Oost-Vlaanderen Oost

De hulpverleningszone Oost (Oost-Vlaanderen) groepeert acht posten die samen 7 gemeenten beschermen: Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren en Zele.

Bestuurlijk worden de beslissingen genomen in een Zonecollege en Zoneraad, naar analogie met de werking van een stad of gemeente.
Het Zonecollege, dat instaat voor het dagelijks bestuur, bestaat uit een vergadering van twee burgemeesters van de zeven gemeenten: Burgemeester Filip Anthuenis van stad Lokeren en burgemeester Piet Buyse van de stad Dendendermonde.

De huidige waarnemend zonecommandant van de hulpverleningszone is majoor Jos Dauwe.

Website: https://oost.hulpverleningszone.be/

Afgevaardigden V.S.O.A. zone Oost

De Ridder Hans

dianevanhoek@hotmail.com

hans.deridder@zoneoost.be

Herinckx David

David.herinckx@live.be

Noyens Bart

Firefighter.VL@vsoa-g2.euAgenda vergadering CPBW 22/03/2023

1. Goedkeuring verslag van het vorig CPBW

2. Goedkeuring jaarverslagen IDPBW + EDPBW

3. Kennisgeving verslagen welzijnsrondgang

4. Kennisgeving nieuwe keuringsorganismen: hef- en hijswerktuigen; elektrisch materiaal

5. Kennisgeving stand van zaken hygiëneprocedure/wasprocedure

6. EAO en aanpassing slipway

7. Kennisgeving maandverslagen: januari, februari


CPBW 9/12/2020 

Kennisgeving voorgezette opleidingen 2020 BWZ Oost

Het document werd toegelicht door de preventieadviseur.

Ter info werd meegegeven dat het aandeel warme praktijk 7% bedraagt van de totaal gepresteerde uren voortgezette opleiding.

Er zijn verder geen opmerkingen op dit document.

Toelichting resultaten risico analyse psychosociaal welzijn

Op basis van het toegeleverde document van Securex geeft de preventieadviseur toelichting omtrent de theoretische onderbouw, de responsgraad, de resultaten, de vergelijking met de benchmark in België (voor psychosociaal welzijn) en de geplande acties.

De vakbondsafgevaardigden merken vooreerst op dat de responsgraad op de enquête bijzonder laag is (39%); dit maakt dat er ook geen garantie is m.b.t. de representativiteit van de bevraging. Daarbij komt dat bepaalde meldingen omtrent psychosociale issues aan het adres van de vakbondsafgevaardigden, niet gereflecteerd zijn in de resultaten van de enquête. Nadere analyse van de resultaten is aangewezen alsook een onderzoek naar de mogelijke redenen van de lage responsgraad.

De vakbondsafgevaardigden krijgen ook signalen aangaande problemen met psychosociale belasting in het kader van de combinatie privé - werk en de opgelegde beschikbaarheid voor de zone. (dit item wordt verder besproken, als agendapunt aangebracht door de vakbondsafgevaardigden, onder punt 8.2)

De zonecommandant meldt dat de resultaten van de risico analyse heel recent zijn, en dat ervoor geopteerd is om deze toch al mee te delen op het CPBW, in de wetenschap dat inderdaad verdere analyse noodzakelijk is. De lage responsgraad is een jammerlijke zaak, deze enquête is immers een uitgesproken mogelijkheid voor de personeelsleden om aan te geven waar men problemen ervaart en desgevallend de zone hierop in de mogelijkheid kann stellen om specifieke acties uit te werken. Niettegenstaande dit gegeven is ook de zonecommandant van oordeel dat het inderdaad wenselijk is om deze lage responsgraad verder te onderzoeken.

Verder meldt de zonecommandant dat de resultaten van onze zone (index psychosociaal welzijn) goed is ten opzichte van de andere brandweerzones. Daarnaast is er een grote variatie in de bekomen resultaten; bijvoorbeeld zijn bepaalde posten (Lebbeke) heel tevreden met het nieuwe frontforce oproepsysteem terwijl andere posten dit als heel problematisch ervaren.

De preventieadviseur geeft ook nog mee dat de gemelde individuele problemen aan het adres van de vakbondsafgevaardigen niet per definitie gereflecteerd hoeven te zijn in de resultaten van de enquête. De enquête situeert zich over een bredere context. Er is ook steeds een mogelijkheid om via de vertrouwenspersoon of preventieadviseur psychsociaal welzijn individuele meldingen te doen voor psychosociale problemen.

De zonecommandant geeft aan dat het aanneembaar is dat personeelsleden meer vertrouwen stellen in een melding naar vakbondsafgevaardigden ten opzichte van een melding aan de externe dienst Securex. De zonecommandant staat open voor een overleg met de vakbondsafgevaardigden waarin de aangegeven meldingen anoniem kunnen teruggekoppeld worden.

Samengevat wordt overeen gekomen om werk te maken van onderstaande acties:

- Verder onderzoek m.b.t. lage responsgraad op de enquête;

- Bevraging van de betrokken doelgroepen die volgens de enquête slecht scoorden: post Hamme (werkplezier + verhoogde stressbeleving), Zele (arbeidsinhoud + verhoogde stressbeleving) en onderofficieren (arbeidsverhoudingen);

- Parallel informeel overleg tussen de zonecommandant en de vakbondsafgevaardigden m.b.t. de aan hen geanonimiseerde psychosociale meldingen;

- Nadere analyse van de antwoorden op de detailvragen en het beschikbaar stellen van het volledige rapport van Securex op het CPBW;

- Periodieke agendering op het item op het CPBW.

Evaluatie jaaractieplan welzijn op het werk 2020

Het jaaractieplan werd meegestuurd bij de documenten van het CPBW.

Bij elk item in het JAP werd een status meegegeven. De preventieadviseur meldt dat COVID 19 voor extra werklast heeft gezorgd. Enkele items werden niet volledig afgewerkt en aangegeven in het rood, met als doel deze in het JAP 2021 te hernemen.

De vakbondsafgevaardigden hebben geen opmerkingen m.b.t. het voorgelegde document.

Toelichting en goedkeuring jaaractieplan welzijn op het werk 2021

De preventieadviseur licht het JAP 2021 en de relatie tot het Globaal Preventieplan 2020- 2025 in grote lijnen toe:

- Generieke punten;

- Overdrachtspunten;

- Nieuwe punten.

De vakbondsafgevaardigden kunnen zich akkoord verklaren met het ingediende jaaractieplan 2021.

Kennisgeving en toelichting rapporten welzijnsrondgangen posten

Lokeren en Hamme

De rapporten worden in grote lijnen toegelicht door de preventieadviseur. Dit jaar werd er bij de welzijnsrondgangen bijzondere aandacht besteed aan de naleving van de corona maatregelen op postniveau. Deze werden ook in de verslagen samengevat.

