. In Aalst kunnen we ook eens gaan kijken welke technieken zij hanteren om de patiënten naar beneden te brengen.

Maj. ing. M. De L. had op 25 oktober een overleg met de NC-112 over hoe we dit kunnen aanpakken en moet nog feedback krijgen. Als er leden zijn van de vakorganisaties die hierbij wensen in betrokken te worden, is dit uiteraard mogelijk.

c) Lijst adviezen en/of risicoanalyses op vraag van VSOA - terugkoppeling

Het betreft een overzicht over bepaalde voorzieningen en risicoanalyses in een kazerne. Het gaat over de indeling van sanitaire ruimtes, omkleedruimtes, refters, brandpreventiedossier in de kazernes,...

De preventieadviseur Zone 1 heeft nu al 5 kazernes bezocht in kader van het document.

Hij zal alles in een actieplan zetten als hij alle posten bezocht heeft, zodat we een idee hebben.

Validatie jaaractieplan IDPBW 2023

De zonecommandant stelt de vraag of de meettoestellen verwerkt zitten in het jaaractieplan. Hoe moet er omgegaan worden met de meettoestellen en hebben wij een procedure als meettoestellen ingezet worden?

De zonecommandant stelt voor om dit ook op te nemen in het jaaractieplan 2023. Indien er nog iets naar voor zou komen uit het ernstig arbeidsongeval in Oostende mag dit ook aan het jaaractieplan toegevoegd worden. Dan zal dit pas gevalideerd worden. Besluit: Dit punt voor de validatie hernemen op het CPBW van 22 november 2022.

Wespenpakken post Oostende - terugkoppeling

De preventieadviseur Zone 1 licht toe dat we in coronatijd de pakken veel gewassen hebben met als gevolg een verlies van sterkte. We vermoeden dat dit de reden is, waarbij er wespensteken door het pak komen. In post Oostende is er nu een testpak voorzien voor de Aziatische hoornaar dat in gebruik is in Midwest.

Er zijn momenteel nog wespenrondes bezig.

Kpt. Dries V.d. V. haalt aan dat er misschien een onderscheid moet gemaakt worden tussen een pak voor een Aziatische hoornaar + voor plaatsen waar er niet onmiddellijk kan gevlucht worden bij gewone wespennesten (bv op een zolder) en dan de gewone wespenpakken. Dit kan eventueel beschreven worden in de SOP.

De vakorganisatie VSOA vraagt wat de impact zal zijn bv op een arbeidsongeval als je ervoor gekozen zou hebben een minder beschermd pak te dragen i.p.v. het meer beschermde pak.De zonecommandant geeft aan dat er standaard kan vermeld worden dat het meest beschermde pak moet gedragen worden en erbij vermelden dat het personeelslid zelf kan afwegen om het minder beschermde pak te dragen.

De bewegingsruimte is te beperkt in de blauwe wespenpakken, mogelijks zijn deze wat gekrompen door het vele wassen.

Maj. ing. M. De L. haalt aan dat we in het verleden nooit problemen gehad hebben met die pakken. Hij stelt voor om die pakken gewoon te vervangen als ze een bepaalde leeftijd hebben en reeds een aantal keer gewassen zijn.

De preventieadviseur Zone 1 zou hiervoor met de leverancier willen samen zitten en bepaalde punten willen aankaarten.

Opvolgpunten:

Ademluchtfles zware materiaalwagen Dit zit ergonomisch zeer slecht opgeborgen in het voertuig. De ademluchtflessen zitten niet meer in aluminium bak, maar in een plastieken bak.

Maj. ing. M. De L. meldt dat ze de oefening aan het maken zijn waar in het voertuig dubbele flessen te steken en zal dit navragen.

Ernstig arbeidsongeval post Oostende

De vakorganisatie VSOA heeft een brief bezorgd met opmerkingen/vragen/argumenten omtrent het omstandig verslag dat zij ontvangen hebben. Voor de vakorganisatie VSOA is het niet de bedoeling om nu alle punten te overlopen en de situatie in te schatten.

