West Vlaanderen-Zone 1

Zonecdt: Filiep Dekiere

Gemeentes: Blankenberge, Beernem, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Knokke-Heist, Middelkerke, Oostkamp, Oostende, Oudenburg, Torhout, Zedelgem, Zuienkerke

Afgevaardigden V.S.O.A. zone 1

Bart Noyens (Verantwoordelijke leider)

Firefighter.VL@vsoa-g2.eu 

Vandenbussche Philip

vandenbussche.philip@outlook.com

Verkooren Jean-Claude

jean-claude.verkooren@telenet.be

jean-claude.verkooren@zone1.be

Oosterlynck Niko

Niko.Oosterlynck@zone1.beComité Preventie en Bescherming op het Werk op donderdag 22 september 2022 We stellen reeds volgende punten voor ter bespreking:

1. Opvolging verslag 24 maart 2022a) Draaiboek agressie - aangepast document + aanpak bij dringende hulp

2. Goedkeuring en opvolging verslag 23 mei 2022a) Problematiek vervoer obesitas patiëntenb) Lijst adviezen en/of risicoanalyses op vraag van VSOA - terugkoppeling

3. Bespreking maandverslagen IDPBW mei - juni - juli en augustus 2022

4. Draft jaaractieplan IDPBW 2023

5. Ontwerp DGH instructiekaart Monkeypox - apenpokken virus

6. Resultaten enquête RAPS-I en Black Box

7. Actiecampagne middelengebruik

8. Varia


Agenda Bijzonder Onderhandelingscomité 06 september 2022

 • Personeelsbezetting post Brugge

Korte samenvatting van het probleem:

1. Bezetting gedaald :

a. Post Brugge had in 2014 (vóór de zonevorming) 141 beroepsmensen in dienst in Brugge.

b. Sinds de opstart van de zone is dat aantal gezakt tot 123 mensen waarvan er een deel gedeeltelijk of volledig zonale taken uitvoeren. De effectieven voor post Brugge liggen dus een stuk onder de 123.

2. Extra posities te bemannen:

a. 2 extra mensen 24u/24u voor tweede ambulance voorpost

b. 2 extra mensen in weekdagen (12u) voor ambulance Jabbeke

c. 1 extra persoon overdag als chauffeur van de cluster officier

Het is hopelijk voor iedereen duidelijk dat de bezetting verminderen maar toch meer taakinvullingen verlangen een onmogelijke opdracht is.

Hieronder een gedetailleerde uitleg:

1. Vergelijking Post Brugge vroeger en nu:

i. Oorspronkelijke bezetting (2014): gemiddelde bezetting (24u/24u) van 20 mensen gevraagd met een bezetting van 141 beroeps.

ii. Huidige bezetting: gemiddelde bezetting (24u/24u) van 22,7 mensen gevraagd met een bezetting van slechts 123 beroeps.

2. Berekening in ideale omstandigheden:

1. Om 1 persoon 24/24 en 7/7 op dienst te hebben heb je 6,8 FTE nodig. Dit is een berekend gegeven.

2. In post Brugge wordt gevraagd om gemiddeld 22,7 mensen op dienst te hebben. Dit is geen rond getal omdat er een verschil is tussen nacht (21), dag (25) en weekend (23) dienst.

3. Conclusie: 22,7 x 6,8 = 154 FTE nodig.

Deze minimale bezetting wordt bepaald op basis van een zonaal dienstorder. Ook de andere beroepsposten in de zone moeten een minimale bezetting garanderen.

Voor post Oostende ligt deze minimale bezetting op 16,5 en voor Knokke-Heist op 7,6. Zij beschikken hiervoor over een beroepspoule van respectievelijk 123 en 52 beroepspersoneelsleden.

Zowel in post Knokke-Heist als in post Oostende zijn er - gelukkig - voldoende beroepspersoneelsleden om de minimale bezetting te garanderen. In het effectief aantal zijn voor de 3 posten ook de niet-operationelen, dagdienstfuncties en officieren verrekend. Verder zijn er nog een aantal verlofsystemen (loopbaanonderbreking, zorgverlof,..) die het aantal inzetbare personeelsleden nog doet dalen. Het effectief aantal operationele personeelsleden voor de 3 posten ligt dus nog lager maar dit aantal kunnen we compenseren met de inzet van brandweervrijwilligers en operationele collega's uit de dagdienst.