Uit de rondgangen blijkt dat deze maatregelen goed zijn gevisualiseerd en waar we dit konden vaststellen, goed worden nageleefd.

Op de rapporten wordt ook telkens een status gemaakt van de actiepunten van het vorige jaar en op het einde een nieuwe tabel met alle openstaande actiepunten toegevoegd.

- Post Lokeren: in grote lijnen kan gesteld worden dat de opmerkingen die de post zelf kan realiseren, uitgevoerd zijn. Aangezien er voor de post Lokeren een nieuwe kazerne is gepland, is het wegwerken van de opmerkingen die een grotere impact hebben, voorzien om te worden aangepakt bij de ingebruikname van de nieuwe kazerne.

- Post Hamme: Een openstaand issue is hier nog steeds de stapeling van materiaal op de platformen zonder afdoende valbeveiliging. De vroegere verantwoordelijke van de uitvoeringstechnieken van de gemeente Hamme, is momenteel in opleiding tot preventieadviseur en beloofde dit item ter harte te nehmen vanuit preventiestandpunt (van de gemeente Hamme) en te zullen ijveren naar een goedgekeurd budget voor de dringendste zaken.

Drogen van brandweerslangen: vroeger werden de te drogen slangen tussen de wagens gelegd, nu worden ze aan de kant gelegd. Op termijn zal bekeken worden of en waar de slagen zonaal zullen gespoeld worden.

Er zijn geen verdere opmerkingen vanwege de vakbondsafgevaardigden.

(Chirurgische) Mondmaskers ter beschikking? Wat is het beleid hieromtrent? Hebben de mensen de juiste PBM' s?

De zonecommandant geeft hierover toelichting: de Brandweerzone wil het principe van herbruikbare (door te wassen) mondmaskers blijven hanteren tijdens reguliere omgang (in de kazerne, op oefeningen, op opleidingen...) zolang het COVID virus heerst.

Om milieuredenen wordt dus niet geopteerd voor de aanschaf en het massaal gebruik van wegwerpbare mondmaskers.

Er werden mondmaskers door de zone aan alle personeelsleden ter beschikking gesteld, bestaande uit een stof waarop een PTFE membraam gelamineerd is. Dit PTFE membraam is virusdicht wat zorgt voor de degelijk beschermingsniveau door het dragen van deze mondmaskers.

Er werden aan elke post ook mondmaskers als reserve meegegeven, om te gebruiken in geval van nood of als het reguliere masker in de was is.

Zoals een brandweerman zijn brandweerkledij en andere hem toevertrouwde PBM 's steeds beschikbaar moet hebben, kan en mag hetzelfde verwacht worden van het mondmasker en is het bijgevolg niet nodig om steeds een wegwerpmondmasker te gebruiken, wat ten andere een grote verspilling is van materiaal.

Omdat echter uit ervaring inderdaad blijkt dat bovenstaand type mondmasker in bepaalde omstandigheden niet ideaal is qua draagcomfort vanwege de hogere ademweerstand, zijn we vanuit de zone bezig met de aanschaf van een ander type herbruikbaar masker dat een beter draagcomfort bezit.

De keuze is gevallen op een aangepaste buff met neusbrug, dit ook op suggestie van de mensen uit post Hamme. In andere brandweerzones wordt dit type ook al gebruikt.

Beschikbaarheid van 30%: kan er rekening gehouden worden met permanentieverplichtingen die vrijwilligers soms hebben bij hun hoofdwerkgever?

Sommige mensen moeten buiten hun fulltime job, ook permanentie doen bij hun hoofdwerkgever. Zij kunnen geen 2 maal permanentie uitvoeren en dit betekent sowieso ook minder 'vrije tijd' dat men niet ter beschikking staat van hun hoofdwerkgever.

De zonecommandant geeft informatief cijfermateriaal mee m.b.t. gerealiseerde beschikbaarheden: bijvoorbeeld post Lebbeke gemiddeld 65%, post Lokeren gemiddeld 40%. Globaal gezien vallen er weinig personeelsleden met een beschikbaarheid tussen de 25% en 30%. Er zijn echter wel sommige personeelsleden met uitgesproken lage beschikbaarheidspercentages; met name zelfs minder dan 10%. Dit wijst eerder in de richting van een motivatieprobleem van deze personen dan een reëel beschikbaarheidsprobleem.

Er wordt aangegeven om op een volgend CPBW de beschikbaarheidspercentages geanonimiseerd beschikbaar te stellen.

Bovendien is het zo dat er steeds een individuele en gemotiveerde aanvraag m.b.t. tot het bekomen van een tijdelijke (2 jaar) afwijking van het vooropgestelde beschikbaarheidspercentage gericht kan worden aan de zonecommandant. Er is in de zone al een dergelijke afwijking toegestaan. In overleg kan ook bekeken worden of eventueel specifiekere beschikbaarheid statussen een oplossing zouden kunnen bieden. (vb. beschikbaar enkel dringend).

Opleiding: het is en was niet evident om te voldoen aan de nodige opleidingsuren.

Ook bij Paulo zijn de opleidingen geannuleerd geweest; bovendien zou bij de erkenning van gevolgde uren in andere zones mensen verschillend behandeld worden.

Omwille van de uitzonderlijke situatie (Corona) zal 2020 als een forfaitjaar aanzien worden.

Dit wil zeggen dat iedereen in orde is voor zijn 24 uur voortgezette en permanente opleiding.

De mensen die meer uren gepresteerd hebben mogen deze meenemen om aan hun 120 uur op 5 jaar te komen.

Voor de combinatie van gevolgde opleidingen voor personeelsleden die beroeps zijn in een bepaalde zone en vrijwilliger in een andere zone, werd een zonale regeling uitgewerkt.

Indien de gevolgde opleiding als beroeps functioneel in lijn ligt met de opgestelde opleidingskalender van onze zone, zal deze erkend worden als opleiding voor onze zone en aldus moet dezelfde opleiding geen tweemaal gevolgd worden.

De termijn waarbinnen de erkenning geldt is nog verder te bepalen.

De vakbondsafgevaardigden geven aan dat er efficiëntie potentieel aanwezig is tussen het functioneren als beroeps in een bepaalde zone en vrijwilliger in een andere zone. Ook bijvoorbeeld m.b.t. medische onderzoeken, al geldt hier het standpunt van FOD WASO dat afzonderlijke medische onderzoeken dienen te gebeuren op niveau van elke individuele werkgever. Alleen de vanuit de hogere overheid neemt men nogal een afwachtende houding hieromtrent aan.