De vakorganisatie VSOA haalt aan dat er per punt een feedback kan gegeven worden op de brief door de preventieadviseur Zone 1. Die brief kan gehanteerd worden als een soort debriefing en wat er kan uit geduid en geleerd worden. De zonecommandant meldt dat het omstandig verslag niet zal aangepast worden.

De arbeidsinspectie zou toch ter plaatse geweest zijn, maar voor de kraanman. De zonecommandant heeft het arbeidsongeval ook aangekaart bij de directeur generaal Civiele Veiligheid. De juiste kanalen moeten aangewend worden voor een onderzoek vanuit de hogere overheid. De zonecommandant heeft nog geen antwoord ontvangen. De preventieadviseur Zone 1 stelt ook de vraag hoe we er mee omgaan als het CPBW bij hoogdringendheid wil samengeroepen worden. De zonecommandant kan op dat moment de beslissing nemen en dit zal via telefonisch contact zijn. Voor wat psychologische ondersteuning betreft, was er in de politie al ondersteuning voor de echtgenote van het slachtoffer.

Kpt. D. V. der V. licht toe dat we dit momenteel ontbreken in de contactfiches van de personeelsleden in de zone wie te contacteren in geval van nood. De vraag is dan wie de partner dan zal contacteren als dit luik is afgerond. Er is altijd wel slachtofferbejegening van de politie en die mensen zijn daar ook in getraind. Kunnen wij hier ook op rekenen? En kan ons netwerk daarvoor dienen?

De vakorganisatie VSOA stelt de vraag hoe de politie dan kan weten wie ze moeten contacteren. Er moet hier ook over nagedacht worden.

De preventieadviseur Zone 1 meldt dat er nu ook voor de eerste keer een COT-antenne direct naar het personeelslid gestuurd werd. In de nabije toekomst kan via Verdi een sms gestuurd worden naar alle COT-antennes met de vraag wie beschikbaar is als er een ernstig arbeidsongeval is. De preventieadviseur Zone 1 licht de uitgebreide psychosociale hulpverlening tijdens de gasexplosie in Oostende toe.

De vakorganisatie VSOA haalt aan dat er een opmerking gekomen is van mensen die ter plaatse geweest zijn tijdens de interventie. Het is goed dat er een debriefing is in groep, maar er waren ook mensen aanwezig die niet ter plaatse waren en dit was niet gepast.

Anderen hebben er bv ook geen nood aan dat dit telkens wordt herhaald Besluit: De brief van de vakorganisatie VSOA zal beantwoord worden door de preventieadviseur Zone 1. Het omstandig verslag wordt niet aangepast.


Agenda Bijzonder Onderhandelingscomité 06 september 2022

 • Personeelsbezetting post Brugge

Korte samenvatting van het probleem:

1. Bezetting gedaald :

a. Post Brugge had in 2014 (vóór de zonevorming) 141 beroepsmensen in dienst in Brugge.

b. Sinds de opstart van de zone is dat aantal gezakt tot 123 mensen waarvan er een deel gedeeltelijk of volledig zonale taken uitvoeren. De effectieven voor post Brugge liggen dus een stuk onder de 123.

2. Extra posities te bemannen:

a. 2 extra mensen 24u/24u voor tweede ambulance voorpost

b. 2 extra mensen in weekdagen (12u) voor ambulance Jabbeke

c. 1 extra persoon overdag als chauffeur van de cluster officier

Het is hopelijk voor iedereen duidelijk dat de bezetting verminderen maar toch meer taakinvullingen verlangen een onmogelijke opdracht is.

Hieronder een gedetailleerde uitleg:

1. Vergelijking Post Brugge vroeger en nu:

i. Oorspronkelijke bezetting (2014): gemiddelde bezetting (24u/24u) van 20 mensen gevraagd met een bezetting van 141 beroeps.

ii. Huidige bezetting: gemiddelde bezetting (24u/24u) van 22,7 mensen gevraagd met een bezetting van slechts 123 beroeps.

