Vlaams Brabant West


https://vlaamsbrabantwest.be/

Het grondgebied van de Brandweerzone Vlaams-Brabant West omvat 33 gemeenten. Gezamenlijk vertegenwoordigd dit een bevolking van 590.000 inwoners.  Er zijn verschillende industriële risico's waaronder een aantal "Seveso" bedrijven hoge drempel. De nationale luchthaven "Brussels Airport" te Zaventem bevindt zich eveneens geheel op het grondgebied van de zone.

Gemeenten van de zone : Affligem, Asse, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Grimbergen, Halle, Herne, Kapelle-op-den-Bos, Kortenberg, Kraainem, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Zemst.

LAAN I nr 57

B-1770 LIEDEKERKE

Afgevaardigden V.S.O.A. Vlaams Brabant West

Contact verantwoordelijk voor de comité HVZ.

Bart NOYENS (Verantwoordelijke leider) 

Firefighter.VL@vsoa-g2.eu

Eric LABOURDETTE (Verantwoordelijke leider)

firefighter@vsoa-g2.eu

Christian WALCKIERS

christian.walckiers@zvbw.be

Geert LEMAIRE

lemairegeert@gmail.com

Gerrit WYNS

 gerrit.wyns@zvbw.be

Gaëtan LACANTE

gaetan.lacante@zvbw.be

Kevin CARION

 kevin.carion@zvbw.beBOC 07/06/2023

1. Personeelsplan ATP: wijziging functies en niveaus

Het meerjarenbeleidsplan 2020 - 2025 beschrijft de personeelsbehoefte binnen het administratief en technisch personeelskader in het zonehuis. Uit het overleg met het commando en het directieteam blijkt dat tot op heden weinig rekening werd gehouden met het actuele personeelsplan bij de invulling van vacante plaatsen binnen de afzonderlijke diensten in het zonehuis. De personeelsbehoefte werd ad hoc en op afroep bepaald in functie van de budgettaire ruimte.

Vandaag resulteert dit in een vertekend personeelskader uit balans. In samenspraak met de directeurs maakt het directieteam een oefening die de personeelsbehoefte realistisch in kaart brengt, in functie van de actuele noden. Er wordt daarbij uitgegaan van een budgetneutrale aanpassing: het aantal VTE evenals het aantal functies op elk afzonderlijk niveau blijft ongewijzigd.

2. Personeelsplan OPS: toelichting structureel personeelstekort

Het meerjarenbeleidsplan 2020 - 2025 (MJBP) beschrijft aan de hand van een risicoanalyse de operationele organisatie. Op basis van deze analyse werden de normtijden en de daaraan verbonden dekkingsgraad van de hulpverleningszone bepaald:

-de zogenaamde 'Service Level Agreement' (SLA). Voor de berekening van de personeelsbehoefte werd uitgegaan van 95% paraatheid met een versterkte oproepbaarheid van beschikbaar personeel. Deze versterking op piekmomenten diende te worden bekomen door frequenter inzetten van vrijwillig personeel en het presteren van extra wachten door beroepspersoneel in OPT-OUT (uitbreiding van het arbeidscontract).

We stellen vandaag vast dat er tekort aan personeel is op verschillende brandweerposten.

De operationele inzetbaarheid van ziekenwagen en brandweer staat enerzijds voortdurend onder spanning door het inschakelen van 'springbemanning': het inzetten van ziekenwagens, ofwel brandweerwagens, maar nooit gelijktijdig. Hierdoor dient meermaals per week personeel opgeroepen te worden om toch de minimumbezetting te halen. Dit is het principe van paging van beschikbaar personeel. Anderzijds is het een feit dat overdag de vrijwilligers nauwelijks inzetbaar zijn en dat er grotendeels gerekend wordt op beschikbaar personeel in OPT-OUT. De Brandweerzone Vlaams-Brabant West kreeg in verband met het inschakelen van personeelsleden in OPT-OUT opmerkingen van de brandweerinspectie en de vakbonden. Personeelstekort mag immers niet worden opgevangen door het inzetten van OPT-OUT.

Een snelle blik op de gepresteerde uren OPT-OUT wijst ook op het oneigenlijk gebruik van dit systeem. Uitsluitend interventie gerelateerde prestaties mogen worden verrekend; niet om het even welke extra prestatie. Bovendien wordt vaak het maximumplafond doorbroken, waardoor er sprake is van inbreuken tegen de wetgeving rond de arbeidstijd. We stellen vast dat de extra personeelskosten voor OPT-OUT voor het eerste kwartaal van 2023 reeds de helft bedragen van het totale kostenplaatje voor heel 2022! De combinatie van een gunstig arbeidsregime voor het operationeel basiskader (vrije tijd) en deze extra loonbonus OPT-OUT zorgt voor een negatief effect inzake loonspanning tussen verschillende kaders. De directie HR stuit op ernstige problemen inzake instroom, doorstroom en eindeloopbaanproblematiek.

Bij het berekenen van de personeelsbehoefte werd vanaf 1 januari 2023 rekening gehouden met een 38u werkweek voor het operationele beroepspersoneel.

De minimumbezetting per post, zoals die is voorzien op basis van de SLA, dient daarbij te worden bekomen door middel van een gecombineerd systeem van beroepsploegen in volcontinu regime (24u) en een aanvullende dagploeg (12u). In het MJBP is bij de berekening van het aantal benodigde VTE voor de minimale bezetting in een volcontinu systeem geen rekening gehouden met een 'vermenigvuldigingscoëfficiënt'. Dit is een vermenigvuldigingsfactor die naast het aantal uren effectief uitgevoerde arbeid ook rekening houdt met reguliere afwezigheden: verloven, verplichte opleidingen, ziekte en stages. De werkelijke personeelsbehoefte ten behoeve van de minimumbezetting en de SLA werd vermoedelijk mede hierdoor onderschat.

3. Bespreking van de voorstellen : actualiseren van MJBP

➢ Wijzigen organisatie Post Dilbeek (volcontinu)

➢ Herrekenen vermenigvuldigingscoëfficiënt

➢ Herzien minimumbezetting

➢ Introduceren permanentie hulpverlener-ambulanciers 1e lijn

➢ Versterken inzetbaarheid vrijwilligers

➢ Bijwerken personeelsreglementering

4. Toelichting nota 24/10/2019 eindeloopbaanregeling

De bijgevoegde dienstnota bevat een aantal punten (o.a. de leeftijdsvoorwaarden) die niet overeenstemmen met het KB van 19/04/2014. Het is niet de bedoeling dat een zone toepassing maakt van regels uit een dienstnota die in strijd zijn met hogere regels uit een KB.

Juridisch gezien kan de nota ingetrokken worden door de zonecommandant, maar er dient een juist alternatief te worden voorzien.

Voorstel is de inhoud van de nota te herbekijken en aan te passen aan de voorwaarden inzake wedertewerkstelling op eigen verzoek, zoals bepaald in het statuut en aan de voorwaarden inzake de bepalingen rond arbeidstijd (beperking nachtarbeid) Wordt verder toegelicht en besproken.