Wat het punt betreft omtrent verschillende erkenning van een identieke opleiding, meldt de zonecommandant dat dit beruste op een misverstand dat via een postadviesraad tot bij hem was gekomen en intussen is rechtgezet.

Op de vergadering meldt één van de aanwezige vakbondsafgevaardigden dat de prestaties nog niet werden vergoed van de gevolgde Webinars sessies, die erkend werden als voortgezette opleidingen. De zonecommandant geeft aan dat het de bedoeling is dat ook deze opleidingsuren zullen vergoed worden.


Agenda 30/09/2020

Toelichting ontwerp kledijvoorschrift

Dit punt kwam hiervoor ook ter sprake op de vergadering van het HOC.

Op de vraag van de vakbondsafgevaardigden waarom geen veiligheidsschoenen voorzien worden voor de vrijwilligers, wordt door de zone geargumenteerd dat zij hun brandweerlaarzen hiervoor kunnen gebruiken, vooral ook omdat, in tegenstelling tot de beroepspersoneelsleden, de blootstellingsduur voor het gebruik heel beperkt is buiten de reguliere interventies waar per definitie de brandweerlaarzen toch moeten gebruikt worden.

Deze werkwijze zorgt er ook voor dat er meer budget gerichter kan besteed worden aan dwingende noden, zoals de vernieuwing/vervanging van interventiekledij en andere noodzakelijke PBM 's ( maskers, zaagkledij,... )

Voorstelling risico analyse moederschapsbescherming

Het uitvoeren van de risico analyse moederschapsbescherming stond geagendeerd op het jaaractieplan 2020. De preventieadviseur geeft toelichting omtrent de uitgevoerde risico analyse, die ook gevalideerd werd door de arbeidsarts.

Samengevat komt het erop neer dat de risico analyse uitwijst dat, gezien:

 • blootstellig aan gevaarlijke stoffen in lijn met de welzijnswetgeving en
 • art. 44 van de arbeidswet van 16 maart 1971, die overwerk verbiedt aan zwangere werkneemsters

vrijwillige zwangere operatonele werkneemsters geen brandweertaken mogen uitvoeren, behoudens administratieve taken voor zover deze in combinatie met de beroepsactiviteiten niet als overuren kunnen aanzien worden.

Voor zonale werkneemsters in administratieve diensten, gelden het verbod aan overuren en aandacht bij werken aan kopieermachines.

Stappenplan officialiseren procedure alcohol- en drugbeleid

De preventieadviseur geeft toelichting omtrent de historiek m.b.t. het tot stand komen van deze procedure, de huidige ondernomen acties en het voorgestelde vervolgtraject.

De vakbondsafgevaardigden merken op dat er voor het alcoholbeleid niet gekozen is voor een algehele nultolerantie, maar dat er gerefereerd wordt naar de verkeerswetgeving.

De preventieadviseur licht toe dat bij het tot stand komen van deze procedure hierover ook uitvoerig werd gedebatteerd maar uiteindelijk werd voor onze vrijwilligerszone beslist om ons te richten naar de verkeerswetgeving, met de bemerking dat tijdens dienstopdrachten er wel degelijk een nul tolerantie is.

De vakbondsafgevaardigden doen de suggestie om bij de aanschaf van meettoestellen ook te polsen naar de ervaringen van de politie. De Brandweerzone zal dit zeker meenemen.

Verder merken de vakbondsafgevaardigden ook op dat de procedure, op basis van diverse besprekingen, meerdere keren is bijgestuurd en dat ze er momenteel geen zicht meer op hebben welke de laatste versie is.

De Brandweerzone zal als bijlage bij het arbeidsreglement ( zie HOC bespreking ), de definitieve versie van de procedure overmaken.

Er werd door de brandweerzone ook geargumenteerd dat door de huidige corona situatie de personeelsleden erg te lijden hebben van het sociaal isolement, en in dergelijke omstandigheden een alcohol en drugs procedure manu militari in te voeren, zal het draagvlak zeker niet ten goede komen, waardoor het officialiseren van de procedure niet in 2020 maar in 2021 zal plaatsvinden.

Het is ook de bedoeling om de hiërarchische lijn extra te sensibiliseren om het goede voorbeeld gedrag te geven. Dit zal gebeuren via toelichtingen op de kadervergaderingen van de posten.

Stand van zaken risico analyse psychosociaal welzijn

De preventieadviseur licht het tijdspad toe van de uitvoering van deze risico analyse.

De invloed van het sociaal isolement van de huidige corona maatregelen zal deels ook deze risico analyse beïnvloeden, maar verder uitstel van deze risico analyse is ook geen optie, want de vakbondsafgevaardigden krijgen een aantal signalen van klachten m.b.t. psychosociale aangelegenheden.

Belangrijk is om op basis van de vaststellingen van de risico analyse ook een onderbouwd actieplan eraan te koppelen en te zorgen voor de nodige terugkoppelingen; ook in het CPBW.

De Voorzitter benadrukt ook dat sociale cohesie, vooral voor vrijwilligerskorpsen en dus in onze Brandweerzone, een heel belangrijk issue is en dat de Brandweerzone dit aspect wil en zal ter harte nemen in deze Corona tijden. Daarom moet er ook nagedacht worden naar mogelijkheden om verschillende vormen van sociale contacten te onderzoeken; ook de Sint Barbara vieringen op een veiligheidsverantwoorde manier te laten doorgaan, in lijn met de heersende corona regels.

Kennisgeving maandverslagen IDPBW mei, juni, juli, aug. 2020

De preventieadviseur geeft in het kort hierover toelichting.

De vakbondsafgevaardigden vragen zich af waarom bij bepaalde hijswerktuigen vermeld wordt 'niet aangeboden'. Dit heeft te maken met het feit dat dit op het moment van de keuring niet beschikbaar was, bijvoorbeeld doordat dit op een andere locatie in gebruik was

( o.a. bij hijsband ). De Brandweerzone ziet erop toe dat dit materiaal zeker tegen de volgende keuring aangeboden wordt.

Voor de hoogwerkers wordt er nauwkeurig op toegezien dat deze bij elke keuringsronde aangeboden worden.

Er zal bekeken worden om bij de rapportering van de periodieke keuringen steeds een éénduidige en consistente titel te gebruiken bij de maandverslagen.

De rapportering van de arbeidsongevallen zal cumulatief blijven gebeuren, maar op vraag van de vakbondsafgevaardigden zullen ongevallen van de betrokken maand duidelijker worden aangegeven op het maandverslag.  