Uit de grafiek blijkt duidelijk dat de verhouding in Brugge compleet uit balans is. Vanuit de post Brugge werd altijd loyaal meegewerkt aan de zonale visie om de vrijwillige posten te versterken met beroepspersoneel. Er werd in het verleden nooit actie gevoerd tegen het gegeven dat wij personeel moeten afstaan aan andere posten. We stelden ons wel de vraag wie de ontstane leegtes zou invullen. Van de belofte dat de dienstverlening zou opgevangen worden door de poule externe ambulanciers kwam alvast niet veel in huis. De leegtes worden niet opgevangen, bijgevolg moeten dagelijks meerdere middelen buiten dienst worden geplaatst omdat er simpelweg geen personeel is om er mee op de baan te gaan.

3. Huidige bezetting

123 beroepspersoneelsleden waarvan 107 in ploegendienst werken. De kloof tussen 123 en 107 kunnen we opvullen met eigen vrijwilligers en operationele dagdienst. De kloof tussen het effectief aantal en het theoretisch noodzakelijk aantal bedraagt 31 FTE!

Om de huidige vorm van dienstverlening in stand houden dienen er 31 beroepspersoneelsleden te worden aangeworven.

4. Oplossingen

a) 31 FTE aanwerven

b) Inschakelen externe ambulanciers. Gemiddeld over een volledig jaar kunnen we 2 externe ambulanciers inzetten per shift. Helaas zijn er ook momenten waarop niemand beschikbaar is. In tegenstelling tot ons beroepspersoneel is de inzet van deze tewerkstellingsvorm vrijblijvend waardoor we er niet op kunnen rekenen. Door 24u/24u 2 externe ambulanciers in te zetten winnen we 13,6 FTE.

c) Als we ambulance Jabbeke stopzetten winnen we 5 FTE.

d) Als we beide PIT's stopzetten winnen we opnieuw 13,6 FTE.

Besluit:

Als we de garantie hebben dat er 24u/24u 2 externe zonale ambulanciers onze dienst kunnen vervoegen (op vandaag is dit niet het geval!), ambulance Jabbeke en de beide PIT's worden stopgezet dan daalt onze minimale bezetting terug naar 20, het niveau uit 2014. Hiervoor volstaan 136 VTE's, waarvan er 13,6 VTE's kunnen ingevuld worden door externe ambulanciers en 13,6 VTE's door brandweervrijwilligers/operationele dagdienst.

Door schrapping van de beide PIT's en ambulance Jabbeke houden we nog slechts 3 ziekenwagens over op het grondgebied van Brugge. Wil men een vierde ziekenwagen laten rijden dan zal hiervoor het noodzakelijke personeel moeten aangeworven worden. Deze bemannen met de poule externe ambulanciers is geen optie aangezien hiermee in bovenstaande analyse al op realistische wijze rekening werd gehouden.

Het is aangewezen de verdeling van het beroepspersoneel te bepalen op basis van een objectieve risico-analyse die rekening houdt met het aantal interventies en risico's.

Belangrijk aandachtspunt:

De flexibiliteit van de post Brugge zal aanzienlijk stijgen wanneer men vanuit één locatie kan opereren. De post Brugge zal dan in de mogelijkheid zijn om meer middelen uit te sturen en te schakelen tussen de verschillende middelen, iets wat absoluut noodzakelijk is gezien de daling van beschikbaarheid in de vrijwillige posten rondom Brugge.

Het blijft dus van prioritair belang om zo snel mogelijk werk te maken van één kazerne voor de post Brugge. Dit zal zowel de lokale als zonale slagkracht ten goede komen.


Hieronder een update van de besproken punten in het Comité Veiligheid en Welzijn op het werk:

CPBW - 23 maart 2022

Gezien ik on-line moest volgen kon ik niet alles en iedereen (perfect) horen maar hier alvast een klein overzicht van de aanvullingen van dit overlegmoment.

Ongevallen rapport 2021:

 • CPBW 23/03
  • Uit het rapport van 2021 blijkt dat bijna 40% van de ongevallen gebeurt in de kazerne en/of door sport. Gezien je dan net in een stressloze en ontspannen situatie bent zou men net minder risico moeten lopen het slachtoffer van een ongeval te zijn. (Kazerne: 24% - sport: 15%).

Mini REHAB:

 • CPBW 23/03
  • VSOA: Op kleinschaligere interventies van lange duur (zoals na een dodelijk verkeersongeval uren moeten wachten op een verkeersdeskundige, ...) zou het mogelijk moeten zijn om een mini-REHAB te laten komen indien men door omstandigheden niet kan worden afgelost.