2023-06-07 - Agenda BOC: 

1. Personeelsplan ATP: wijziging functies en niveaus Het directieteam heeft aan het zonecollege voorgesteld om wijzigingen aan te brengen in het personeelsplan (conform MJBP) gezien de wijzigingen in personeelsbehoeften 

2. Personeelsplan OPS: situatie Dilbeek Aanpassing personeelsformatie in functie van de operationaliteit post Dilbeek 3. Personeelsplan OPS: ambulanciers Inzet van hulpverleners-ambulanciers 

4. Toelichting nota 24/10/2019 eindeloopbaanregeling 

5. Voorstel vergaderkalender BOC - Technisch BOC Elke 3° donderdag van de maand, aansluitend op het CPBW (9u tot 10u), een technisch BOC (10u15 tot 12u), ter voorbereiding van het BOC - BOC De 1° donderdag of de 1° vrijdag van de maand voorafgaand aan de zoneraad: 

 7 of 8 september 2023 (voormiddag) 

 5 of 6 oktober 2023 (voormiddag) 

 9 of 10 november 2023 (voormiddag)


                                                                                                                                                      Donderdag 26 januari 2023 


Geachte zonecommandant, 

Op 24 november 2022 ontvingen we een klacht VSOA met betrekking tot inbreuken inzake de regelgeving rond de arbeidstijd. VSOA gaf aan dat het arbeidsreglement, in navolging van het onderhandelingscomité van 2 juni 2022, werd gewijzigd en meer specifiek dat de arbeidsduur werd vastgesteld op 38u/week.

 Met deze wijziging wordt het arbeidsreglement in overeenstemming gebracht met de regels rond arbeidstijd zoals bepaald in artikel 5 van de Wet van 19 april 2014 tot vaststelling van bepaalde aspecten van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Hulp (hierna: de wet van 19 april 2014). VSOA ontving klachten van haar leden die luiden als volgt : 

 De nieuwe regels in het arbeidsreglement vinden geen ingang in de reeds verspreidde uurroosters voor 2023. 

 Er wordt geen rekening gehouden met de wettelijk bepaalde referentieperiode van 4 maanden. 

 Personeelsleden worden impliciet gedwongen om een opt-out regeling te accepteren , zo niet kunnen ze geen aanspraak maken op voordeligere in- of uitroosteringsmogelijkheden. 

 De wettelijke grens van 10u opt-out wordt niet op weekbasis maar op maandbasis bekeken. 

 Er wordt in de "normale" uurregeling geen rekening gehouden met de verplichte bijscholingen. 

 Moeilijk in te plannen jaarlijkse vakantiedagen door minimale bezettingsquota en eventueel noodzakelijke projectvergaderingen leggen een bijkomende hypotheek op de rust waarop werknemers recht hebben.

 Er werden op onze vraag dienstlijsten, weliswaar geanonimiseerd, overgemaakt van zowel 2022 als 2023. We stellen daarbij inderdaad inbreuken vast op de wetgeving rond de arbeidstijd. 

We verzoeken u daarom om de uurroosters te willen herbekijken en in overeenstemming te brengen met de wet van 19 april 2014 en jullie arbeidsreglement. We brengen daarbij graag nog even volgende zaken in herinnering : 

Wat betreft de wekelijkse arbeidstijd ... 

Overeenkomstig artikel 5 de wet van 19 april 2014 mag de wekelijkse arbeidstijd , over een referentieperiode van vier maanden , niet meer dan 38u bedragen. De referentieperiodes lopen respectievelijk van 1/1 tem 30/4, 1/5 tem 31/8 en 1/9 tem 31/12. De absolute wekelijkse grens bedraagt 60 uren, inclusief de uren opt-out overeenkomstig artikel 7 van de wet van 19 april 2014. 

Het kan dus niet dat er a priori meer uren worden ingeroosterd (cf. kolom AD in de dienstlijst) dan dat er te presteren zijn in de lopende referentieperiode (cf. kolom TO DO in de dienstlijst). 

Wat betreft opt-out ... 

Gelet op de wijziging van het arbeidsreglement waarbij de arbeidsduur wordt vastgesteld op 38u/week, kan de werknemer maximum 10 bijkomende uren per week presteren op basis van een individueel akkoord van de werknemer. Het presteren van bijkomende uren is geen verplichting en de werknemer mag geen nadelen ondervinden omdat hij niet bereid is om bijkomende arbeidstijd te presteren. 

Het kan dus niet dat er volledige shiften van 12u of 24u ingeroosterd worden in opt-out. 

Wat betreft de opleidingen ... 

Artikel 149 van het KB administratief statuut bepaalt dat de opleidingsuren in elk opzicht een dienstactiviteit vormen , gerekend in arbeids- of in diensturen. 

Om praktische redenen is het niet altijd haalbaar om de opleidingen te volgen binnen het normale uurrooster, doch moet ook bij het inplannen van opleidingen buiten het normale uurrooster de wekelijkse arbeidsduur van 38u/week binnen een referentieperiode van 4 maanden gerespecteerd worden. 

Wat betreft het jaarlijks vakantieverlof ... 

Via een nota van 16 december 2022 werden de nieuwe verlofregels welke toepassing vinden vanaf 1.1.2023 verspreid. Het is aangewezen om de grondregelingen ter zake op te nemen in het arbeidsreglement. Bovendien is het overeenkomstig artikel 2 §1, 1° van de Wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel verplicht om hierover te onderhandelen met de representatieve vakorganisaties alvorens deze regels vast te stellen. 

We hopen op uw welwillendheid om de aangekaarte problematieken in overeenstemming te brengen met de regelgeving. 

Indien u hierbij nog bijkomende vragen heeft, kan u mij steeds contacteren. 

Kan u ons informeren welke maatregelen u zal nemen in navolging van deze klachten?

Met vriendelijke groeten, 

Juridische directie

FOD Binnenlandse Zaken Civiele Veiligheid

Leuvenseweg 1 

1000 Brussel 


VSOA vraagt om uw advies op VSOA vraagt om uw advies op officieren dienstregeling

Wachtdiensten

Tijdens de wachtdienst hebben zij de functie van wachtofficier. De diensten vangen aan om 7u of 19u en duren hetzij 12u; hetzij 24u. Zij voeren dan zowel operationele als administratieve taken uit.

Als basis wordt een jaarplanning gemaakt waarbij elke officier 24u van wacht is op elke 8e dag (=basisjaarplanning).

Lees veel meer ? Lees onze nieuwsbrieven. Onze filialen ontvangen ze per e-mail.Kiezen voor VSOA betekent...

Correct en regelmatig per e-mail op de hoogte worden gehouden van nieuws of resultaten van onderhandelingen, uw mening geven over projecten, gratis geabonneerd zijn op nieuwsbrieven, website, enz....

Word lid van het VSOA !


VSOA vraagt om uw advies op nieuwe nota mutatieregels

Wat is muteren? Muteren is: veranderen van dienstregime en/of brandweerpost binnen onze zone. Een aanvraag tot mutatie is een verbintenis en engagement om je effectief te verplaatsen, indien de mogelijkheid bestaat. De aanvraag is dus niet vrijblijvend maar bindend.

Wie kan muteren? Personeelsleden die het aanvraagformulier via intranet hebben ingevuld.

Ieder personeelslid kan een aanvraag tot mutatie indienen, ook stagiairs. Je kan echter pas muteren wanneer je benoemd bent in je graad.

Opgelet: Wanneer je muteert binnen je huidige graad blijf je minstens ....

Lees veel meer ? Lees onze nieuwsbrieven. Onze filialen ontvangen ze per e-mail.