Beste,

Zoals vandaag afgesproken op het BOC vind je bijgevoegd het ontwerp arbeidsreglement zoals het vandaag met positief advies van de vakbonden is goedgekeurd.

De bedoeling is dat we dit ontwerp op de Zoneraad van 16 oktober agenderen ter definitieve goedkeuring.

Wat de bijlagen betreft krijg je zo snel mogelijk een overzicht van deze bijlage met hun status. (zoals bij Kledijreglement goedgekeurd op Zoneraad van 16 oktober)

De bijlagen die nog moeten voorleggen op het BOC zullen we zo snel mogelijk voorbereiden.

Hou je ondertussen veilig en gezond!


Beste,

Graag bezorg ik een opnieuw een korte update van de voorbije periode in deze Coronatijden :

 • Op maandag 25 mei stuurden we een vast personeelslid die met koorts kwam werken naar huis. Na test bleek deze persoon Covid19 positief te zijn.
 • Onmiddellijk hebben de preventieadviseur en de zonecommandant onderzocht of er hoog-risico contact geweest op de werkvloer of tijdens interventies. Na deze analyse werden twee vaste personeelsleden verplicht thuis gezet en een aantal vrijwilligers op non-actief gezet.
 • Na veel discussie met de arbeidsgeneeskundige dienst Securex werden op ons aandringen zeven medewerkers getest, die allemaal - gelukkig - negatief waren.
 • Ter bewarende maatregelen werken een aantal administratieve medewerkers tot eind deze week opnieuw van thuis.
 • We hebben deze situatie aangegrepen om de stipte opvolging van onze Corona maatregelen te accentueren.
 • Onze zone heeft bij een beperkt aantal interventies met potentiële Corona patiënten deelgenomen conform de procedures en afspraken.
 • Onze zone beschikt nog over voldoende Corona-specifiek beschermingsmateriaal.
 • Onze beschikbaarheden zakken nu heel wat sectoren opnieuw opgestart zijn en onze vrijwillige medewerkers niet meer in technische werkloosheid of één of ander stelsel zijn. Onze interventies kunnen natuurlijk nog altijd doorgaan!
 • Het aantal zieken bij vrijwilligers blijft beheersbaar klein.
 • Onze vaste operationele medewerkers in logistiek blijven in de kazerne van vooral Dendermonde maar ook Lokeren werken. Op onze Covid medewerker na is hier iedereen present!
 • Wat de operationele werking van onze posten betreft worden een aantal maatregelen minder streng zodat opleiding, vergaderingen en oefeningen onder duidelijke afspraken kunnen plaats vinden. De dienstoorders kreeg u in een vorige update. Op 1 juni is onze nieuwe directeur preparatie - Luc Versluys - ter vervanging van Luc Van de Vyver die op 31 mei op pensioen gegaan is, bij ons begonnen.Verslag vergadering HOC/BOC 29/01/2020

Verontschuldigd :  (voorzitter)

· Verontschuldiging voorzitter

Gezien de lange periode tussen de vorige vergadering van het BOC/HOC werd beslist om deze vergadering ondanks de afwezigheid van een (plaatsvervangende) voorzitter te laten doorgaan, grotendeels als gedachtewisseling maar ook om (informele) afspraken te maken over het verloop van de besprekingen van een aantal dossiers.

Formele beslissingen of besluiten worden tijdens de vergadering van vandaag niet gemaakt.

· Goedgekeurd meerjarenbeleidsplan en personeelsplan beroepspersoneel : toelichting

Standpunt, opmerkingen, bezwaren en vragen van de vakbonden

Voorafgaand willen de leden van de vakbondsorganisaties formeel laten acteren dat 

- ondanks de wettelijke bepalingen 

- het meerjarenbeleidsplan en vooral het personeelsplan niet werden geagendeerd en voorgelegd op het BOC. Hiervoor kan een klacht neergelegd worden bij de gouverneur. Dit wordt (momenteel) niet overwogen om de werking van de brandweerzone niet te hypothekeren.

Verder stellen de vakbonden dat er bij ontstentenis van een degelijke risicoanalyse - die al jaren aangekondigd werd - een uitgebalanceerd meerjarenbeleidsplan en personeelsplan niet mogelijk is. Daarom wordt nogmaals gevraagd naar de effectieve beschikbaarheden - de juiste cijfers - en de gevolgen ervan voor het uitrollen van de afgesproken uitruktreinen.

De kritiek van de vakbonden mag - naar hun zeggen - niet geïnterpreteerd worden als kritiek op de kwaliteit van het werk van de medewerkers van de brandweerzone - zowel de operationele vrijwillige en beroepsmensen als de technische en administratieve medewerkers - integendeel : er wordt zeer hard gewerkt, maar er is 

- naar het oordeel van de vakbondsorganisaties 

- te weinig personeel in deze zone.

Daarom dringen de leden van de werknemersorganisaties aan op meer middelen voor de hulpverleningszones.

Verder worden enkele punctuele opmerkingen gemaakt en vragen gesteld :

 • Hoe ziet de zone het werken met GPS lokalisatie bij het oproepen van vrijwilligers bij interventies?
 • Hoe ziet de zone de toekomst van het duikersteam?
 • Kunnen de doelstellingen van het meerjarenbeleidsplan gerealiseerd worden met de beperkte middelen en mensen?
 • Wordt de financieel verantwoordelijke vervangen na zijn pensioen?
 • Hoe ziet de zone de aanpak van de bevordering van C naar B niveau?

Antwoord van de zonecommandant en directeur bedrijfsvoering.

Het meerjarenbeleidsplan en het bijgevoegd personeelsplan voor het beroepspersoneel werden "tegen de tijd gemaakt". Op 2 september startten beide verantwoordelijken en maakten op basis van het inspectierapport van binnenlandse zaken, de beschikbare gegevens en de voorbereidingen door de consultant een ontwerp van meerjarenbeleidsplan, een financieel beleidsplan en een personeelsplan voor de beroepsmedewerkers op. Gezien de tijdsdruk - de BBC-trajecten van de steden en gemeenten, opmaak van de begroting 2020, toezicht en controle door gouverneur en binnenlandse zaken, overleg met de postoversten, andere medewerkers en de zoneraad - was er geen mogelijkheid en tijd meer voor overleg met de vakbonden.

Voor de opmaak van het integrale personeelsplan - vandaag enkel beperkt tot het beroepspersoneel - zal er gezorgd worden voor tijdig en formeel overleg met de vakbonden.