2. Berekening in ideale omstandigheden:

1. Om 1 persoon 24/24 en 7/7 op dienst te hebben heb je 6,8 FTE nodig. Dit is een berekend gegeven.

2. In post Brugge wordt gevraagd om gemiddeld 22,7 mensen op dienst te hebben. Dit is geen rond getal omdat er een verschil is tussen nacht (21), dag (25) en weekend (23) dienst.

3. Conclusie: 22,7 x 6,8 = 154 FTE nodig.

Deze minimale bezetting wordt bepaald op basis van een zonaal dienstorder. Ook de andere beroepsposten in de zone moeten een minimale bezetting garanderen.

Voor post Oostende ligt deze minimale bezetting op 16,5 en voor Knokke-Heist op 7,6. Zij beschikken hiervoor over een beroepspoule van respectievelijk 123 en 52 beroepspersoneelsleden.

Zowel in post Knokke-Heist als in post Oostende zijn er - gelukkig - voldoende beroepspersoneelsleden om de minimale bezetting te garanderen. In het effectief aantal zijn voor de 3 posten ook de niet-operationelen, dagdienstfuncties en officieren verrekend. Verder zijn er nog een aantal verlofsystemen (loopbaanonderbreking, zorgverlof,..) die het aantal inzetbare personeelsleden nog doet dalen. Het effectief aantal operationele personeelsleden voor de 3 posten ligt dus nog lager maar dit aantal kunnen we compenseren met de inzet van brandweervrijwilligers en operationele collega's uit de dagdienst.

Uit de grafiek blijkt duidelijk dat de verhouding in Brugge compleet uit balans is. Vanuit de post Brugge werd altijd loyaal meegewerkt aan de zonale visie om de vrijwillige posten te versterken met beroepspersoneel. Er werd in het verleden nooit actie gevoerd tegen het gegeven dat wij personeel moeten afstaan aan andere posten. We stelden ons wel de vraag wie de ontstane leegtes zou invullen. Van de belofte dat de dienstverlening zou opgevangen worden door de poule externe ambulanciers kwam alvast niet veel in huis. De leegtes worden niet opgevangen, bijgevolg moeten dagelijks meerdere middelen buiten dienst worden geplaatst omdat er simpelweg geen personeel is om er mee op de baan te gaan.

3. Huidige bezetting

123 beroepspersoneelsleden waarvan 107 in ploegendienst werken. De kloof tussen 123 en 107 kunnen we opvullen met eigen vrijwilligers en operationele dagdienst. De kloof tussen het effectief aantal en het theoretisch noodzakelijk aantal bedraagt 31 FTE!

Om de huidige vorm van dienstverlening in stand houden dienen er 31 beroepspersoneelsleden te worden aangeworven.

4. Oplossingen

a) 31 FTE aanwerven

b) Inschakelen externe ambulanciers. Gemiddeld over een volledig jaar kunnen we 2 externe ambulanciers inzetten per shift. Helaas zijn er ook momenten waarop niemand beschikbaar is. In tegenstelling tot ons beroepspersoneel is de inzet van deze tewerkstellingsvorm vrijblijvend waardoor we er niet op kunnen rekenen. Door 24u/24u 2 externe ambulanciers in te zetten winnen we 13,6 FTE.

c) Als we ambulance Jabbeke stopzetten winnen we 5 FTE.

d) Als we beide PIT's stopzetten winnen we opnieuw 13,6 FTE.

Besluit:

Als we de garantie hebben dat er 24u/24u 2 externe zonale ambulanciers onze dienst kunnen vervoegen (op vandaag is dit niet het geval!), ambulance Jabbeke en de beide PIT's worden stopgezet dan daalt onze minimale bezetting terug naar 20, het niveau uit 2014. Hiervoor volstaan 136 VTE's, waarvan er 13,6 VTE's kunnen ingevuld worden door externe ambulanciers en 13,6 VTE's door brandweervrijwilligers/operationele dagdienst.