Kiezen voor VSOA betekent...

Correct en regelmatig per e-mail op de hoogte worden gehouden van nieuws of resultaten van onderhandelingen, uw mening geven over projecten, gratis geabonneerd zijn op nieuwsbrieven, website, enz....

Word lid van het VSOA !


Brussel, 09 december 2022

BOC van de zone Vlaams-Brabant West van 19/12/2022 van 10u tot 12u in het zonehuis te Liedekerke.met de volgende agendapunten:

1. Akkoord op het Privacybeleid

2. Akkoord op het Rookbeleid

3. Akkoord voor het Alcohol en Drugsbeleid

4. Akkoord voor het reglement Fysiek conditiebeleid

5. Akkoord voor het kledijreglement

6. Akkoord voor aanpassing dienstregeling officieren in de bijlagen aan het AR

7. Advies op nieuwe nota mutatieregels

8. Op vraag van VSOA worden ook de volgende punten geagendeerd:

6,1 ontbrekende bijlagen aan AR

6,2 bewaken max overdracht verlof en arbeidstijd

6,3 afwijkende teksten AR

6,4 dispatching

6,5 mutaties

6,6 personeel

In bijlage vind je ontwerpteksten van de verschillende beleidsdomeinen, het schrijven van het VSOA en nieuwe voorstellen rond dienstregeling officieren en

In zitting van 27/10 werden het privacybeleid, rookbeleid en alcohol en drugsbeleid besproken. Hier was een consensus mits enkele tekstuele aanpassingen, deze werden ingevoerd.

In zitting van 27/10 werd het fysiek conditiebeleid besproken. Naast enkele kleine aanpassingen (ingevoerd) bleef nog één discussiepunt over mbt de officieren.

Op vraag van officieren wordt een aanpassing gevraagd van de dienstregeling voor de officieren, met als doel om de ingeplande arbeidstijd gelijkmatiger te verdelen over de weken.

Naar aanleiding van de vragen rond de mutaties in de loop van dit jaar wordt een nieuwe mtuatiereglement voorgelegd ter advies.

Antwoord van het VSOA:

Geachte voorzitter

Recent werd een verlofregeling per dienstnota verspreid waarop VSOA reageerde.

Overeenkomstig art 2 van de wet van 1974 is de verlofregeling een grondregeling en dus onderhandelingsmaterie.

Gezien de vigerende wettelijke bepalingen kan dit dus niet zomaar via dienstnota en dient deze formeel in een onderhandeling behandeld te worden.

Overwegende dat VSOA tot op heden geen proces-verbaal van onderhandeling, noch een uitnodiging tot ondertekenen van een protocol voor akkoord/niet akkoord mocht ontvangen aangaande deze verlofregeling concluderen wij dat dit niet werd behandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen van de wet syndicaal statuut en zijn uitvoeringsbesluiten.

Gelet op de redelijke termijn voorafgaandelijk aan het BOC verzoekt VSOA de overheid dan ook om de verlofregeling ook te agenderen op het BOC.

Herinneren:

De oproepingen met de dagorde worden door de secretaris ten minste tien werkdagen vóór de datum van de vergadering toegezonden aan de leden van de afvaardiging van de overheid en aan de vakorganisaties. De postdatum geldt als bewijs van de verzending.

Elke voorzitter kan, beslissen dat de aangelegenheden die aan overleg worden onderworpen en de erbij horende documenten elektronisch worden ingediend en dat het ter beschikking stellen van de dagorde en alle nodige documentatie en de afschriften van de notulen eveneens elektronisch geschiedt.
De in het eerste lid bedoelde beslissing wordt genomen mits zij het voorwerp uitmaakt van een unaniem gunstig advies.
Elke voorzitter bepaalt de nadere regels inzake het elektronisch ter beschikking stellen van de in het eerste lid bedoelde documenten (Artikel 50 bis KB 28.09.1984)

Het VSOA vraagt bewijs van verzending van de uitnodiging en documentatie aan het VSOA, Boudewijnlaan 20-21, 1000 Brussel of een kopie van unaniem gunstig advies voor elektronische afgifte.

Herinneren:

Voor de derde keer (Misschien kan de commandant niet lezen!), VSOA e-mailadres:

firefighter@vsoa-g2.eu

firefighter.vl@vsoa-g2.eu


Geachte zonevoorzitter

Geachte zonecommandant

VSOA stelt vast dat dienstnota aangaande de verlofregeling die door de hulpverleningszone onder het personeel verspreid werd niet overeenstemt met wat in het arbeidsreglement opgenomen is (of onderhandeld werd). Wij verwijzen naar het arbeidsreglement zoals goedgekeurd door de zoneraad in zijn zitting van 30 september 2022 (zie bijlage) waarin geen nadere regels opgenomen werden met betrekking tot opnemen van het verlof.

VSOA herinnert eraan dat overeenkomstig Art. 2 van de wet van 1974 ot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel de vakantie- en de verlofregeling onderhandelingsmaterie betreft!

Wij verzoeken u dan ook om onmiddellijk de nodige acties te initiëren teneinde een verdere escalatie te voorkomen. VSOA eist de onmiddellijke intrekking van de dienstnota aangaande de verlofregels

Bij uitblijven van acties hieromtrent, zien wij ons genoodzaakt de hogere overheid te informeren en eventuele verdere acties te overwegen.

Eens te meer wordt door deze actie van de zonecommandant, en bij uitbreiding de brandweerzone Vlaams-Brabant West, weinig respect getoond voor de vigerende wetgeving en wordt bij wijze van spreke een middelvinger richting de vakbonden opgestoken. Laat staan dat u uw waardevolste kapitaal, het personeel, respecteert!?

Voor VSOA is de maat dan ook vol!

Hopende op een spoedig antwoord en reactie


09/09/2022

VSOA verzoekt om onderstaande punten op het agenda te zetten van het eerst volgende bevoegde comité :

VSOA vraagt hoeveel interventies ten behouve kreupelhoutbranden, bosbranden en veldbranden er in juli en augustus in de Zone's hebben plaatsgevonden?VSOA wenst te weten, over welke specifieke middelen de zone's beschikken voor deze soort interventies ?VSOA vraagt welke middelen de zone wenst aan te kopen om het hoofd te bieden aan interventies, die als gevolg van de klimaatverandering waarschijnlijk n zullen toenemen?VSOA wenst te weten of de zone Personeel en of duikers heeft die zijn opgeleid voor wildwaterinterventies?VSOA wil weten welke middelen de zone's gaan aankopen na de overstromingen in juli 2021?


Dienst 112 moet ziekenwagen St-Pieters-ziekenhuis naar ongeval in Lennik sturen

LENNIK Op 22/07/2022 

Het was lang wachten op een ziekenwagen voor een ongeval op de N282 aan de Lennikse Markt. Omstreeks 20 uur, vrijdagavond, gleed een motorrijder uit op de gladde natte kasseitjes ter hoogte van de Carrefourwinkel. De bestuurder uit het Halse liep een ernstige beenbreuk op.

