Oost-Vlaanderen Zuid Oost

https://corporate.skynet.be/rt002605/index.html

De hulpverleningszone Zuid-Oost ( Oost-Vlaanderen ) groepeert de brandweerkorpsen van Aalst, Denderleeuw, Erembodegem, Geraardsbergen, Lede, Moorsel, Ninove, Wetteren en Wichelen.
Meer dan 500 ambulanciers en brandweerlieden staan 24/24 u. in voor de veiligheid van de 275.000 inwoners van de steden en gemeenten Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Laarne, Lede, Lierde, Ninove, Wetteren en Wichelen.

Het zonehuis van de hulpverleningszone Zuid-Oost is gelegen in de industriezone van Erpe-Mere
( E40 Oostende-Brussel, afrit 18 ).
Adres : Hulpverleningszone Zuid-Oost,

Joseph Cardijnstraat 66,

9420 Erpe-Mere
Algemene contactgegevens : ++32 (0) 53 60 76 10 ' info@zonezuidoost.be

Afgevaardigden V.S.O.A. Oost-Vlaanderen Zuid Oost

Contact verantwoordelijk voor de sector:

slfpvsoa@slfpvsoa-firefighters.be

Bart Noyens (Verantwoordelijke leider)

Firefighter.VL@vsoa-g2.eu 

Crabbe Luc

l.crabbe@telenet.be

Lorie Tom

victor.lorie@hotmail.com

Matthias Herremans

mamasjken@gmail.comZone Oost heeft momenteel een enkele selectieprocedures lopen, informatie in bijlage:
- Deskundige brandpreventie
- Kapitein vrijwillig - aanwerving
- Kapitein beroeps - bevordering
- Majoor beroeps - bevordering


Gouverneur Provincie Oost-Vlaanderen

Federaal Huis Kalandeberg 

19000 GENT

Vraag tot vernietinging besluit van zonecollege hulpverleningszone Zuid-Oost


Mevrouw de gouverneur,


VSOA/SLFP werd op 05 mei 2022 in kennis gesteld van een besluit van het zonecollege van de hulpverleningszoneZuid-Oost dd. 29 april 2022 met betrekking tot een ambtshalve ontslag van vrijwillig brandweerman A. V.


Deze schorsing werd tot op heden (nog) niet betekend aan het betrokken personeelslid. Een kopie van dit besluit isechter wel in ons bezit en wordt toegevoegd in bijlage aan dit schrijven.
Het betreft hier een 'ontslag van ambtswege' waarvan wij de legitimiteit betwisten en dat, overeenkomstig hetzonecollegebesluit ingang vindt op 30 april 2022.


Wij ondersteunen deze stelling met volgende argumenten:


• De redenen voor een (ambtshalve) ontslag van een operationeel personeelslid zijn nominatief opgesomd in art. 302 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones (hierma KB administratief stauut) of wanneer zij als sanctie uitgesproken wordt naar aanleiding van een tuchtprocedure.


De opgegeven reden in het zonecollegebesluit voldoet niet aan de criteria van art. 302, hoewel ernaar wordt verwezen in de alinea met betrekking tot de juridische gronden voor deze beslissing.


• De enige gerechtvaardigde reden voor dit ontslag zou dan een tuchtsanctie moeten zijn. Nooit werd echter een tuchtvordering in dit dossier per aangetekend schrijven of enige andere drager met bewijskracht bevestigd door een inleidend verslag aan betrokkene.
Het betreffende personeelslid heeft dus ook op geen enkel moment de mogelijkheid gekregen om het tuchtdossier of de getuigenissen te kunnen raadplegen of een kopie mogen ontvangen van dit tuchtdossier teneinde zijn verweer voor te kunnen bereiden.


VSOA oordeelt dat in deze situatie en gebaseerd op artikel 260 van het administratief statuut de rechten van verdediging geschonden zouden zijn en dus een nietigverklaring van de schorsing wordtgerechtvaardigd als de grond voor dit ontslag een tuchtprocedure is.