Door schrapping van de beide PIT's en ambulance Jabbeke houden we nog slechts 3 ziekenwagens over op het grondgebied van Brugge. Wil men een vierde ziekenwagen laten rijden dan zal hiervoor het noodzakelijke personeel moeten aangeworven worden. Deze bemannen met de poule externe ambulanciers is geen optie aangezien hiermee in bovenstaande analyse al op realistische wijze rekening werd gehouden.

Het is aangewezen de verdeling van het beroepspersoneel te bepalen op basis van een objectieve risico-analyse die rekening houdt met het aantal interventies en risico's.

Belangrijk aandachtspunt:

De flexibiliteit van de post Brugge zal aanzienlijk stijgen wanneer men vanuit één locatie kan opereren. De post Brugge zal dan in de mogelijkheid zijn om meer middelen uit te sturen en te schakelen tussen de verschillende middelen, iets wat absoluut noodzakelijk is gezien de daling van beschikbaarheid in de vrijwillige posten rondom Brugge.

Het blijft dus van prioritair belang om zo snel mogelijk werk te maken van één kazerne voor de post Brugge. Dit zal zowel de lokale als zonale slagkracht ten goede komen.


Hieronder een update van de besproken punten in het Comité Veiligheid en Welzijn op het werk:

CPBW - 23 maart 2022

Gezien ik on-line moest volgen kon ik niet alles en iedereen (perfect) horen maar hier alvast een klein overzicht van de aanvullingen van dit overlegmoment.

Ongevallen rapport 2021:

 • CPBW 23/03
  • Uit het rapport van 2021 blijkt dat bijna 40% van de ongevallen gebeurt in de kazerne en/of door sport. Gezien je dan net in een stressloze en ontspannen situatie bent zou men net minder risico moeten lopen het slachtoffer van een ongeval te zijn. (Kazerne: 24% - sport: 15%).

Mini REHAB:

 • CPBW 23/03
  • VSOA: Op kleinschaligere interventies van lange duur (zoals na een dodelijk verkeersongeval uren moeten wachten op een verkeersdeskundige, ...) zou het mogelijk moeten zijn om een mini-REHAB te laten komen indien men door omstandigheden niet kan worden afgelost.

RAPS-I: RisicoAnalyse van de PSychosociale asecten op het werk

 • CPBW 23/03:
  • De vragenlijst heeft niet als doel de situatie bij interventies in beeld te brengen maar hoe men zich voelt als men op zijn werk (toe)komt.
 Dus eerder hoe men zich voelt in de kazernes en onder de collega's. Hierdoor is de mening van iedereen belangrijke dus niet enkele beroeps of vrijwilligers maar ook de ATP'ers.
 • CPBW 24/02:

  • Er zal een vragenlijst worden rondgestuurd i.s.w.m. een Universiteit (ben even vergeten welke).

  • Het doel: een objectieve vergelijking met andere hulpdiensten zoals Brandweer en Politie.Dit zou voorafgaan door een goede begeleiding en uitleg over het doel.

  • De vragenlijst zal naamloos zijn! (IDEWE) We kunnen niet spreken over annoniem daar je normaal een link via mail zal ontvangen. Maar zoals eerder gezegd wordt dit op voorhand nog verduidelijkt.

  • Wij hebben de vragenlijst reeds kunnen inkijken en het gaat inderdaad over psychosociale aspecten of anders gezegd over je gemoedstoestand en gevoel op het werk.

Erkenning van Covid-19 besmetting als beroepsziekte:

 • CPBW 24/02:
  • Procedure:

   • Er zijn 2 formulieren in te vullen (601 en 603). Indien men een aanvraag (of melding) wil doen van een mogelijkse besmetting op het werk dan kan men bij de personeelsdienst terecht voor ondersteuning bij het invullen van deze formulieren. Dus aanspreekpunt = personeelsdienst

   • Formulieren worden bezorgd aan FEDRIS -> de beslissing over het dossier gaat terug naar de werkgever -> en dan terug naar het personeellid

   • Bij ambulanciers gaat de erkenning tamelijk vloet bij brandweermannen (bvb bij assitentie of of horizontale evacuatie) zal heel goed moeten aangetoond worden dat tijdens de uitvoering een besmettingskans was. Daarom begeleiding door personeelsdienst is belangrijk!