Medewerkers van een horecazaak, buren en voorbijgangers snelden de man ter hulp. Verschillende thuisverpleegkundigen boden hulp aan. Een verpleegster van Thuisverpleging Klavervier en een passant met EHBO-kennis dienden de eerste hulp toe, terwijl enkele andere vrijwilligers het verkeer in goede banen leidden in afwachting van de aankomst van een politiepatrouille. Ook een politie-inspecteur hielp de onfortuinlijke man. Op een bepaald moment zorgde de politie voor een jasje omdat de verpleegster het koud begon te krijgen.

Omdat er maar geen ziekenwagen kwam opdagen werd opnieuw naar de dienst 112 gebeld. Daar werd vernomen dat een aantal brandweerposten zoals Lennik en Halle uitgerukt waren en dat uiteindelijk een ziekenwagen van de Brusselse brandweer van uit het Sint-Pietersziekenhuis moest uitgestuurd worden. De ziekenwagen moet ongeveer 17 kilometer afleggen naar de plaats van het ongeval. Toen die ambulance aankwam kon de man, na stabilisatie, naar het Erasmusziekenhuis gevoerd worden.

Bij de brandweerzone Vlaams-Brabant West vernamen we dat het een zeer drukke dag was voor de brandweer, met onder meer de industriebrand in Mollem. Mogelijk was de Brusselse ziekenwagen, op het moment van de oproep, de dichtstbijzijnde, bemand met een paramedisch Interventieteam (PIT).


Beste Leden van het VSOA

Er is de laatste dagen heel wat onduidelijke en soms ook foutieve communicatie verspreid met betrekking tot de onderhandelingen over het arbeidsreglement en de houding van VSOA. Met deze mail willen wij u in de eerste plaats duiding geven bij de voorlopig afwachtende houding vanuit VSOA. Ondanks de constructieve onderhandeling en een duidelijk signaal van de zonevoorzitter naar de zonecommandant willen wij toch niet hals-over-kop meegaan zonder onze leden te bevragen

 1. VSOA heeft zich officieel nog niet akkoord verklaard met het voorliggende arbeidsreglement omdat:
 • Wij niet onze mening maar die van onze leden vertegenwoordigen
 • De zoneleiding de druk op de vakbonden legt ondanks het feit dat zij voor de 4de maal hun beloften niet nakomen (zie protocol 2017 in bijlage) en dit ondanks tussenkomsten van de sociale inspectie het afwerken voor zich uit blijven schuiven
 • Het voorliggende voorstel uitgaat van een belofte dat het volledige arbeidsreglement klaar moet zijn op 31/12/2022, maar dat bij ondertekening voor akkoord er geen weg terug is, ook al is dit arbeidsreglement (en zijn ontbrekende bijlagen) niet af
 1. Wettelijk is er een onderhandelingstermijn van 30 dagen die ons tijd geeft tot 02 juli 2022. De zone verkondigt dat zij dit absoluut willen goedkeuren op het zonecollege van juni, maar op 4 juli e.k. is er nog een zoneraad waar dit perfect nog op de agenda kan geplaatst worden. Dus strooit men iedereen weer zand in de ogen en verhoogt men de druk. Men wou dit bypassen met een engagementsverklaring, maar deze is onwettelijk en houdt geen rekening met onze leden
 2. De overstap naar de 38 u week heeft een financiële impact voor ieder van jullie en wij willen zeker zijn dat jullie je hiervan bewust zijn. Bovendien zijn er nog inbreuken op artikel 5 van de arbeidstijdenwet(*), omdat niet elke post 'slechts' 38 u presteert. Ook deze moeten nog uit het arbeidsreglement geweerd worden
 3. Eigenlijk hebben we nog tijd omdat, gelet op de bepalingen van de arbeidstijdenwet (*) een wijziging in het uurrooster 3 maanden op voorhand moet gecommuniceerd worden. Wanneer de begindatum op 01 januari 2023 ligt, volstaat het dat deze pas in september gecommuniceerd wordt.

VSOA, als jullie vertegenwoordiger, wil eerst jullie mening weten alvorens wij hierover een standpunt innemen. In bijlage zenden wij alvast het voorliggende arbeidsreglement en de afgewerkte bijlagen mee, zodat jullie deze ook zelf kunnen beoordelen.

Verder vragen wij jullie om de korte enquëte in te vullen zodat wij een zicht krijgen op wat jullie willen. Pas nadien zullen wij dit standpunt kenbaar maken aan de zoneleiding.


Beste

Ter aanvulling

Ik verwijs graag naar de bijlage in de mail van 3/6/22, die een weergave is van de afspraak binnen het BOC.

De reden van de 'dringendheid' is dat het zonecollege toch een zekerheid wil dat er een akkoord is voor de invoering van het nieuwe arbeidsreglement alvorens hiervoor de nodige bijkomende personeelslede(8) aan te werven.

In het belang van de aangeworvenen leek het (ook binnen het BOC) belangrijk dat deze beslissing zo snel mogelijk genomen wordt, zodat de betrokkenen, zich kunnen voorbereiden bij hun huidige werkgever en dat ze ook effectief van start kunnen gaan op 1/9/22. Dit laat toe dat ze opgeleid kunnen worden tegen 1/1/23 (de invoering van de 38u). Dit zal enkel de werking van de ploegen ondersteunen.

In het belang van alle personeelsleden leek het (ook binnen het BOC) dat iedereen zo snel mogelijk duidelijkheid heeft wat er staat te gebeuren.

Bert Heylen | MajoorZonecommandant

Geachte zonevoorzitter

VSOA wil graag antwoorden op onderhavig mailverkeer

Het KB van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel bepaalt in artikel 25 de wettelijke termijnen waarbinnen onderhandelingen dienen afgerond te worden.

VSOA beroept zich dan ook op deze wettelijke bepalingen om een gemotiveerd standpunt over te maken aan de zone. Het moet ons in de mogelijkheid stellen om onze achterban te consulteren. Daarenboven is een intentieverklaring een loutere wederzijdse intentie die onvoldoende garanties biedt, dat heeft uw zone al meermaals bewezen... Het ontbreekt bovendien aan een PV van het BOC!

VSOA begrijpt dus niet waarom 'hoogdringendheid' ingeroepen wordt en de druk naar de vakbonden geduwd wordt wanneer zij moet vaststellen dat de overheid voor de 4de maal, ondanks tussenkomst van de sociale inspectie en verwijzende naar het protocolakkoord van 11 januari 2017 (zie bijlage) nog steeds niet voldaan heeft aan de vooropgestelde timing. Telkens weer houdt men de ezel de wortel voor!? Wat zijn de garanties dat het deze keer wel zal lopen zoals afgesproken?

Een protocol voor akkoord betekent immers dat er geen weg terug is en de bepalingen ontegenprekelijk van toepassing zijn, ongeacht of de ontbrekende artikelen al dan niet zijn afgewerkt!

Verder wil VSOA formeel reageren dat voor de tweede maal de heer Udo VLASSELAERTS deelnam aan de onderhandelingen in het bijzondere comité. Geen van de syndicale partners bevestigde dat hij deel uitmaakt van hun afvaardiging. VSOA verwijst in deze naar het KB van 28 september 1984 dat duidelijk stelt:

Art.21. § 1. Elk onderhandelingscomité alsook elke afdeling en elke onderafdeling zijn samengesteld uit:

de afvaardiging van de overheid;

de afvaardiging van iedere representatieve vakorganisatie.

...