• In de argumentatie wordt verwezen naar een advies van de preventieadviseur psychosociale aspecten (PASP) waarin een risico op een hyperconflict (theorie Daniel FAULX) als grond voor het ontslag wordt aangehaald. Dit advies is opgemaakt door de PAPS na een geprek met het betrokken personeelslid welk echter nooit gekaderd werd naar betrokken personeelslid en welk plaatsvond in oktober 2021 (?). Gezien het vermelde interview dateert van oktober 2021 en bijgevolg de wettelijke termijnen overschreden werden zonder een geldige tuchtprocedure is deze verwijzing waardeloos.


• Het ambtshalve ontslag is bij wijze van besluit door het zonecollege uitgesproken. De hulpverleningszoneberoept zich hiervoor op de beslissing van de zoneraad van 8 mei 2015 waarbij de delegatiebevoegdheden in zake dagelijks bestuur personeel aan het zonecollege werden overgedragen.
Artikel 255 van het KB administratief statuut stelt echter formeel dat een 'ontslag van ambtswege' dient uitgesproken door de zoneraad.


VSOA is van mening dat het zonecollege niet bevoegd is om een ambtshalve ontslag uit te spreken VSOA betwist deze beslissing van het zonecollege en verzoekt uw ambt een onderzoek in te stellen om dit besluit nietig te verklaren omdat:


- Het ontslag niet in overeenstemming is met de wettelijke bepaling uit het KB administratief statuut (art. 302 of boek 10 - tuchtregeling)

- Er geen corecte toepassing van de tuchtprocedure werd gehanteerd indien het ontslag hierop gebasserdzou zijn en waardoor de rechten van de verdediging geschonden werden;

- Een ambtshalve ontslag niet door het zonecollege kan uitgesproken worden;Aanvaard in deze onze meeste hoogachting

 
Voor de VSOA/SLFP Hulpverleningszones

Mevr. Zonevoorzitter

Hulpverleningszone Zuid-Oost

Keizersplein 44

9300 AALST


Uw Besluit van 11 juli 2021 met betrekking tot de weigering om de accidentele COVID-19 besmetting van enkele van uw operationele leden als arbeidsongeval te aanvaarden

Geachte zonevoorzitter

Gelet op de Wet van 03 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector [en zijn wijzigingen] en zijn uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het Koninklijk Besluit nr. 39 van 26 juni 2020 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootsteling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet voldoen wegens COVID-19

Rekening houdende met de feiten van 27 februari 2021 waarbij een aantal van de operationele leden van uw hulpverleningszone accidenteel besmet raakten met het COVID-19 virus;

Overwegende dat de operationele personeelsleden van de hulpverleningszones werkzaam zijn in een cruciale sector;

Gelet op het besluit van het zonecollege in zijn zitting van 11 juli 2021, waarbij de hulpverleningszone de accidentele besmetting van enkele van zijn personeelsleden niet weerhoudt als een arbeidsongeval;

Gelet op het lopende onderzoek en de daar heersende administratieve achterstand door het groot aantal dossiers bij het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (FEDRIS),

Overwegende de indiening van het dossier bij FEDRIS tot erkenning als arbeidsongeval/beroepsziekte op datum van 14 april 2021 en waarbij tot op heden geen beslissing werd medegedeeld aan de hulpverleningszone, noch aan de betrokken operationele personeelsleden;

Verzoekt VSOA de hulpverleningszone Zuid-Oost om het besluit van 11 juli 2021 in te trekken in afwachting van een beslissing vanwege FEDRIS.

VSOA motiveert deze vraag met volgende argumentatie

 • Het genomen besluit loopt vooruit op het resultaat van het onderzoek en de beslissing door FEDRIS en de hulpverleningszone oordeelt bijgevolg te vroeg gezien het onderzoek nog lopende is;
 • COVID-19 kan onder bepaalde omstandigheden wel degelijk erkend worden als een arbeidsongeval. Gelet op de bepalingen van de vigerende regelgeving en de omstandigheden van de besmetting maakt het dossier wel degelijk een kans om erkend te worden;
 • Het feit dat een verzekeringsmaatschappij een COVID-19 besmetting niet erkend als een arbeidsongeval houdt geen beperking in om dit breder te bekijken. In deze is de beslissing van de verzekeringsmaatschappij Ethias ingegeven vanuit de financiële compensatie welke verwijst naar de polisvoorwaarden, eerder dan naar de definitie zoals bepaald in diverse regelgevingen en waarvoor andere instanties al dan niet voorzien in een financiële tussenkomst; Het is dan ook foutief om de redenering van de verzekeringsmaatschappij onvoorwaardelijk te volgen;
 • Door deze beslissing wordt er bewust of onbewust weinig waardering, noch respect getoond voor het eigen personeel. Dit operationeel personeel heeft tijdens de piekperiodes van de pandemie steeds in uw voordeel het beste van zichzelf gegeven en daarbij het imago en de dienstverlening van uw hulpverleningszone positief onder de aandacht gebracht van de burger;