 • CPBW 27/01:

  • Erkenning van Covid-19 besmetting als beroepsziekte: De kosten zullen terug worden betaald over de ziektedagen is nog geen duidelijkheid. Normaal zou je geen ziektedagen mogen verliezen, is nog op te volgen.

Registratie blootstelling gevaren

 • CPBW 24/02:
  • In Oostende zal een nieuwe manier van meldingen van blootstellingen aan gevaren (rook, gevaarlijke stoffen, asbest, ...) worden getest via Top-desk. Ons lijkt dit een goede en vlotte manier. Dus bij kans van blootstelling, melden aan je overste en (laten) invullen!

Dress-code - ambulanciers:

 • CPBW 23/03:
  • VSOA vraagt op de volgende CPBW een evaluatie van het systeem in Oostende.
  • VSOA vraagt opvolging van de mogelijkheid om het aantal ambulancebroeken en polo's aan te passen aan eigen behoefte, meestal dus meer dan de huidige beschikbaar gestelde aantallen.

 • CPBW 24/02:
  • Zoals op het CPBW van 27 januari besproken zal dit proefdraaien.
  • VSOA: Wij hebben gevraagd om ook de brandweermensen toe te laten in de combinatie van een Nomexbroek en T-shirt zoals de 3de en 4de ploeg ambulance (met gele broek) en dus af te stappen van de verplichting om in polo te moeten rondlopen. Er wordt voorgesteld van de staf om dit enkel toe te passen in de warmste maanden juli-augustus, wordt vervolgd ...
 • CPBW 27/01:
  • Welke kledij moeten de ambulanciers dragen als 3de en 4de ambulanceploeg?
  • Per post wordt dit bekeken:
 dedicated AMBploeg (1ste en 2de) volledig conform FOD in het geel
  • In Oostende: 3de en 4de ploeg zullen zich voor AMB omkleden (plaast ambulanciers wordt voorzien)
  • In Brugge: 3de en 4de ploeg draagt AMB broek met blauwe polo/t-shirt(?) en veranderd bij een AMB-rit.

Permanente Vorming Onderofficieren - verplicht buiten de diensturen.

 • VSOA: Onderofficieren hebben een mail gekregen waarin ze verplicht werden om buiten hun diensturen Permanente Vorming te volgen. We hebben begrip op de praktische uitwerking van een goede opleiding en OOF zijn zeker vragende partij, maar er zijn verschillende mails rondgestuurd per Post met een verschillende toonaarde in de mail en de 'verplichting buiten diensturen' valt bij ons iets slecht. Ze hebben al een hele constructie opgesteld i.f.v. de Voortgezette opleiding met 'vakmanschapsdage'n, nu komt dit er nog eens bij. De Cdt. zal dit verder bekijken en uitwerken. Wordt vervolgd ...

27 januari 2022

Rondgangen kazernes:

 • Voorgestelde data 15 februari en 25 oktober 2022

Registratie/melding zieken - Zonale Dispatch:

 • VSOA: Zonale Dispatch vraag bijna dagelijks de zieken op bij de lokale dispatch, waarom?
 antwoord: Om in EasyCAD de zieken aan te duiden zodat men weet wie 'zeker' niet ingezet kan worden (lees: ogevorderd want iedereen die rood staat is zet zich eigenlijk niet beschikbaar).

25 november en 23 december 2021

Werkgerelateerde kankers:

 • Screening op beroepsgerelateerde kankers bij brandweerlieden.
 Dokter Sierens zegt dat er nog geen lijst is met werkgerelateerde kankers en daarom nog geen screening kan worden uitgevoerd.