Wat de risicoanalyse en het ontbreken van essentiële gegevens betreffen wordt gesteld dat binnen de afspraken van het meerjarenbeleidsplan hier wel degelijk aan gewerkt zal worden. Het huidige plan legt echter de prioriteiten bij het verbeteren van de uitruktijden - o.a. het uitbesteden van de zonale dispatching -, het beter organiseren van ons VTO-beleid en het beheer van onze logistiek en onderhoud, het optimaliseren van onze technische brandpreventie en het moderniseren van de bedrijfsvoering. Hiervoor werden een aantal projecten opgestart en kadert ook de uitvoering van het personeelsplan. Het uitvoeren van een betrouwbare risicoanalyse met gevolgen voor de operationele werking zal ten vroegste starten tegen het einde van dit jaar.

Wat de vragen betreffen :

 • Het werken met GPS lokalisatie is een idee om de uitruktijden te verbeteren. Voorlopig is dit enkel een idee, nog geen project laat staan een beslissing.
 • Het bekijken van de specialisaties staat inderdaad in het meerjarenbeleidsplan. Wat duikers betreft zal deze zone gezien met waterrijk gebied blijven investeren in reddingen op en in het water. Hoe en wat zal nog besproken en beslist worden.
 • We maken ons sterk dat we met de toegestane financiële middelen, het gebruiken van de opgebouwde reserves en het aangaan van leningen voor de uitvoering van het voertuigenplan de doelstellingen van dit meerjarenplan kunnen realiseren. Het feit blijft dat deze zone met grotere financiële beperkingen moet werken in vergelijking met nagenoeg alle andere hulpverleningszones.
 • Natuurlijk wordt de financieel verantwoordelijke vervangen na zijn pensionering. In dit plan wilden we aangeven dat we overwegen om te zorgen voor een tijdige aanwerving zodat er voldoende tijd is om de dossiers en de kennis over te dragen.
 • Dit plan creëert de mogelijkheid om één, meerdere of alle medewerkers op C-niveau te bevorderen naar B-niveau. Het aantal, de procedure en de financiële consequenties dienen nog vastgelegd en beslist te worden

· Uitvoering meerjarenbeleidsplan : uitbesteding zonale dispatching : toelichting

De hulpverleningszone diende te investeren in een nieuw en modern dispatchingssysteem gezien het huidige gedateerd is en niet meer betrouwbaar bleek. Na onderzoek en analyse bleek dat deze zone best in een samenwerkingsverband met één of meerdere andere zones kon stappen. Vanuit Zone Centrum kwam een zeer kwaliteitsvol, inhoudelijk en financieel correct voorstel, waarop de Zoneraad het voorgestelde samenwerkingsverband heeft goedgekeurd.

Ten aanzien van het (aantal) personeel zijn echter geen consequenties :

 • de beroepsmensen die vandaag dispatching doen blijven behouden : deze twee operationele brandweermedewerkers werken in de dienst preparatie en nemen de dispatchingsopdracht er vandaag bij, na de uitbesteding blijven ze binnen de dienst preparatie;
 • de coördinator van de dispatching krijgt de opdracht om verbindingsofficier te zijn met Zone Centrum en de directie operaties bij te staan;
 • de vrijwilligers die vandaag dispatching doen zullen na de uitbesteding hun operationele opdrachten behouden.

· Uitvoering personeelsplan beroepspersoneel : aanwervingsprocedures van

i. magazijnier,

ii. preventieadviseur,

iii. directeur preparaties

Deze procedures lopen op dit moment en zullen midden februari afgerond zijn hopelijk met een aanwerving.

· Voorontwerp Arbeidsreglement, afslanking "reglement betreffende aanvullende bepalingen van het administratief en geldelijk statuut van het operationeel brandweerpersoneel van de hulpverleningszone Oost" : afspraken inzake procedure en goedkeuring

Om de bespreking op het BOC vlot te laten verlopen wordt een overleg en bespreking georganiseerd tussen de vakbonden enerzijds en de zonecommandant en directeur bedrijfsvoering anderzijds. Dit zal plaats vinden op 17 februari tussen 9u en 12u in de polyvalente zaal van de kazerne van Dendermonde.

Ter voorbereiding wilden de vakbonden wijzen op het KB inzake de diplomatoelage en het feit dat ze hierover een beslissing willen binnen de periode van vijf jaar, met name zolang de terugwerkende kracht geldt.

· Proefproject "Telewerken", afspraken inzake toepassing tijdens de proefperiode

Zie afspraken inzake arbeidsreglement (17 februari)

· Voorontwerp Reglement Bureau voor de vrijwilliger : afspraken inzake integratie met het zonaal informatiecomité

Zie afspraken inzake arbeidsreglement (17 februari)

· Varia

De vakbonden vragen naar een vergaderkalender voor 2020. Deze wordt afgesproken met de voorzitter en meegedeeld als bijlage bij het verslag


Beste,

Graag bezorg ik een opnieuw een korte update van de voorbije week in deze Coronatijden :

 • Onze zone heeft bij een beperkt aantal interventies met potentiële Corona patiënten deelgenomen conform de procedures en afspraken.
 • Onze zone beschikt nog over voldoende Corona-specifiek beschermingsmateriaal.
 • Onze beschikbaarheden zakken nu heel wat sectoren opnieuw opgestart zijn en onze vrijwillige medewerkers niet meer in technische werkloosheid of één of ander stelsel zijn. Onze interventies kunnen natuurlijk nog altijd doorgaan!
 • Het aantal zieken bij vrijwilligers blijft beheersbaar klein.
 • De meeste administratief-technische medewerkers blijven thuis telewerken. Vanaf maandag zullen de dames van de administratie twee aan twee aanwezig zijn. Ook zijn er zeventien bureaus die afgeschermd zijn met plexiglas en wordt alles twee keer per dag conform de afspraken ontsmet.
 • Onze vaste operationele medewerkers in logistiek blijven in de kazerne van vooral Dendermonde maar ook Lokeren werken.
 • Wat de operationele werking van onze posten betreft worden een aantal maatregelen minder streng zodat opleiding, vergaderingen en oefeningen onder duidelijke afspraken kunnen plaats vinden. In bijlage vindt u het dienstorder van onze zonecommandant inzake Covid19 (met specificaties inzake VTO, dagelijkse werking zoals vergaderingen, poetsen en technisch onderhoud) en twee operatieprocedures, één inzake brandweerinterventies in tijden van Covid19 (nota van 20 maart) en de procedure inzake wespenverdelging.
 • U zal lezen dat onze herbruikbare mondmaskers dit weekend zullen verdeeld worden, dat de opendeurdagen dit jaar nergens zullen plaatsvinden en dat alle sociale activiteiten verboden blijven.