Een intrekking van dit besluit zal in dit geval dan ook als een positief signaal kunnen aanzien worden door de manschappen waaruit de betrokkenheid, het respect en de waardering van de hulpverleningszone voor de extra inspanningen van hun personeel tijdens deze extreme situatie moeten blijken.

Hopende op een positief gevolg en in afwachting van uw reactie

Voor de VSOA/SLFP Hulpverleningszones

Eric LABOURDETTE

Verantwoordelijke leider SLFP/VSOA

Peter VANDENBERK

Verantwoordelijke leider SLFP/VSOA

Bart NOYENS

Verantwoordelijke leider SLFP/VSOA


Beste,

Hierbij brengen we u op de hoogte van de timing van volgende selectieprocedures bij de hulpverleningszone Zuid-Oost.

Korporaal-vrijwilliger en korporaal-beroeps

 • Schriftelijk gedeelte: 17 september 2018
 • Praktisch gedeelte met aansluitend interview: 12 en/of 13 oktober 2018 (reservedag: 11 oktober 2018)

Vakman (verantwoordelijke adembescherming)

 • Schriftelijk gedeelte: 27 september 2018
 • Praktisch en mondeling gedeelte: 9 oktober 2018 (reservedag 8 oktober 2018)

Indien u aanwezig wenst te zijn, ontvangen wij graag een seintje. We bezorgen dan zo snel mogelijk meer concrete uren en informatie.

Beste, 

Volgende bevorderingsprocedure wordt georganiseerd voor de graad van sergeant-beroeps bij de hulpverleningszone Zuid-Oost. Hieronder vindt u een overzicht van de selectieonderdelen:

 1. Schriftelijk gedeelte: Eerste helft van mei (datum onder voorbehoud en nader te bepalen)
 2. Praktisch gedeelte: Tweede helft van mei - eerste helft van juni (datum onder voorbehoud en nader te bepalen)
 3. Mondeling gedeelte: Tweede helft van juni (datum onder voorbehoud en nader te bepalen)

Deze eliminerende selectieonderdelen vinden plaats te PAULO, Sprendonkstraat 5, 9042 Mendonk. Indien u aanwezig wenst te zijn, ontvangen wij graag een seintje met dhr. De Wilde in copy. We bezorgen dan zo snel mogelijk meer concrete data en info.

Beste,

Volgende bevorderingsprocedure voor de functie van luitenant-beroeps bij de hulpverleningszone Zuid-Oost wordt georganiseerd. Hieronder vindt u een overzicht:

 1) Schriftelijk gedeelte: 30 september 2017 van 8u30 tot 12u30.

2) Praktisch gedeelte: 14 oktober 2017 vanaf 7u30.

3) Mondeling gedeelte: 18 november 2017 vanaf 8u.

Deze eliminerende selectieonderdelen vinden plaats te PAULO, Sprendonkstraat 5, 9042 Mendonk.

Geachte,

Aangezien de punten niet besproken werden op het BOC van vandaag zal er een nieuwe vergadering worden belegd op dinsdag 6 juni 2017 en dit van 12 tot 15 uur.De agendapunten blijven dezelfde als in de uitnodiging voor 19 mei.

Beste,

 U wordt uitgenodigd op de vergadering van het bijzonder onderhandelingscomité van de hulpverleningszone Zuid-Oost die plaatsvindt op 13 januari 2017 (volgend op het CPBW) in de vergaderzaal van het AC Brandweer, Keizersplein 44, 9300 Aalst.