 • CPBW 27/01: Uitleg zal in alle 4 de posten samen worden gegeven.

Ziektebriefjes:

 • Er wordt opgemerkt dat er steeds meer huisartsen en/of specialisten geen speciale ziekteattesten meer willen invullen. Er wordt bekeken of dit inderdaad niet meer zou moeten daar Certimed blijkbaar ook de ziektebriefjes van de huisartsen zelf aanvaard.

 • CPBW 23/12: Het ziektebreifje van Certimed MOET niet gebruikt worden maar liever wel!

Interventiekledij:

 • Omdat de commandant niet akkoord gaat met de lage kwaliteitseisen in het bestek van de federale regering betreffende interventiepakken zal onze zone zelf uitkijken om een contract met een leverancier af te sluiten. Hiervoor wordt een werkgroep opgericht waarin de vakbonden de brandweerlieden in zal vertegenwoordigen.

Materieel:

 • Er worden kleine ladders 'Little Giant' voorzien voor de eerste overbrugging naar het begin van het ladderpakket van de ladderwagens.

Middelenbeleid:

 • Een bloedafname bij het weigeren van de eerste test kan niet worden afgedwongen door de Zone. Na weigering van de eerste test wordt het dossier onmiddellijk door de commandant zelf opgevolgd.

Zorgpersoneel:

 • Volgens FODWASO vallen de brandweer en de ambulanciers niet onder 'zorgpersoneel' en zal bij weigering van het vaccin dus geen ontslag volgen. (Dit volgens wat er gezegd is tijdens deze CPBW)

 • CPBW 23/12: Cdt wacht het KB af om verplichting van vaccinatie op te leggen en zal dan het KB volgen.

Persluchtaccreditatie 2021:

 • Het niet kunnen doorgaan van de persluchtaccreditatie ten gevolge van de Covid-19 maatregelen geeft geen gevolgen op het wel of niet mogen dragen van perslucht (= standpunt commandant)

Griepvaccin 2021:

 • Indien men het Griepvaccin niet heeft kunnen laten plaatsen door een positieve Covid-19 test (twee weken na volledige genezing) dan zal een afspraak kunnen worden gemaakt bij IDEWE.

4 op 1 lijn:

 • Mag nog steeds niet worden toegepast in onze Zone en wordt zelfs verboden door de commandant. In 2022 zal hierover een opleiding worden georganiseerd en indien iedereen de opleiding heeft gevolgd, dan pas mag dit toegepast worden.

 • Toelichting v/e VSOA-lid op 08/02/22: "In de tweede helft zullen alle instructeurs in de posten opgeleid zijn om deze opleiding te geven. Tegen eind 2022 moet dus elk operationeel lid van de zone deze opleiding gevolgd hebben."Opvolging verslag 23 december 2021 + 27 januari 2022

· Ambulancierskledij en KB/Brandweer en leveranciers + vragen tot aanpassingen aan het kledijreglement

De preventieadviseur Zone 1 haalt aan dat er een aantal zaken waren die we zouden bekijken, alsook de vraagstelling tot aanpassingen aan het kledijreglement indien nodig. Maj. Ing. Jeroen Bonte licht toe dat er een kledijreglement is met een dresscode die er aan vasthangt.

De dresscode is zonaal. Eventuele wijzigingen kunnen in de dresscode opgenomen worden.

We zouden de wetgeving inzake Brandweer - Ambulance eens naast elkaar leggen.

* KB van 30/08/2013 tot de vaststelling van de minimale normen betreffende de persoonlijke beschermingsmiddelen en de bijkomende uitrusting die de hulpverleningszones en prezones ter beschikking stellen van hun operationeel personeel

-> er moet onderkledij gedragen worden die niet brandbaar en smeltbaar is met lange pijpen en lange mouwen.

* Richtlijnen FOD WASO -> op de openbare weg moet er een zichtbaarheidsklasse 3 zijn.