RAPS-I: RisicoAnalyse van de PSychosociale asecten op het werk

 • CPBW 23/03:
  • De vragenlijst heeft niet als doel de situatie bij interventies in beeld te brengen maar hoe men zich voelt als men op zijn werk (toe)komt.
 Dus eerder hoe men zich voelt in de kazernes en onder de collega's. Hierdoor is de mening van iedereen belangrijke dus niet enkele beroeps of vrijwilligers maar ook de ATP'ers.
 • CPBW 24/02:

  • Er zal een vragenlijst worden rondgestuurd i.s.w.m. een Universiteit (ben even vergeten welke).

  • Het doel: een objectieve vergelijking met andere hulpdiensten zoals Brandweer en Politie.Dit zou voorafgaan door een goede begeleiding en uitleg over het doel.

  • De vragenlijst zal naamloos zijn! (IDEWE) We kunnen niet spreken over annoniem daar je normaal een link via mail zal ontvangen. Maar zoals eerder gezegd wordt dit op voorhand nog verduidelijkt.

  • Wij hebben de vragenlijst reeds kunnen inkijken en het gaat inderdaad over psychosociale aspecten of anders gezegd over je gemoedstoestand en gevoel op het werk.

Erkenning van Covid-19 besmetting als beroepsziekte:

 • CPBW 24/02:
  • Procedure:

   • Er zijn 2 formulieren in te vullen (601 en 603). Indien men een aanvraag (of melding) wil doen van een mogelijkse besmetting op het werk dan kan men bij de personeelsdienst terecht voor ondersteuning bij het invullen van deze formulieren. Dus aanspreekpunt = personeelsdienst

   • Formulieren worden bezorgd aan FEDRIS -> de beslissing over het dossier gaat terug naar de werkgever -> en dan terug naar het personeellid

   • Bij ambulanciers gaat de erkenning tamelijk vloet bij brandweermannen (bvb bij assitentie of of horizontale evacuatie) zal heel goed moeten aangetoond worden dat tijdens de uitvoering een besmettingskans was. Daarom begeleiding door personeelsdienst is belangrijk!

 • CPBW 27/01:

  • Erkenning van Covid-19 besmetting als beroepsziekte: De kosten zullen terug worden betaald over de ziektedagen is nog geen duidelijkheid. Normaal zou je geen ziektedagen mogen verliezen, is nog op te volgen.

Registratie blootstelling gevaren

 • CPBW 24/02:
  • In Oostende zal een nieuwe manier van meldingen van blootstellingen aan gevaren (rook, gevaarlijke stoffen, asbest, ...) worden getest via Top-desk. Ons lijkt dit een goede en vlotte manier. Dus bij kans van blootstelling, melden aan je overste en (laten) invullen!

Dress-code - ambulanciers:

 • CPBW 23/03:
  • VSOA vraagt op de volgende CPBW een evaluatie van het systeem in Oostende.
  • VSOA vraagt opvolging van de mogelijkheid om het aantal ambulancebroeken en polo's aan te passen aan eigen behoefte, meestal dus meer dan de huidige beschikbaar gestelde aantallen.

 • CPBW 24/02:
  • Zoals op het CPBW van 27 januari besproken zal dit proefdraaien.
  • VSOA: Wij hebben gevraagd om ook de brandweermensen toe te laten in de combinatie van een Nomexbroek en T-shirt zoals de 3de en 4de ploeg ambulance (met gele broek) en dus af te stappen van de verplichting om in polo te moeten rondlopen. Er wordt voorgesteld van de staf om dit enkel toe te passen in de warmste maanden juli-augustus, wordt vervolgd ...
 • CPBW 27/01:
  • Welke kledij moeten de ambulanciers dragen als 3de en 4de ambulanceploeg?
  • Per post wordt dit bekeken:
 dedicated AMBploeg (1ste en 2de) volledig conform FOD in het geel
  • In Oostende: 3de en 4de ploeg zullen zich voor AMB omkleden (plaast ambulanciers wordt voorzien)
  • In Brugge: 3de en 4de ploeg draagt AMB broek met blauwe polo/t-shirt(?) en veranderd bij een AMB-rit.

Permanente Vorming Onderofficieren - verplicht buiten de diensturen.