Punten aangebracht door ACOD:

1. Bespreking aanwerving ambulanciers niet brandweerman zoals voorzien in het personeelsbehoeftenplan:- Datum indienstneming- Voor welke post- quotum- te nemen voorzorgen bij mogelijke indienstneming vrouwelijke kandidaten.- Uurrooster Ambulanciers niet brandweerman.- Dagindeling desbetreffend.

2. Personeelsbehoeftenplan : is deze door de overheid al dan niet goedgekeurd, met eventuele opmerkingen. Bespreking desbetreffend.

3. Bij de opstart van de zone is ons medegedeeld dat de posten Ninove, Geraardsbergen, Wetteren zouden werken volgens eenzelfde werkregime. Deze zou ons overhandigd worden ter bespreking, onderhandeling. Tot op heden kunnen we enkel vaststellen dat er geen sprake is van uniformiteit, eveneens is er tot op heden geen onderhandeling desbetreffend plaatsgevonden. Met deze zou ik willen aandringen hier een prioriteit van te maken.

4. Verplaatsingstijd voor opleidingen buiten vaste post.
Verdere bespreking aangehaald punt. Graag zouden we tevens de tabellen met betrekking tot toegekende tijden mogen ontvangen om mogelijk dusdanig tot een akkoord te kunnen overgaan om deze dan op nader te bepalen tijdstip te implementeren.

5. Organiek reglement : stand van zaken. Tevens zouden we ook graag deze teksten ontvangen om dusdanig bespreking vlot te kunnen laten verlopen.

6. Minimum Bezetting post Geraardsbergen en Ninove betreffende de snelle adequate hulpverlening. Verdere bespreking. Daar deze posten werken met een inbelsysteem zouden we van de laatste 2 maand hiervan een uittreksel willen ontvangen daar het systeem dit toelaat om dusdanig de ernst van het probleem naar behoren te kunnen inschatten en eventueel adequaat te kunnen ingrijpen.

8. Kledij reglement.
Op het overleg van november met de zone Zuid Oost is hier uitdrukkelijk gevraagd snel werk van te maken. Stand van zaken. Mocht het ontwerp al klaar zijn zou het wenselijk zijn ons deze misschien alvast over te maken ter bevordering van de uiteindelijke uitwerking.

9. Begroting 2017.
Langs deze weg zouden we willen vragen of het mogelijk is ons de gedetailleerde begroting 2017 van de zone Zuid Oost na te laten.10. Protocollen.

 Op het BOC van 13 september 2016 was er afgesproken dat we alle protocollen die reeds getekend zijn en nog moeten getekend worden met de zone Zuid Oost zouden ter tafel komen op het geplande BOC van November met de zone. Deze zijn niet ter tafel gekomen met deze onze vraag dit zeker te laten geworden op het geplande overleg van 20 januari 2017. Met deze willen we nogmaals benadrukken dat een protocol door ACOD wel degelijk moet getekend worden al dan niet voor akkoord.11. Bevorderingen beroepspersoneel : bespreking.

13. bespreking procedure, regels, hoe aanvragen verplichte opleidingen brandweer en DGH uniform voor de zone Zuid-Oost.

Onderhandelingscomité

Beste

Op woensdag 26 oktober 2016 werd u uitgenodigd op de vergadering van het bijzonder onderhandelingscomité van de hulpverleningszone Zuid-Oost die plaats vindt op 8 november 2016 om 11 uur in de vergaderzaal van het zonehuis in Erpe-Mere, Jozef Cardijnstraat 66, 9420 Erpe-Mere.

Op vraag van het VSOA worden volgende punten toegevoegd aan de agenda:

11. Stand van zaken aangaande vacant stellen functie operationeel beroepsluitenant, + timing + wijze van invulling (aanwerving, bevordering, professionalisering, mobiliteit).

12. VTO : vormingsreglement.

13. Fysieke proeven : reglement inzake oefenen, faciliteiten, accommodatie, begeleiding, nulmeting, trainingsschema en
-traject, welke proeven voor fysieke conditie/medische conditie.

14. Stand van zaken : decontaminatie interventiekledij na brand.