Graag bezorg ik een opnieuw een korte update van de voorbije week in deze Coronatijden :

 • Onze zone heeft bij een beperkt aantal interventies met potentiële Corona patiënten deelgenomen conform de procedures en afspraken.
 • Onze zone beschikt nog over voldoende Corona-specifiek beschermingsmateriaal.
 • Onze beschikbaarheden blijven relatief hoog wegens het feit dat een (groot) aantal vrijwilligers door de Corona maatregelen overdag thuis zijn. De vraag zal zijn wat het effect is van de eerste stap van de exit maatregelen op de beschikbaarheden.
 • Het aantal zieken bij vrijwilligers blijft beheersbaar klein.
 • De meeste administratief-technische medewerkers blijven thuis telewerken. We bekijken deze week of we hier ook kunnen "opschalen".
 • Onze vaste operationele medewerkers in logistiek blijven in de kazerne van vooral Dendermonde maar ook Lokeren werken

Verder bereiden we intern de stapsgewijze exit-maatregelen voor die we op basis van de federale en gemeentelijke beslissingen kunnen uitrollen zodra dit kan.

Zo hebben we in het Zonaal Centrum alle individuele bureaus afgeschermd met plexiglas en de interne Corona maatregelen aangescherpt gezien er meer vaste medewerkers aanwezig zullen zijn.

Ook bereiden we een dienstorder voor in het kader van de heropstart van oefeningen, interne vergaderingen en andere dienstopdrachten.

Hou het veilig en gezond!


Beste,

De voorbije week werd grotendeels in beslag genomen door een aantal interventies bij brand, met als grootste uitschieter de brand bij VPK. Dankzij de grote beschikbaarheden konden we alle interventies binnen de gestelde uitruktijden en procedures afhandelen.

Graag bezorg ik een opnieuw een korte update van de voorbije week in deze Coronatijden :

 • Onze zone heeft bij een beperkt aantal interventies met potentiële Corona patiënten deelgenomen conform de procedures en afspraken.
 • Onze zone beschikt nog over voldoende Corona-specifiek beschermingsmateriaal.
 • Onze beschikbaarheden blijven relatief hoog wegens het feit dat een (groot) aantal vrijwilligers door de Corona maatregelen overdag thuis zijn. De vraag zal zijn wat het effect is van de eerste stap van de exit maatregelen op de beschikbaarheden.
 • Het aantal zieken bij vrijwilligers blijft beheersbaar klein.
 • De meeste administratief-technische medewerkers blijven thuis telewerken. We bekijken deze week of we hier ook kunnen "opschalen".
 • Onze vaste operationele medewerkers in logistiek blijven in de kazerne van vooral Dendermonde maar ook Lokeren werken

Verder bereiden we intern de stapsgewijze exit-maatregelen voor die we op basis van de federale en gemeentelijke beslissingen kunnen uitrollen zodra dit kan.


CORONA maatregelen federale en andere overheden

 Om de verspreiding van het zogenaamde COVID19 virus tegen te gaan kondigde de federale regering midden maart een aantal verregaande maatregelen aan. 

Met onze dienstorder DO ZO 2020/001 vertaalden wij deze maatregelen naar onze brandweer organisatie. Het dienstorder DO ZO 2020/001 voerde deze maatregelen in tot en met 19 april 2020. 

Dit dienstorder verlengt de maatregelen uit het dienstorder DO ZO 2020/001 tot en met 10 mei 2020. Voor de duidelijkheid worden de bepalingen uit het dienstorder DO ZO 2020/001 hieronder volledig en ongewijzigd over genomen: 

Algemene principes 

- We organiseren ons zodanig dat de operaties, en alles wat hiervoor nodig is, perfect kunnen doorgaan. 

- We passen de SOP inzake CORONA correct en met gezond verstand toe. 

- Alle andere activiteiten - binnen en buiten de zone en binnen onze posten - lasten we af. 

Concrete uitvoering van dit principe in onze posten 

Onze kazernes draaien enkel nog als operationele post voor de ons toebedeelde interventies. 

Werk in functie van het beheer, onderhoud, levering en ophalen van materiaal kan gebeuren. Dit verloopt vanuit de zonale dienst logistiek of in opdracht van de lokale materiaalverantwoordelijke of de postoverste. 

Administratief werk in functie van de werking van de post kan plaats vinden in de kazerne. 

Alle andere zaken zoals opleidingen, vergaderingen of sociaal-culturele activiteiten kunnen tijdens deze periode NIET doorgaan. Dit houdt in: indien jouw aanwezigheid in de kazerne niet noodzakelijk is, kom je niet naar de kazerne. 

Of je de afgelaste opleidingen achteraf nog moet inhalen of wat de gevolgen van dit alles zijn, zullen we na deze Corona crisis in overleg bepalen. 

Voor alle duidelijkheid : de kantines worden gesloten en blijven gesloten tot en met 19 april. 

Concrete uitvoering van dit principe in het zonaal secretariaat We organiseren ons zonaal secretariaat op volgende manier : 

- Dispatching en het logistiek beheer van ons materiaal loopt door zoals altijd. 

- Op de administratie is permanentie aanwezig om de telefoons overdag af te handelen. Onze externe dienstverlening blijft zoals in normale omstandigheden. 

- Het meeste personeel werkt van thuis maar is perfect bereikbaar via e-mail. Belangrijk Hoe ingrijpend deze maatregelen ook zijn, we moeten onze uitrukken zo snel en zo veilig mogelijk blijven uitvoeren. Daarom rekenen we op jouw blijvende inzet en beschikbaarheid. 

Als brandweerzone zijn we in tijden van crisis immers essentieel om samen met de andere veiligheidsdiensten onze maatschappelijke opdracht te vervullen. 

Aanpassingen, verscherping of versoepeling van deze maatregelen zullen we zo snel mogelijk communiceren zodra dit duidelijk is.


Graag bezorg ik een opnieuw een korte update van de voorbije week in deze Coronatijden (natuurlijk gaan de "normale interventies gewoon door, met een opmerkelijke afname van bijstand bij ongevallen op de weg, nagenoeg geen enkele meer) :

 • Onze zone heeft bij een beperkt aantal interventies met potentiële Corona patiënten deelgenomen conform de procedures en afspraken.
 • Onze zone beschikt nog over voldoende Corona-specifiek beschermingsmateriaal.
 • Onze beschikbaarheden blijven relatief hoog wegens het feit dat een (groot) aantal vrijwilligers door de Corona maatregelen overdag thuis zijn.
 • Het aantal zieken bij vrijwilligers blijft beheersbaar klein.
 • De meeste administratief-technische medewerkers blijven thuis telewerken.
 • Onze vaste operationele medewerkers in logistiek blijven in de kazerne van vooral Dendermonde maar ook Lokeren werken.