* KB 26/01/2018 houdende vaststelling van de kenmerken van de interventiekledij gebruikt door de hulpverleners actief binnen de dringende geneeskundige hulpverlening

-> bij uitruk ambulance moet het personeelslid fluogeel en enamel blauw dragen (zowel onder als bovenstuk).

Op het vorig overleg hebben we de compromis voor de posten Brugge, Knokke-Heist en Oostende besproken.

Er zijn tussenoplossingen in bepaalde posten waar er een mogelijkheid is tot omkleden. Er moet ook rekening gehouden worden met man/vrouw en dat dit niet open en bloot in de garage moet gebeuren.

Het belangrijkste volgens de preventieadviseur Zone 1 is dat het personeelslid een veiligheidshesje klasse 3 moet dragen op de openbare weg. Zo voldoen we echter aan de zichtbaarheidsklasse, maar niet aan het KB DGH.

Maj. Ing. Marc De L. haalt aan dat we de vorige keer afspraken gemaakt hebben hoe we het per post zouden aanpakken. De vakorganisatie stelt ook voor om de afspraken te behouden zoals de vorige keer aangehaald. De vraag blijft of ze een blauw t-shirt mogen dragen op de blauwe broek.

Deze regel wordt echter enkel toegelaten voor mensen die mogelijks met de ambulance moeten vertrekken.

Besluit: De afspraken in de posten Brugge, Knokke-Heist en Oostende blijven behouden zoals de vorige keer aangehaald.

Covid-19 besmetting als beroepsziekte - Procedure - met toelichting van de hoofddeskundige personeelsadministratie

 • De procedure was al opgemaakt voor de beroepsziektes. Deze werd aangevuld met specifieke uitleg i.v.m. coronabesmetting. Er wordt uitgelegd hoe een vergoeding aangevraagd wordt en verwezen naar de formulieren die moeten ingevuld worden.

Dit zijn documenten die Fedris ter beschikking stelt en het is belangrijk dat het de formuliernummers 601 en 603 zijn. De ingevulde documenten mogen dan aan de personeelsdienst bezorgd worden, die dit op hun beurt aan Fedris bezorgen. Vanaf dan wordt het dossier opgestart.

Het kan ook gebeuren dat Fedris bijkomende vragen kan stellen en zij nemen dan contact op met het personeelslid zelf. In geval van corona volgt dit ook dezelfde weg.

Als Fedris het dossier onderzocht heeft, maken zij besluiten op en komt dit terecht bij de werkgever.

De besluiten worden op het zonecollege en zoneraad ter goedkeuring voorgelegd en daarna verstuurd naar het personeelslid en Fedris. De werknemer of Fedris kunnen nog in beroep gaan. Als er geen beroep aangetekend wordt, komt dit terug bij Fedris. Zij maken de definitieve besluiten op en bezorgen dit terug aan de werkgever, die dit opnieuw aan het zonecollege en zoneraad voorlegt.

De vergoeding wordt door Fedris aan de zone betaald en door de zone aan het personeelslid doorgestort. Voor Covid-19 maken ze volgend onderscheid :

* Een ambulancier die een besmette patiënt vervoerd, wordt automatisch goedgekeurd.

* Bij brandweermannen is het anders. Zij moeten aantonen dat zij besmet geweest zijn door een interventie uit te voeren en moet het duidelijk aangegeven worden dat er een covid-besmetting was bij de slachtoffers. Het is Fedris die zal gaan kijken met de informatie die zij doorgekregen hebben. Hoe gedetailleerder een dossier, hoe beter.

* Het kan zijn dat er een uitbraak is op de werkvloer en er zijn een aantal voorwaarden waar moet aan voldaan worden.

De vakorganisatie VSOA stelt de vraag waar de formulieren terug te vinden zijn en wie die mensen begeleiden om die formulieren in te vullen.

De hoofddeskundige personeelsadministratie meldt dat de formulieren op intranet zullen staan en ook bij PBW kunnen toegevoegd worden. Er kan ook altijd contact opgenomen worden met de personeelsdienst, omdat er ook informatie van de werkgever moet ingevuld worden. Als het om operationele zaken gaat, zal dit wel in de post moeten opgevraagd worden.