§ 2. De afvaardiging van de overheid met inbegrip van haar voorzitter en desgevallend, ondervoorzitter(s) van het comité, van de afdeling en van de onderafdeling bestaat uit maximum: - vijftien leden in de algemene comités; - tien leden in de sectorcomités, alsook in de in artikel 17, § 2, bedoelde afdelingen en in de in artikel 17, §§ 2bis en 2ter bedoelde onderafdelingen; - zeven leden in de bijzondere comités. De leden van de afvaardiging van de overheid worden door de voorzitter van elk comité, afdeling of onderafdeling gekozen uit de personen die, uit welken hoofde ook, bevoegd zijn om de betrokken openbare overheden te verbinden. De voorzitter en de ondervoorzitter(s) van het comité, de afdeling of de onderafdeling alsook de andere leden van de afvaardiging van de overheid kunnen zich laten vervangen door een behoorlijk gemachtigde afgevaardigde. De afvaardiging van de overheid mag zich doen vergezellen door technici.

In bijlage zenden wij ook een whatsapp fragment en een mail die wij onderschepten van dezelfde heer VLASSELAERTS, welke duidelijk de sociale verhoudingen in de zone en tussen de syndicale partners en de overheid onder druk zet. VSOA maakt zich sterk dat de betrokken persoon hier een rol opneemt als vertegenwoordiger van het personeel, eerder dan als technicus van de overheid.

.

Mogen wij u vragen met welk mandaat de heer VLASSELAERTS dan wel zetelt in het BOC? Indien dit als technicus van de overheid is, dan vragen wij met klem om bij een toekomstig BOC in de agenda te vermelden wie als technicus voor de overheid zetelt bij het betreffende agendapunt zodat hierover duidelijkheid geschapen wordt. Wij verzoeken ook om de heer VLASSELAERTS aan te manen tot sereniteit en enige discretie, teneinde de spanningen niet verder te doen escaleren.

VSOA betreurt bovendien ook dat de zonecommandant schrijft dat hij het 'jammer' vindt dat VSOA niet ingaat op een verzoek tot ondertekenen van het engagement. De zonecommandant heeft deze argwanende houding zelf gevoed door telkens opnieuw de vakbonden zand in de ogen te strooien, het protocol en de daaraan verbonden timing niet te respecteren en ondanks een tussenkomst van de sociale inspectie een onverschillige houding ten toon te spreiden.

VSOA is bereid zich constructief op te stellen om SAMEN te komen tot een deugdelijk en wettelijk correct arbeidsreglement, maar wij wensen dan ook op een correcte manier behandeld te worden door de zone.

Wij vragen dan ook formeel een reactie op bovenstaande

Bart NOYENS

Voorzitter Vlaanderen SLFP/VSOA


Geachte zonevoorzitter

Geachte zonecommandant

Wij stellen vast dat nog steeds niet al onze vertegenwoordigers een agenda, uitnodiging en/of de documentatie voor de officiële vergaderingezn ontvangen. Graag brengen wij u onze afvaardiging voor VSOA van uw hulpverleningszone in herinnering (zie tabel)

Mogen wij u verzoeken om uw secretariaat te vragen hun bestanden in deze aan te passen zodat de uitnodigingen voor de officiële vergaderingen telkens naar deze vertegenwoordigers verzonden worden opdat zij in de mogelijkheid zouden zijn om de agendapunten deugdelijk voor te bereiden

AFGEVAARDIGDEN VSOA

Eric LABOURDETTE

firefighter@vsoa-g2.eu

0475 86 75 85

Verantwoordelijk leider/voorzitter sector nationaal

Bart NOYENS

Firefighter.vl@vsoa-g2.eu

0456 30 17 61

Verantwoordelijk leider/voorzitter Vlaanderen

Geert JANSSENS

geert.janssens@zvbw.be

0475 81 96 59

Afgevaardige

Christian WALCKIERS

christian.walckiers@zvbw.be

0495 30 82 76

Afgevaardige

Geert LEMAIRE

lemairegeert@gmail.com

0485 41 93 29

Afgevaardige

Gerrit WYNS

gerrit.wyns@zvbw.be

0473 85 27 91

Afgevaardige

Het adres 'firefighter@vsoa-g2.eu geldt als het officiële correspondentieadres voor onze vakorganisatieBrussel, 26 april 2022

Geachte zonevoorzitter ,


VSOA wenst volgende punten op de agenda van het bevoegde comité te plaatsen:

 1. VSOA verzoekt de overheid om een kopie van het advies verstrekt door de preventieadviseur/arbeidsgeneesheer en het CPBW aangaande de ligging, indeling en uitrusting van de sociale voorzieningen (Artikel III.1-39 van de CODEX)
 2. VSOA wenst een kopie van het advies van de interne en externe dienst PBW en het gemotiveerd advies van het CPBW aangaande de kleedkamers, wastafels en douches van de verschillende posten in de zone. (Zie artikel III.1-44, III.1-45, bijlage III.1-1, punten 2.3 douches van de CODEX).
 3. VSOA verzoekt om een afschrift van het advies van de IDPBW, EDPBW en het CPBW ivm de vestiaires van de verschillende posten van de zone (Artikel III.1-48 van de CODEX).
 4. VSOA verzoekt om een kopie van het advies van de IDPBW, EDPBW en het gemotiveerd advies van het CPBW aangaande de refters in gebruik in de verschillende posten van de zone (Artikel III.1-58 van de CODEX).
 5. VSOA verzoekt om een kopie van het advies van de IDPBW, EDPBW en het CPBW ivm de rustlokalen van de posten in het gebied (Artikel III.1-61 van de CODEX).
 6. VSOA verzoekt om een kopie van het advies van de IDPBW, EDPBW en het CPBW over de ruimte toegekend voor zwangere werkneemsters in de zone (Artikel III.1-62 van de CODEX).
 7. VSOA verzoekt om een kopie van het brandpreventieverslag van de verschillende posten van de hulpverleningszone.
 8. VSOA vraagt bijkomend of:
 • De evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen van alle posten zijn voorzien van veiligheidsverlichting en passende bewegwijzering door middel van pictogrammen (Artikel III.3-11).
 • Evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen en de wegen er naartoe zijn voorzienl van de correcte pictogrammen (Artikel III.3-11).
 • Het evacuatieplan (en eventuele wijzigingen) voor advies aan het comité werden voorgelegd (Artikel III.3-13).
 • Bij de ingang(en) van het gebouw en op elke verdieping een evacuatieplan opgehangen werd (Artikel III.3-13).
 • Of er bij de ingang van het gebouw een interventiedossier ter beschikking gesteld wordt voor de hulpdiensten (Artikel III.3-21).
 • Of gepaste draagbare blusapparaten opgehangen/voorzien worden op zichtbare en duidelijk aangegeven plaatsen (Artikel III.3-17).
 • Controles en onderhoud van blusmiddelen wordt uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant of de installateur. VSOA wijst erop da in overeenstemming met de reguliere wetgeving data van de inspecties, het onderhoud en de bevindingen daarvan moeten worden bewaard en ter beschikking gesteld van het CPBW. VSOA vraagt wat de datum is van de laatste inspectie van deze brandbeveiligingsmiddelen? (Artikel III.3-22).

9. VSOA vraagt een kopie van het advies van de preventieadviseur en het CPBW inzake het interne noodplan? (Artikel III.3-23 van CODEX).