 • VSOA: Onderofficieren hebben een mail gekregen waarin ze verplicht werden om buiten hun diensturen Permanente Vorming te volgen. We hebben begrip op de praktische uitwerking van een goede opleiding en OOF zijn zeker vragende partij, maar er zijn verschillende mails rondgestuurd per Post met een verschillende toonaarde in de mail en de 'verplichting buiten diensturen' valt bij ons iets slecht. Ze hebben al een hele constructie opgesteld i.f.v. de Voortgezette opleiding met 'vakmanschapsdage'n, nu komt dit er nog eens bij. De Cdt. zal dit verder bekijken en uitwerken. Wordt vervolgd ...

27 januari 2022

Rondgangen kazernes:

 • Voorgestelde data 15 februari en 25 oktober 2022

Registratie/melding zieken - Zonale Dispatch:

 • VSOA: Zonale Dispatch vraag bijna dagelijks de zieken op bij de lokale dispatch, waarom?
 antwoord: Om in EasyCAD de zieken aan te duiden zodat men weet wie 'zeker' niet ingezet kan worden (lees: ogevorderd want iedereen die rood staat is zet zich eigenlijk niet beschikbaar).

25 november en 23 december 2021

Werkgerelateerde kankers:

 • Screening op beroepsgerelateerde kankers bij brandweerlieden.
 Dokter Sierens zegt dat er nog geen lijst is met werkgerelateerde kankers en daarom nog geen screening kan worden uitgevoerd.


 • CPBW 27/01: Uitleg zal in alle 4 de posten samen worden gegeven.

Ziektebriefjes:

 • Er wordt opgemerkt dat er steeds meer huisartsen en/of specialisten geen speciale ziekteattesten meer willen invullen. Er wordt bekeken of dit inderdaad niet meer zou moeten daar Certimed blijkbaar ook de ziektebriefjes van de huisartsen zelf aanvaard.

 • CPBW 23/12: Het ziektebreifje van Certimed MOET niet gebruikt worden maar liever wel!

Interventiekledij:

 • Omdat de commandant niet akkoord gaat met de lage kwaliteitseisen in het bestek van de federale regering betreffende interventiepakken zal onze zone zelf uitkijken om een contract met een leverancier af te sluiten. Hiervoor wordt een werkgroep opgericht waarin de vakbonden de brandweerlieden in zal vertegenwoordigen.

Materieel:

 • Er worden kleine ladders 'Little Giant' voorzien voor de eerste overbrugging naar het begin van het ladderpakket van de ladderwagens.

Middelenbeleid:

 • Een bloedafname bij het weigeren van de eerste test kan niet worden afgedwongen door de Zone. Na weigering van de eerste test wordt het dossier onmiddellijk door de commandant zelf opgevolgd.

Zorgpersoneel:

 • Volgens FODWASO vallen de brandweer en de ambulanciers niet onder 'zorgpersoneel' en zal bij weigering van het vaccin dus geen ontslag volgen. (Dit volgens wat er gezegd is tijdens deze CPBW)

 • CPBW 23/12: Cdt wacht het KB af om verplichting van vaccinatie op te leggen en zal dan het KB volgen.

Persluchtaccreditatie 2021:

 • Het niet kunnen doorgaan van de persluchtaccreditatie ten gevolge van de Covid-19 maatregelen geeft geen gevolgen op het wel of niet mogen dragen van perslucht (= standpunt commandant)

Griepvaccin 2021:

 • Indien men het Griepvaccin niet heeft kunnen laten plaatsen door een positieve Covid-19 test (twee weken na volledige genezing) dan zal een afspraak kunnen worden gemaakt bij IDEWE.

4 op 1 lijn:

 • Mag nog steeds niet worden toegepast in onze Zone en wordt zelfs verboden door de commandant. In 2022 zal hierover een opleiding worden georganiseerd en indien iedereen de opleiding heeft gevolgd, dan pas mag dit toegepast worden.

 • Toelichting v/e VSOA-lid op 08/02/22: "In de tweede helft zullen alle instructeurs in de posten opgeleid zijn om deze opleiding te geven. Tegen eind 2022 moet dus elk operationeel lid van de zone deze opleiding gevolgd hebben."Opvolging verslag 23 december 2021 + 27 januari 2022

· Ambulancierskledij en KB/Brandweer en leveranciers + vragen tot aanpassingen aan het kledijreglement

De preventieadviseur Zone 1 haalt aan dat er een aantal zaken waren die we zouden bekijken, alsook de vraagstelling tot aanpassingen aan het kledijreglement indien nodig. Maj. Ing. Jeroen Bonte licht toe dat er een kledijreglement is met een dresscode die er aan vasthangt.