De personeelsdienst kijkt het formulier wel altijd na, zodat alles op het formulier ingevuld is.

Besluit: De hoofddeskundige personeelsadministratie zal vragen om de procedure mee te nemen in de nieuwsbrief en intranet.


Agenda Bijzonder Onderhandelingscomité 28 maart 2022

1. Goedkeuring en opvolging verslag BOC 29 november 2021

a) Programmeren van een dienstvoertuig in Topdesk door een personeelslid buiten de eigen standplaats

2. Brief algemene werking aan de zoneleiding van de vakorganisaties

3. Stand van zaken selectieprocedures

4. Reglement middelenbeleid - voorstel aanpassing na opmerking Inspectie

5. Varia


Beleids- en intentieverklaring rond het gebruik van middelen

 Conform het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones, boek 11. De beleids- en intentieverklaring t.o.v. alcohol en drugs van hulpverleningszone 1 WestVlaanderen wordt aan alle werknemers bekend gemaakt via het ad valvas bord pbw. Ook in de onthaalbrochure zal het beleid opgenomen worden. Personeelsleden die met vragen of een probleem zitten i.v.m. alcohol of drugs kunnen terecht bij de directe chef, de preventieadviseur of bij de arbeidsgeneesheer van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. De arbeidsgeneesheer, de preventieadviseur psychosociale of de vertrouwenspersoon mag trouwens altijd vrij geraadpleegd worden (IDEWE 051/27 29 29). 

Het gebruik van alcohol en drugs tijdens de uitvoering van de wettelijke taken, tijdens brandwachten en tijdens de werkuren is ten allen tijde verboden. 

We hanteren hier een nultolerantie. U brengt er niet alleen uzelf, maar ook uw collega's en derden mee in gevaar. Bovendien kan er ernstige materiële schade of verminderde waakzaamheid optreden door te werken onder invloed. Ook het meebrengen van alcohol of drugs naar het werk is niet toegelaten. Indien u om medische redenen medicatie moet nemen die uw alertheid of functioneren kan beïnvloeden, dan moet u uw directe overste daarvan verwittigen, zodat u onder veilige omstandigheden kan werken en er eventueel tijdelijk een andere functie kan toegewezen worden. Vraag hiervoor ook altijd advies aan uw arts. Tijdens de wachturen thuis, na afloop van een oefening, tijdens feestelijkheden, ...dus buiten de diensturen, streven we ook naar nultolerantie. 

Er zijn overal voldoende nonalcoholische dranken te verkrijgen. Ambulanciers die een wachtdienst hebben of buiten de vastgelegde werktijden beschikbaar moeten blijven, mogen onder geen beding alcohol of drugs gebruiken. 

Aansluitend hierop willen we ook duidelijk stellen dat het ten allen tijde verboden is om de diensturen aan te vatten wanneer men onder invloed is van alcohol of drugs. U dient hiervoor ziekte of indien mogelijk verlof te nemen. Indien uw overste aan de hand van uiterlijke kenmerken of reacties vermoedt dat u onder invloed bent van alcohol of drugs en niet meer in staat bent om optimaal te functioneren, dan zal hij een officier verwittigen en deze zal de procedure volgen die uitvoerig beschreven staat in het volledige alcohol- en drugsbeleid van de hulpverleningszone 1 WestVlaanderen. Daarnaast zal de officier ook het gebruik van alcohol of drugs melden aan de postverantwoordelijke. Zone 1 zal semestrieel een campagne rond middelengebruik opzetten met intensieve controles. De inhoud hiervan zal voorafgaand besproken worden op een CPBW. Deze campagnes zullen aangekondigd worden via Communicatie. 

Het volledige beleid, inclusief de gevolgen en tuchtmaatregelen voor het niet naleven van dit beleid zijn opgenomen in het arbeidsreglement.