10. VSOA verzoekt om een kopie van het "brandpreventiedossier" (Artikel III.3-24).

11. VSOA verzoekt de hulpverleningszone een risicoanalyse uit te voeren m.b.t. de werk- en ruststoelen die werden aangekocht (Artikel VIII.1-3, &1 van de CODEX)

Herinnering: Art. 47 van het KB 28 september 1984: Wanneer een representatieve vakorganisatie aan de voorzitter van een overlegcomité schriftelijk vraagt een aangelegenheid betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk op de dagorde te plaatsen, dient hij het comité zo spoedig mogelijk bijeen te roepen, en uiterlijk dertig dagen na ontvangst van de vraag.
Brussel, 13 april 2022

Mijnheer de Zoneraadvoorzitter,

Bij deze bevestig ik u dat:

Bart NOYENS (Verantwoordelijke leider)                        Firefighter.VL@vsoa-g2.eu

Eric LABOURDETTE (Verantwoordelijke leider)              firefighter@vsoa-g2.eu

Geert JANSSENS                                                               geert.janssens@zvbw.be

Geert LEMAIRE                                                                    lemairegeert@gmail.com

Christian WALCKIERS ​                                                         christian.walckiers@zvbw.be

Gaetan LACANTE                                                                 gaetan.lacante@zvbw.be

Gerrit WYNS                                                                          gerrit.wyns@zvbw.be

De VSOA-afgevaardigden binnen uw zone zijn.

Gelieve alle documenten betreffende de prerogatieven van de vakorganisaties per mail naar deze personen door te sturen.


Zone:


In kader van de evaluatiecyclus zijn er twee vrijwilligers die via de beroepsprocedure beroep aantekenen tegen hun evaluatie.


TITEL 3. - DE BEROEPSPROCEDURE


Art. 165. Het personeelslid kan binnen een termijn van tien werkdagen, vanaf de betekening van het evaluatieverslag, beroep indienen per aangetekend schrijven of via elke andere drager met

bewijskracht en vaste datum bij de evaluatiecommissie. Dit beroep heeft opschortende werking.

Art. 166. De evaluatiecommissie is paritair samengesteld met :

1° een afgevaardigde per representatieve syndicale organisatie van de zone;

2° de commandant en de door de raad aangeduide personeelsleden, houders van een graad die ten

minste gelijk is aan de graad van het betrokken personeelslid.

Geen enkel lid van de commissie mag de echtgenoot, de ouder of een bloedverwant tot en met de derde graad zijn van het personeelslid.

Als er niet voldoende houders zijn van een graad die ten minste gelijk is aan de graad van het

betrokken personeelslid, zetelen personeelsleden van andere hulpverleningszones, houders van de

betreffende graden, in de commissie, na aanduiding door de raad waartoe het betrokken personeelslid behoort.

De functionele meerdere, vermeld in artikel 153, mag niet zetelen in de commissie.

De commandant is voorzitter.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Art. 167. De commissie geeft een gemotiveerd advies binnen de twee maanden volgend op het indienen van het beroep.

Binnen de twee maanden na ontvangst van het advies bevestigt de raad, op basis van dit advies, de evaluatie van de functionele meerdere of kent zij een van de andere vermeldingen vermeld in artikel 163 toe.

De beslissing van de raad die afwijkt van het advies van de commissie moet met bijzondere redenen worden omkleed.

Wanneer de commissie geen advies gegeven heeft binnen de termijn vermeld in het eerste lid, beslist de raad binnen de twee maanden volgend op het verstrijken van deze termijn.

De commandant neemt niet deel aan de beraadslagingen van de raad wanneer deze ertoe gebracht wordt om dergelijke uitspraak te doen.

Art. 168. Het personeelslid heeft toegang tot het dossier en wordt op eigen verzoek of wanneer de evaluatiecommissie dit nodig acht, gehoord. Het personeelslid kan zich laten bijstaan door een

persoon naar keuze. Deze persoon maakt geen deel uit van de commissie.

Indien, hoewel hij het zelf gevraagd heeft, het personeelslid of zijn verdediger, zonder geldig excuus, niet verschijnt, geeft de commissie haar advies.

Zelfs indien het personeelslid een geldig excuus kan inroepen, zodra de zaak het voorwerp van de tweede zitting uitmaakt, geeft de commissie advies.

Bovenvermelde artikels werden door door de raad gedelegeerd naar het college.
Het college heeft Kpt. Van Schepdael Hans, Kpt. Collier Pieter-Jan en mezelf aangeduid als vertegenwoordigers van de zone.
Graag vernemen we per kerende wie (1 persoon) er per syndicale organisatie zal aanwezig zijn.


De evaluatiecommissie zal samenkomen op donderdag 17 maart 2022 om 9.00 uur in het zonehuis te Liedekerke.
Beide vrijwilligers hebben uitdrukkelijk gevraagd om gehoord te worden. 

We zullen de eerste uitnodigen om 10.00 uur en de tweede om 10.45 uur.

VSOA: 

Teneinde op een objectieve wijze te kunnen oordelen hadden wij graag volgende dossierstukken:


- zoneraadbeslissing van aanstelling van deze stagiairs

- verslag functiegesprek

- verslagen functioneringsgesprek(ken)- evaluatieverslag

- het schrijven van de betrokken stagiairs ifv hun beroep

- de zoneraadbeslissing van delegatie naar het zonecollege

Met syndicale groeten

Bart Noyens

Verantwoordelijke leider 
Voorzitter regio Vlaanderen 

VSOA sector hulpverleningszones


Het VSOA vraagt advies van zijn ledden:


Voorstel dienstregeling nav invoering 38u/week

Dag

In elke post met een permanentie worden 2 dagploegen van 3 personen voorzien in shiften van 12u.

Zij worden ingepland aan een ritme van 2 dagen werken en 2 dagen vrij.
Ze worden zodanig uitgeroosterd dat ze kunnen beschikken over 6 vrije weekends per 12 weken

Hierdoor is iedereen gemiddeld 38u/week ingepland, zonder rekening te houden met verplichte opleidingen.

Zij kunnen hun verlof plannen onafhankelijk van de collega's in 24u-ploegendienst. Er kan slechts één personeelslid gelijktijdig in verlof.
Tijdens weekends kan dit enkel indien er een vervanger wordt gevonden.

Halle, Vilvoorde, Zaventem

In elke post wordt een 24u-ploegendienst voorzien bestaande uit 4 ploegen van 12 personeelsleden.

Zij worden, als basis, ingepland aan een ritme van 24u werken en 72u vrij.

Uitroostering:

 • Gedurende het ganse jaar wordt elke dag 1 personeelslid 12u uitgeroosterd tijdens de nacht (Dit betekent: 1 maal per 12 shiften van 24u)
 • Tijdens de maanden oktober tot en met mei wordt elke dag 1 personeelslid een volledige shift van 24u uitgeroosterd (Dit betekent: 1 maal per 12 shiften van 24u)

Hierdoor is iedereen gemiddeld 37,9u/week ingepland, zonder rekening te houden met de verplichte opleidingen.

Iedereen wordt gemiddeld 86,2 shiften per jaar ingepland; waarvan er gemiddeld 7,6 worden uitgeroosterd tijdens de nacht (12u).

Asse, Lennik, Londerzeel

In elke post wordt een 24u-ploegendienst voorzien bestaande uit 4 ploegen van 9 personeelsleden.