De dresscode is zonaal. Eventuele wijzigingen kunnen in de dresscode opgenomen worden.

We zouden de wetgeving inzake Brandweer - Ambulance eens naast elkaar leggen.

* KB van 30/08/2013 tot de vaststelling van de minimale normen betreffende de persoonlijke beschermingsmiddelen en de bijkomende uitrusting die de hulpverleningszones en prezones ter beschikking stellen van hun operationeel personeel

-> er moet onderkledij gedragen worden die niet brandbaar en smeltbaar is met lange pijpen en lange mouwen.

* Richtlijnen FOD WASO -> op de openbare weg moet er een zichtbaarheidsklasse 3 zijn.

* KB 26/01/2018 houdende vaststelling van de kenmerken van de interventiekledij gebruikt door de hulpverleners actief binnen de dringende geneeskundige hulpverlening

-> bij uitruk ambulance moet het personeelslid fluogeel en enamel blauw dragen (zowel onder als bovenstuk).

Op het vorig overleg hebben we de compromis voor de posten Brugge, Knokke-Heist en Oostende besproken.

Er zijn tussenoplossingen in bepaalde posten waar er een mogelijkheid is tot omkleden. Er moet ook rekening gehouden worden met man/vrouw en dat dit niet open en bloot in de garage moet gebeuren.

Het belangrijkste volgens de preventieadviseur Zone 1 is dat het personeelslid een veiligheidshesje klasse 3 moet dragen op de openbare weg. Zo voldoen we echter aan de zichtbaarheidsklasse, maar niet aan het KB DGH.

Maj. Ing. Marc De L. haalt aan dat we de vorige keer afspraken gemaakt hebben hoe we het per post zouden aanpakken. De vakorganisatie stelt ook voor om de afspraken te behouden zoals de vorige keer aangehaald. De vraag blijft of ze een blauw t-shirt mogen dragen op de blauwe broek.

Deze regel wordt echter enkel toegelaten voor mensen die mogelijks met de ambulance moeten vertrekken.

Besluit: De afspraken in de posten Brugge, Knokke-Heist en Oostende blijven behouden zoals de vorige keer aangehaald.

Covid-19 besmetting als beroepsziekte - Procedure - met toelichting van de hoofddeskundige personeelsadministratie

 • De procedure was al opgemaakt voor de beroepsziektes. Deze werd aangevuld met specifieke uitleg i.v.m. coronabesmetting. Er wordt uitgelegd hoe een vergoeding aangevraagd wordt en verwezen naar de formulieren die moeten ingevuld worden.

Dit zijn documenten die Fedris ter beschikking stelt en het is belangrijk dat het de formuliernummers 601 en 603 zijn. De ingevulde documenten mogen dan aan de personeelsdienst bezorgd worden, die dit op hun beurt aan Fedris bezorgen. Vanaf dan wordt het dossier opgestart.

Het kan ook gebeuren dat Fedris bijkomende vragen kan stellen en zij nemen dan contact op met het personeelslid zelf. In geval van corona volgt dit ook dezelfde weg.

Als Fedris het dossier onderzocht heeft, maken zij besluiten op en komt dit terecht bij de werkgever.

De besluiten worden op het zonecollege en zoneraad ter goedkeuring voorgelegd en daarna verstuurd naar het personeelslid en Fedris. De werknemer of Fedris kunnen nog in beroep gaan. Als er geen beroep aangetekend wordt, komt dit terug bij Fedris. Zij maken de definitieve besluiten op en bezorgen dit terug aan de werkgever, die dit opnieuw aan het zonecollege en zoneraad voorlegt.

De vergoeding wordt door Fedris aan de zone betaald en door de zone aan het personeelslid doorgestort. Voor Covid-19 maken ze volgend onderscheid :

* Een ambulancier die een besmette patiënt vervoerd, wordt automatisch goedgekeurd.

* Bij brandweermannen is het anders. Zij moeten aantonen dat zij besmet geweest zijn door een interventie uit te voeren en moet het duidelijk aangegeven worden dat er een covid-besmetting was bij de slachtoffers. Het is Fedris die zal gaan kijken met de informatie die zij doorgekregen hebben. Hoe gedetailleerder een dossier, hoe beter.