Verder willen we ook melden dat we deze week 500 herbruikbare mondmaskers - wasbaar op 60 graden - met een speciale bescherming aan de binnenkant hebben besteld. De levering wordt eind deze maand verwacht.

Op deze manier anticiperen we op nieuwe maatregelen zodra deze Lock down stapsgewijs zal afgebouwd worden en waarbij de verwachting is dat mondmaskers cruciaal zullen zijn in deze strategie.

Tegelijkertijd zal dit ons ook toelaten om stapsgewijs en met beperkende begeleidende maatregelen onze oefeningen en praktische opleiding terug te kunnen opstarten zodra dit kan. Wij hopen dat dit vanaf mei mogelijk zal zijn. Dit is nodig om de operationaliteit van onze mensen te kunnen blijven garanderen.


Beste, 

Graag bezorg ik u een korte update van de voorbije week in deze Corona-tijden.

 • Onze zone heeft bij een beperkt aantal interventies met potentiële Corona patiënten deelgenomen conform de procedures en afspraken.
 • Onze zone beschikt nog over voldoende Corona-specifiek beschermingsmateriaal.
 • Onze beschikbaarheden blijven relatief hoog wegens het feit dat een (groot) aantal vrijwilligers door de Corona maatregelen overdag thuis zijn.
 • Het aantal zieken bij vrijwilligers blijft beheersbaar klein.
 • De meeste administratief-technische medewerkers blijven thuis telewerken.
 • Onze vaste operationele medewerkers in logistiek blijven in de kazerne van vooral Dendermonde maar ook Lokeren werken.


Beste,

Graag bezorg ik u een update van de voorbije week van Zone Oost :

 • Onze zone heeft bijstand geleverd bij een aantal interventies waar potentiële Covid19 patiënten bij betrokken waren. Onze procedures en afspraken zijn daar correct toegepast.
 • De zone beschikt over het nodige materiaal om onze manschappen te beschermen en het reinigingsmateriaal om besmetting te voorkomen. De nodige pakken, ontsmettingsgels en -alcohol is geleverd en verdeeld onder de posten.
 • Onze zone werkte zoals u weet mee aan de verdeling van de federaal of Vlaams geleverde mondmaskers.
 • Hieronder en in bijlage vindt u bijkomende instructies inzake reinigen van ademluchtmaskers om besmetting bij interventies niet gelinkt aan Covid19 te voorkomen.
 • Op dit moment is de beschikbaarheid in de verschillende posten oké, zeker ook overdag nu er door de Corona-maatregelen veel vrijwilligers thuis aan het werk of in technische werkloosheid zijn.
 • Het aantal onbeschikbaarheden door ziekte is tot op dit moment onder controle.
 • Twee vrijwilligers zijn onbeschikbaar gezet wegens mogelijke Covid19 besmetting in hun thuissituatie. Deze vrijwillige quarantaine duurt totdat na de incubatie- en besmettingsperiode geen Covid19 symptomen worden vastgesteld.

Hopelijk houden we deze situatie nog een tijdje aan!


Geachte mevrouw, heer,

Brandweerzone Oost gaat over tot het organiseren van een selectieprocedure voor de functie van magazijnier.

Hierbij willen wij u informeren over de data en locaties van de examengedeelten.

De praktische proef met aansluitend het mondeling gedeelte gaan door op dinsdag 11 februari 2020 in Brandweerzone Oost, Oude Vest 150, 9200 Dendermonde.

De praktische proef is voorzien van 09u00-10u30.

Het mondeling gedeelte is voorzien vanaf 13u00.

Ingevolge de vigerende wetgeving heeft u het recht om als waarnemer bij deze examens aanwezig te zijn. U mag echter niet aanwezig zijn bij het kiezen van de vragen en het delibereren over de uitslag van de examens.In uitvoering van ons personeelsplan starten we met de procedures voor de aanwerving van drie medewerkers :

Preventieadviseur : in uitvoering van de afspraken op het CPBW

Directeur preparatie : ter vervanging van de huidige directeur, majoor Luc Van de Vyver, die in juni 2020 op pensioen gaat

Magazijnier : een nieuwe functie voorzien in ons personeelsplan.

In bijlage vindt u de vacatureberichten. De procedures verlopen in samenwerking met Poolstok en een selectiebureau uit hun portefeuille.

Op ons HOC/BOC gepland op 29 januari om 10u leggen we u ons personeelsplan voor.

Ook agenderen we dan de (eerste) bespreking van het voorontwerp voor arbeidsreglement voor onze operationele medewerkers samen met het voorontwerp van het reglement van het bureau voor de vrijwilliger.

Beste,

De VSOA herinnert eraan dat:

De werkgever bepaalt, na voorafgaand advies van het Comité:

1° de wijze van samenstelling van de interne dienst;
2° de technische en wetenschappelijke middelen, de lokalen en de financiële middelen, evenals het administratief personeel dat ter beschikking wordt gesteld van de interne dienst.
De werkgever geeft gevolg aan dit advies overeenkomstig artikel II.7-19.


§ 2. De werkgever bepaalt, na voorafgaand akkoord van het Comité, de minimumduur van de prestaties van de preventieadviseurs zodat de aan de interne dienst toegewezen opdrachten te allen tijde volledig en doeltreffend worden vervuld.


Op verzoek van elke belanghebbende partij kan de minimumduur van de prestaties worden gewijzigd, volgens dezelfde procedure.


Onder duur van de prestaties moet worden verstaan de tijd die minimaal moet worden be-steed om de opdrachten en activiteiten toegekend aan de preventieadviseurs te kunnen ver-vullen. ​(Art. II.1-16.-Boek II.- Organisatorische structuren en sociaal overleg-Titel 1.- De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk)

​Verdere opmerkingen in de bijlage (vakature bericht)Graag willen we de vergaderingen van BOC en CPBW - voorzien voor 29 november - verplaatsen naar begin volgend jaar.

We zijn een aantal belangrijke dossiers aan het voorbereiden zodat we voor deze vergaderingen een gevulde agenda hebben.

Voor HOC/BOC gaat het alvast over volgende agendapunten :

 • Kennisname meerjarenbeleidsplan, financieel meerjarenplan en personeelsplan
 • Ontwerp arbeidsreglement operationele medewerkers, professioneel en vrijwilligers
 • Ontwerpnota telewerken
 • Tijdelijke verhuis : stand van zaken

Voor CPBW plannen we alvast volgende agenda :

 • Evaluatie JAP 2019
 • JAP 2020Vergadering CPBW 13/09/2019

De syndicale afgevaardigden vragen of het voorstel m.b.t. Deconwipes werd weerhouden.