Zij worden ingepland aan een ritme van 24u werken en 72u vrij.

Uitroostering:

 • Gedurende het ganse jaar wordt elke dag 1 personeelslid 12u uitgeroosterd tijdens de nacht (Dit betekent: 1 maal per 9 shiften van 24u)
 • Tijdens de maanden november tot en met maart wordt elke dag 1 personeelslid een volledige shift van 24u uitgeroosterd (Dit betekent: 1 maal per 9 shiften van 24u)
  Dit wordt niet gedaan tijdens de herfstvakantie, de kerstvakantie en de krokusvakantie.

Hierdoor is iedereen gemiddeld 38,1u/week ingepland, zonder rekening te houden met de verplichte opleidingen.

Iedereen wordt gemiddeld 87,9 shiften per jaar ingepland; waarvan er gemiddeld 10,1 worden uitgeroosterd tijdens de nacht (12u).


Algemeen

 • Beginuur
 •     Het beginuur voor de dagdienst en ploegendienst wordt gelijk. Nog te bepalen.
 • Minimumbezettingen

                                                                      Dag                        Nacht

Halle, Vilvoorde, Zaventem                         10                             8

Asse, Lennik, Londerzeel[1]                           8                             6

Dilbeek                                                         enkel                        geen

Deze bezettingen kunnen ingevuld worden door een combinatie van ingeplande personeelsleden, wissels, vrijwilligers en beroepsleden met opt-out.

 • Maximaal aantal personeelsleden in verlof:
 • Dagdienst
 •                 1 op weekdagen (maandag tot vrijdag)
 •                  1 op weekends (zaterdag en zondag) mits een vervanger
 • Ploegendienst in Halle, Vilvoorde, Zaventem:
 •                   4 tijdens de maanden juni tot september
 •                    3 tijdens de maanden oktober tot mei
 • Ploegendienst in Asse, Lennik en Londerzeel
 •                      3 tijdens de maanden april tot oktober en tijdens de schoolvakanties (herfst, kerst en krokus)
 •                      2 tijdens de maanden november tot maart, behalve tijdens de schoolvakanties (herfst, kerst en krokus)
 •                       Aangepaste regeling dient te voorzien, zolang niet de 42 voorziene medewerkers voorzien zijn in één van deze posten.
 • Groot verlof
 •                      Verlof kan toegekend worden tot het maximum aantal. (er wordt geen rekening gehouden met ziekte, werkongeval, loopbaanonderbreking)
 •                       Dit verlof dient goedgekeurd voor 31/1 van het lopende jaar.
 •                        Dit verlof moet opgenomen worden, tenzij bij overmacht.
 • Verlof aangevraagd 16 kalenderdagen op voorhand:
 •                            Verlof kan toegekend worden tot het maximum aantal. (er wordt geen rekening gehouden met ziekte, werkongeval, loopbaanonderbreking)
 •                                        Indien toegekend na de 15de van de vorige maand en de minimumbezetting wordt door de toekenning van het verlof niet bekomen, wordt onmiddellijk een vervanger gezocht door de ploegoverste.
 • Verlof aangevraagd minder dan 16 kalenderdagen op voorhand:
 •                                       Verlof kan enkel toegekend worden tot het maximum aantal, indien is voldaan aan de minimumbezetting.
 •                                        Hierbij mag gebruik gemaakt worden van een vervanger.
 •                                        Deze vervanger is gekend bij de goedkeuring.
 • Op de 15de van de maand, worden voor de volgende maand reeds vervangers ingepland tot de minimumbezetting.
 •                                         Dit gebeurt op basis van de dan gekende afwezigheden in de betrokken maand.
 • Vervangers:
 •                                        Vrijwilligers en beroepsleden vrij van dienst.
 •                                        Zij moeten rekening houden met de arbeidstijdenregels (max 60u in een week; 12u rust na een prestaties van 12u of langer)
 •                                         Zij geven hun beschikbaarheden op
 •                                         Polyvalentie van de vervanger is een pluspunt
 • Uitgeroosterde diensten kunnen steeds onderling omgewisseld.
 • Wissels met andere ploegen zijn steeds mogelijk.

[1] Lennik en Londerzeel pas indien alle 42 personeelsleden voorzien zijn.


Geachte,

Het VSOA stelt vast dat enkel de leden van de VSOA-afvaardiging binnen de zone worden opgeroepen maar dat geen enkele oproeping naar de vakorganisatie zelf wordt toegezonden, in tegenstelling tot wat in het koninklijk besluit van 28 september 1984 wordt vereist.

Het niet-naleven van die formele regels is van aard om afbreuk te doen aan het uitoefenen van de syndicale rechten. ​

Voor alle zekerheid herhaalt het VSOA het adres van VSOA groep FGGA waarnaar de oproepingen kunnen toegezonden worden: Boudewijnlaan 20-21 in 1000 Brussel.

Mailadres: firefighter@vsoa-g2.eu

Het VSOA verzoekt aldus dat de oproepingen met betrekking op syndicale prerogatieven naar volgende mailadressen worden gestuurd:

firefighter@vsoa-g2.eu

dominiek.peeters1@telenet.be

christian.walckiers@zvbw.be

geert.janssens@zvbw.be​Geachte dames en heer, 

Mag ik aub DRINGEND jullie raad bij het volgende : Onze collega's van een volledige ploeg in Halle, zijn omwille van 2 positieve testresultaten COVID 19, en door contactracing gemeld dat zij in quarantaine moeten gaan. Nu meld onze directeur personeel, dat dit niet van tel is voor de brandweer en zij toch MOETEN komen werken.Klopt dit, of maakt het virus geen onderscheid tussen hulpverleners en zorgverleners en anderen?Volgens de website van sciensano zouden zorgverleners inderdaad zelfs na contact met hoogrisico, INDIEN ze de nodige PBM's droegen, niet in quarantaine.Hierbij 2 vragen :

 1. Er is echt wel groot verschil tussen de PBM's op de covid afdelingen en onze ambulanciers, waarbij onze mensen op voorhand bijna NOOIT weten of het al dan niet COVID betreft, enkel een vermoeden. Onze PBM's zijn naast handschoenen en een wegwerpoverall en een chirurgisch mondmasker : geen.
 2. Graag duidelijkheid inzake brandweerpersoneel, zijn wij nu wel of niet zorgverleners, of zijn dit enkel de brandweermannen die ook ambulanciers zijn en de ambulanciers niet brandweerman of ook de brandweermannen die geen ambulancier zijn, of geen van ons allemaal ?

Graag ook duidelijkheid inzake opleidingen (intern en extern), oefeningen.De regering stelt dat ALLE niet noodzakelijke contacten maximaal moeten vermeden worden (daarom zijn de cafés en restaurants moeten sluiten, niet omdat ze broeihaarden zijn). Behalve SIAMU en PAULO zijn er nog geen andere opleidingscentra gesloten, en gaan opleidingen gewoon door. 

Zelfs de warme praktijkopleidingen, waarbij veelal verkeerdelijk wordt aangenomen dat men dan persluchtmaskers draagt, dit is een foute insteek want de uitgeademde lucht is dus absoluut niet gefilterd en bij besmet persoon zal dus verspreiding mogelijk zijn. Theoretische opleidingen moeten kunnen via teleconference.Graag dus duidelijke info, mogen opleidingen enof oefeningen nog doorgaan of niet niet, worden de BWscholen hiervan op de hoogte gebracht ? Gaat dit via KCCE ? 