* Het kan zijn dat er een uitbraak is op de werkvloer en er zijn een aantal voorwaarden waar moet aan voldaan worden.

De vakorganisatie VSOA stelt de vraag waar de formulieren terug te vinden zijn en wie die mensen begeleiden om die formulieren in te vullen.

De hoofddeskundige personeelsadministratie meldt dat de formulieren op intranet zullen staan en ook bij PBW kunnen toegevoegd worden. Er kan ook altijd contact opgenomen worden met de personeelsdienst, omdat er ook informatie van de werkgever moet ingevuld worden. Als het om operationele zaken gaat, zal dit wel in de post moeten opgevraagd worden.

De personeelsdienst kijkt het formulier wel altijd na, zodat alles op het formulier ingevuld is.

Besluit: De hoofddeskundige personeelsadministratie zal vragen om de procedure mee te nemen in de nieuwsbrief en intranet.


Agenda Bijzonder Onderhandelingscomité 28 maart 2022

1. Goedkeuring en opvolging verslag BOC 29 november 2021

a) Programmeren van een dienstvoertuig in Topdesk door een personeelslid buiten de eigen standplaats

2. Brief algemene werking aan de zoneleiding van de vakorganisaties

3. Stand van zaken selectieprocedures

4. Reglement middelenbeleid - voorstel aanpassing na opmerking Inspectie

5. Varia


Beleids- en intentieverklaring rond het gebruik van middelen

 Conform het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones, boek 11. De beleids- en intentieverklaring t.o.v. alcohol en drugs van hulpverleningszone 1 WestVlaanderen wordt aan alle werknemers bekend gemaakt via het ad valvas bord pbw. Ook in de onthaalbrochure zal het beleid opgenomen worden. Personeelsleden die met vragen of een probleem zitten i.v.m. alcohol of drugs kunnen terecht bij de directe chef, de preventieadviseur of bij de arbeidsgeneesheer van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. De arbeidsgeneesheer, de preventieadviseur psychosociale of de vertrouwenspersoon mag trouwens altijd vrij geraadpleegd worden (IDEWE 051/27 29 29). 

Het gebruik van alcohol en drugs tijdens de uitvoering van de wettelijke taken, tijdens brandwachten en tijdens de werkuren is ten allen tijde verboden. 

We hanteren hier een nultolerantie. U brengt er niet alleen uzelf, maar ook uw collega's en derden mee in gevaar. Bovendien kan er ernstige materiële schade of verminderde waakzaamheid optreden door te werken onder invloed. Ook het meebrengen van alcohol of drugs naar het werk is niet toegelaten. Indien u om medische redenen medicatie moet nemen die uw alertheid of functioneren kan beïnvloeden, dan moet u uw directe overste daarvan verwittigen, zodat u onder veilige omstandigheden kan werken en er eventueel tijdelijk een andere functie kan toegewezen worden. Vraag hiervoor ook altijd advies aan uw arts. Tijdens de wachturen thuis, na afloop van een oefening, tijdens feestelijkheden, ...dus buiten de diensturen, streven we ook naar nultolerantie. 

Er zijn overal voldoende nonalcoholische dranken te verkrijgen. Ambulanciers die een wachtdienst hebben of buiten de vastgelegde werktijden beschikbaar moeten blijven, mogen onder geen beding alcohol of drugs gebruiken. 

Aansluitend hierop willen we ook duidelijk stellen dat het ten allen tijde verboden is om de diensturen aan te vatten wanneer men onder invloed is van alcohol of drugs. U dient hiervoor ziekte of indien mogelijk verlof te nemen. Indien uw overste aan de hand van uiterlijke kenmerken of reacties vermoedt dat u onder invloed bent van alcohol of drugs en niet meer in staat bent om optimaal te functioneren, dan zal hij een officier verwittigen en deze zal de procedure volgen die uitvoerig beschreven staat in het volledige alcohol- en drugsbeleid van de hulpverleningszone 1 WestVlaanderen. Daarnaast zal de officier ook het gebruik van alcohol of drugs melden aan de postverantwoordelijke. Zone 1 zal semestrieel een campagne rond middelengebruik opzetten met intensieve controles. De inhoud hiervan zal voorafgaand besproken worden op een CPBW. Deze campagnes zullen aangekondigd worden via Communicatie. 

Het volledige beleid, inclusief de gevolgen en tuchtmaatregelen voor het niet naleven van dit beleid zijn opgenomen in het arbeidsreglement.