In de Brandweerzone werd dit voorgelegd op de Technische Commissie van 13/03/2019, waarin beslist werd van te werken met zeepdispencers en afdroogpapier in de autopompen.

De zeepdispencers en het afdroogpapier zijn reeds beschikbaar; er is ondertussen ook een voorstel voor opbergbak weerhouden. Eens alles voorradig, wordt dit materiaal in alle autopompen voorzien.

De syndicale afgevaardigden vragen welke maatregelen er werden getroffen door de zone m.b.t. problematiek blauwalgen.

De preventieadviseur licht toe dat onderstaande acties werden ondernomen:

• communicatie naar zonale duikverantwoordelijke:

✓ water inhalatie absoluut voorkomen ( gekend risico Dender );

✓ enkel in het water bij reddingsduik, anders toezicht houden van op de boot of uit het water;

✓ bij een effectieve duik in het water: enkel mits aangepaste duikuitrusting ( volgelaat duikmasker )

• bij preventieve duikopdrachten per evenement ( vb. Katuit, waterfeesten Berlare ): opvolging van de aanwezigheid van blauwalgen gebeurt via de website van VMM

De syndicale afgevaardigden vragen welke voorzorgsmaatregelen er voorzien zijn voor het reinigen van de slangen na een interventie.

De preventieadviseur licht toe dat in de praktijk de grootste verontreinigen op de interventieplaats worden afgespoten, en dat tijdens het verhandelen de nodige PBM 's ( waaronder uiteraard handschoenen ) moeten gedragen worden.

De hiërarchische lijn dient hierop het nodige toezicht te houden, al is er echter geen zonale procedure die deze nazorgmaatregelen vastlegt.

Bij uitbreiding zou er een SOP nazorg moeten opgesteld worden met de bepalingen op vlak van arbeidshygiëne m.b.t. de behandeling van gecontamineerd materiaal na elke interventie.

Na validering van deze SOP dient de nodige aandacht gegeven te worden naar de communicatie ervan; van officieren tot op de werkvloer.

In de rand wordt door de vakbondsafgevaardigden opgemerkt dat er ook aandacht moet zijn voor het milieuaspect m.b.t. verontreinigd water. Bij de nieuwbouw van de kazernes dient bijvoorbeeld een KWS afscheider voorzien te worden.

Tenslotte werd ( na het formele overleg ) door de vakbondsafgevaardigden ook gevraagd te kunnen beschikken over een overzicht van het zonale aanbod van voortgezette opleidingen en eventuele richtlijnen omtrent verplichtingen en periodiciteit voor het volgen van bepaalde opleidingen ( vb. warme oefeningen, BIOW, ... ).

Deze vraag zal naar de VTO verantwoordelijken worden overgemaakt.


Betreft: Bevorderingsprocedure voor de functie van vrijwillig Sergeant, Beroepsadjudant en vrijwillig Korporaal bij Brandweerzone Oost Oost-Vlaanderen

Beste,

Graag nodig ik u uit voor het bijzitten van de proeven in het kader van de bevorderingsprocedure vrijwillig Sergeant, Beroepsadjudant en vrijwillig Korporaal bij Brandweerzone Oost Oost-Vlaanderen.

Deze bevorderingsprocedures bestaan uit drie onderdelen: een schriftelijke proef, een praktische proef en een mondelinge proef. De drie onderdelen gaan door op zaterdag 23/03/2019 (vrijwillig sergeant en beroepsadjudant) en op zaterdag 30/03/2019 (vrijwillig korporaal) bij Brandweerzone Oost Oost-Vlaanderen, Post Dendermonde, Oude Vest 150, 9200 Dendermonde.

De schriftelijke proeven starten om 9u, aansluitend vinden de praktische en mondelinge proeven plaats.

Ingevolge de vigerende wetgeving heeft u het recht om als waarnemer bij de selectieonderdelen aanwezig te zijn.

U mag echter niet aanwezig zijn op het voorbereidend overleg van de juryleden of de deliberatie.

In naam van Brandweerzone Oost Oost-Vlaanderen danken wij u alvast voor uw mogelijke aanwezigheid op de proeven.

Betreft: Selectieprocedure voor de functie van Professionalisering Adjudant en Sergeant bij Brandweerzone Oost Oost-Vlaanderen

Beste,

Graag nodig ik u uit voor het bijzitten van de proeven in het kader van de selectieprocedure Professionalisering Adjudant en Sergeant bij Brandweerzone Oost Oost-Vlaanderen.

 De selectieprocedure bestaat uit een mondelinge proef en gaat door op zaterdag 16/03/2019 bij Brandweerzone Oost Oost-Vlaanderen, Post Dendermonde, Oude Vest 150, 9200 Dendermonde.

De gesprekken starten om 9u. Ingevolge de vigerende wetgeving heeft u het recht om als waarnemer bij de selectieonderdelen aanwezig te zijn. U mag echter niet aanwezig zijn op het voorbereidend overleg van de juryleden of de deliberatie.

Beste In het kader van de selectieprocedure voor adviseur gebouwbeheer zal het mondeling interview met adviserende psychotechnische proeven en een schriftelijke thuisopdracht plaatsvinden op 24 januari 2019 vanaf 11.00u in de Kouter in Herent.

Zonecommandant

Geachte

Hulpverleningszone Oost gaat over tot de aanstelling van een Zonecommandant.

Graag informeren wij u over de volgende stap voor bovenstaande selectieprocedure. De assessment centers zijn
achter de rug.

De laatste stap in de procedure gaat door op maandag 27 februari 2017 - vanaf 9u00.

De locatie is: Stadhuis van Lokeren, Groentemarkt 1, Ontmoetingsruimte 3e verdieping.

Aanstelling van een Zonecommandant

Hulpverleningszone Oost gaat over tot de aanstelling van een Zonecommandant.

Zes personen hebben zich kandidaat gesteld en van alle zes werd de kandidatuur geldig verklaard.

Alle zes de kandidaten worden dus uitgenodigd voor de eerste stap in de selectieprocedure, namelijk een assessment
center.

Dit assessment center gaat door op

 • Vrijdag 20 januari 2017

 • Dinsdag 24 januari 2017

 • Maandag 6 februari 2017

Locatie: Ascento - Roderveldlaan 3 - 2600 Berchem

U bent van harte welkom om als waarnemer aanwezig te zijn op deze assessment centers.

Naar gelijkheid van kandidaten toe wordt er dan wel verwacht dat u bij alle zes de kandidaten aanwezig bent.

Neem gerust contact met ons op om het concrete startuur te vernemen, evenals het tijdsverloop van de gehele dag.

De volgende en laatste stap is het selectiegesprek.
Dit staat gepland op maandag 27 februari 2017.