Tgv de nieuwe maatregelen, nogmaals een warme oproep om uitstel te voorzien voor de nieuwe competentieproeven (FGA) voor ooff en off vanaf 1 januari 2021, tot er een vaccin is uitgedeeld. Velen komen in de problemen om nog mee te doen met bevorderingsproeven voor einde dit jaar, omdat de cursussen zijn opgeschort geweest in voorjaar. 

Alvast dank voor uw reactie. 

  Dominiek Peeters

 VSOA


Geachte dames en heren van het zonecollege,

Gezien onderstaande mail, en tevens de "angstaanjagende en dramatische Corona-cijfers", vraagt VSOA de agendapunten in bijlage op te nemen voor het eerstvolgende BOC.

Wij vragen per direct een overleg (kan ook via google meet) inzake minimaal de eerste 3 punten die wij in bijlage hebben opgelijst, dit omdat onze organisatie zorgverleners van de eerste lijn inzet, en de werkgever alles moet doen om alle mogelijke risico's weg te nemen of maximaal te beperken : (wij hernemen ze hieronder)

1. VSOA vraagt dringend duidelijkheid omtrent het BCP met de bemerkingen van ACV en VSOA in verwerkt. Wij wensen vooraf duidelijke afspraken inzake het tekort aan uren door uitroostering, indien opnieuw BCP wordt ingevoerd, ook afspraken omtrent overzetten verlof en recuperatie-uren naar 2021.

2. VSOA vraagt om per direct intreding van TELEWERKEN voor administratief personeel, voor ALLE administratieven, ongeacht of de directeur dit zelf wil of niet, conform de richtlijnen van de federale overheid. Welk kan gesteld worden dat er dagelijks bvb tussen 11u en 12u VERPLICHT vergadering (uitgezonderd wie ziekteattest heeft of in verlof is) is per dienst (of overkoepelende diensten) via google meet.

3. VSOA vraagt onderhandeling omtrent de ONTBREKENDE richtlijnen inzake quarantaine, en die nu "op puur toeval" worden genomen. Wij krijgen meldingen dat de personeelsdienst niet weet wat er dient te gebeuren dat de directeur personeel "cavalier seule" speelt, en zelfs vragen stelt aan een werkgever van een vrijwilliger die in thuissituatie gezinsleden heeft die positief resultaat hebben inzake COVID-19. Wij krijgen ook meldingen dan personeel dat verplicht naar huis wordt gestuurd, tenzij er dan onder minimumbezetting komt dan mag men niet naar huis maar moet iedereen constant mondmaskers dragen. Dit kan voor VSOA absoluut niet. Vooral omdat we dit vorig BOC om duidelijkheid hebben gevraagd, men ging dit zeker niet doen in onze zone want dan kan men alle ambulanciers naar huis sturen, en nu gebeurt het dus wel zonder enige afspraak/overleg/akkoord !!!

Inzake punt 3 hierboven verwijzen wij naar vorig BOC, waarin we dit duidelijk hebben aangekaart, dit is summier opgenomen in het verslag onder punt 10 (zie bijlage 2).

Ook graag standpunten/reacties op onze mails inzake CPBW van 15/10/2020 aub, wij vragen een mogelijkheid om dit via google meet te organiseren.

Graag dringend uw standpunt/reactie in deze aub., waarbij wij overtuigd zijn dat u uiteraard als werkgever uw verantwoordelijkheid neemt en met ons deze crisis zal bestrijden.


Geachte, 

Wij betreuren het feit dat er nog altijd geen verslag van de vorige vergadering is doorgestuurd, dit kan echt niet, MOET binnen de 15 dagen na de vergadering worden doorgestuurd. In bijlage onze agendapunten voor VSOA, ons lijkt het onmogelijk om alles te onderhandelen/overleggen in 2u tijd.

Wij verwijzen ook naar gevraagde agendapunten in het verleden die nog steeds niet of onvoldoende zijn overlegd/onderhandeld en dus (nog) niet zijn afgehandeld. (zie bvb bijlage agendapunten voor CPBW 27/2/2019). 

Wij zijn tevens vragende partij dat vergaderingen bij voorkeur doorgaan via Google Meet, ipv fysieke aanwezigheid, ongeacht de mogelijke afstandsmaatregelen.  Wij gaan er tevens van uit dat wij als CPBW, de verantwoordelijkheid hebben de werkgever te wijzen op de alarmerende situatie en de federale maatregelen, zoals telewerken, schorsen van opleidingen/oefeningen, vergaderingen via Google Meet, ... strikt na te leven, ongeacht de zogezegde mogelijkheden van afstand bewaren, en ontsmettingsmogelijkheden (dit zonder de mogelijkheid aan een leidinggevende om te oordelen dat dit niet zou kunnen voor diens afdeling/dienst) Bij deze dienen wij u te melden dat voor VSOA onze vraag blijft bestaan, omdat al onze leden de overgang naar de referentieperiode van 4 maanden wil gaan maar de meerderheid van ONZE leden wenst zoals eerder aangegeven dit te doen met de verschoven referentieperiodes. (zie mail van D. Keymolen op 23/9 om 07u30)

Na de mail van ZVBW gisteren op 1/10 hebben wij opnieuw onze leden bevraagt, en voor VSOA hebben wij mandaat om over te gaan naar referentieperiodes van 4 maanden, waarbij deze 1 maand later aanvangen en eindigen dan die van het operationeel personeel.

De wetgeving arbeidstijd van 2000 voor openbare diensten laat dit toe, daar waar dit niet kan voor het oeprationeel personeel gezien deze referentieperiodes van 4 maanden specifiek vastliggen in de arbeidstijdwet voor het operationeel beroepspersoneel van de hulpverleningszones van 19/4/2014.

Als men dan toch gelijkheid wil met operationeel personeel vragen wij voor het administratief personeel ook :

dus ook +50 en -50 wat recuperatie-uren betreft; ook operationaliteitspremie; ook jaarlijkse loonschaalstap en 4 à 5 jaarlijkse loonschaalsprong; eindeloopbaan en VVP; 24u-shiften; ...

ALS de zone vasthoudt aan de referentieperiodes van operationeel personeel, en indien geen consensus bij de vakorganisaties en dan behoud van maandelijkse afrekening van de recuperatie-uren, is dit ook niet gelijk aan het operationeel personeel.

VSOA kan met het laatste voorstel dus NIET AKKOORD gaan, en blijft achter hun eerder geformuleerd voorstel staan :

AKKOORD met Behoud voorstel : rekenen per (verschoven) referentieperiode (1/2 - 31/5 || 1/6 - 30/9 || 1/10 - 31/1)


Weer een overwinning voor VSOA Hulpverleningszones in ZVBW, met name vernietiging door Binnenlands Bestuur - Provinciegouverneur, inzake GSM-Policy.

Op basis van onze klacht, is dit besluit van de zone vernietigd, wegens niet correct toepassen van het syndicaal overleg !

Zie bijlage ("vernietiging GSM-policy door gouverneur") schrijven van de provinciegouverneur wat betreft vernietiging.

Dit wordt vandaag nog aan onze collega's - leden - officieren overgemaakt