Hulpverleningszone Noord-Limburg

https://noord-limburg.hulpverleningszone.be/

Zonecdt. Jan Jorissen

Gemeentes: Bocholt, Bree, Ham, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Leopoldsburg, Lommel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Overpelt, Peer

Afgevaardigden V.S.O.A Zone Noord Limburg

firefighter@vsoa-g2.eu

Noyens Bart

Firefighter.VL@vsoa-g2.eu

Vandenberk Peter

Vaste Gemachtigde

peter.vandenberk2@gmail.com
Agenda BOC Hulpverleningszone Noord-Limburg 15 november 2022 

 1. Vorige verslag 05/09/22 

2. Agendapunten m.b.t. welzijn op het werk 

3. Agendapunten m.b.t. overige personeelsaangelegenheden 

4. Varia Overlap met Bureau van vrijwilligers (17u30-18u30) 

a. Vorig verslag overlap

 b. Project organisatieontwikkeling (Feniks) 

c. Varia 

i. Aanpassing interzonaal oproepsysteem


Agenda BOC Hulpverleningszone Noord-Limburg 15 november 2022 

1. Vorige verslag 05/09/22

 a. Vaststelling aangepast huishoudelijk reglement. 

2. Agendapunten m.b.t. welzijn op het werk

 a. Bespreking ongevallen en maandverslagen aug - sep - okt 

b. Terugkoppeling verslag rondgang V&G - posten Bree en Leopoldsburg (zie bijlage) 

c. Varia 

i. Kledijprocedure n.a.v. Provinciaal overleg - documenten 

ii. Testproject bodycams 

iii. Contract periode 2023-2026 arbeidsgeneeskundige dienst 

3. Agendapunten m.b.t. overige personeelsaangelegenheden 

a. Bevorderingsprocedure personeelsdienst

 b. Vacantverklaring manager personeel en organisatie 

4. Varia Overlap met Bureau van vrijwilligers (17u30-18u30) 

a. Vorig verslag overlap

 i. Niet slagen bevorderingsproeven (zie bijlage) 

ii. Aanpak bevorderingsproeven (zie bijlage) 

b. Project organisatieontwikkeling (Feniks) 

i. Toewijzingsproces overige rollen 

c. Aanpak overleg 2023 - data 

d. Varia


09/09/2022

VSOA verzoekt om onderstaande punten op het agenda te zetten van het eerst volgende bevoegde comité :

  • VSOA vraagt hoeveel interventies ten behouve kreupelhoutbranden, bosbranden en veldbranden er in juli en augustus in de Zone's hebben plaatsgevonden?
  • VSOA wenst te weten, over welke specifieke middelen de zone's beschikken voor deze soort interventies ?
  • VSOA vraagt welke middelen de zone wenst aan te kopen om het hoofd te bieden aan interventies, die als gevolg van de klimaatverandering waarschijnlijk n zullen toenemen?
  • VSOA wenst te weten of de zone Personeel en of duikers heeft die zijn opgeleid voor wildwaterinterventies?
  • VSOA wil weten welke middelen de zone's gaan aankopen na de overstromingen in juli 2021?


Agenda BOC Hulpverleningszone Noord-Limburg 5 september 2022 

1. Vorige verslag 05/05/22

2. Agendapunten m.b.t. welzijn op het werk

a. Bespreking ongevallen - maandverslagen apr-mei-jun-jul (reeds gemaild)

b. Stavaza risicoanalyses elektrische installaties

c. Stavaza rondgangen deskundige Mensura m.b.t. opslag gevaarlijke producten

d. Reminder planning rondgangen dr. Vanoeteren

3. Agendapunten m.b.t. overige personeelsaangelegenheden

a. Aanwerving werving en selectie

4. Verlofkalender 2023

5. Ondersteuning van administratie bij stormschade

6. Varia

Overlap met Bureau van vrijwilligers (17u30-18u30)

a. Voorstelling An Fonteyn

b. Vorig verslag overlap

c. Project organisatieontwikkeling (Feniks)

d. Vacantverklaring aanwerving vrijwillig ambulanciers-niet-brandweerman vanuit wervingsreserve

e. Aanleg werfreserve beroepskapitein - aanstelling vrijwillig officier post Lommel

f. Aanpassing reglement chauffeurs

g. Varia

i. Werkgroepje om sensibilisering en initiatieven te nemen rond energiebesparing

ii. Standpunt HVZNL rond wespenverdelging

Geachte,

Zoals eerder gecommuniceerd via de overlegcomités zijn de rondgangen van de arbeidsgeneesheer binnen de hulpverleningszone dit jaar in het kader van ergonomie:

- 2017: ergonomie tijdens interventies

- 2018: beeldschermwerk De concrete planning zit als volgt uit:

· Vrijdag 06 oktober - Hulpverleningszone Zuidwest-Limburg

- brandweerpost Hasselt: Aandacht voor ergonomie tijdens brandweerinterventies: inrichting van het voertuig, het gebruik van arbeidsmiddelen, de preparatie van de inzet en de opruimwerkzaamheden, omkleden, in- en uitladen, in- en uitstappen, verplaatsings- en tiltechnieken, bevrijding op hoogte, ...

· Woensdag 15 november - Brandweerzone Oost-Limburg - brandweerpost Genk: Aandacht voor ergonomie tijdens de ambulancedienst: inrichting van het voertuig, verplaatsings- en tiltechnieken, manipulaties tijdens interventies, ...·

 Woensdag 6 december - Hulpverleningszone Noord-Limburg - brandweerpost Lommel: Bezoek van de typische arbeidsposten van een kazerne (garage, werkplaats, onderhoud ademlucht, slangenwas, ...). Ergonomische observatie tijdens de oefening 'Technische Hulpverlening'. Voor de post Hasselt en Genk zal de ergonoom als observator deelnemen aan effectieve interventies. Het volledige verslag zal ter bespreking worden voorgelegd tijdens een volgend overlegcomité.

Goedemorgen,

Op het laatste zonale syndicaal overleg van 21 april hebben we gesproken over de aanwerving van vrijwillig brandweermannen. Gisteren hebben we met de sectorverantwoordelijken per post de situatie bekeken en rekening
gehouden met toekomstige uitdiensttredingen (o.a. pensioneringen).

Daarom zullen we aan de zoneraad die in juni samenkomt, voorstellen om volgende aantallen vacant te verklaren voor de aanwerving van vrijwillig brandweerman:

Bree: 3

Leopoldsburg: 8

Lommel: 15

Neerpelt: 6

We leggen tevens voor elke post een wervingsreserve aan.

Na het vakbondsoverleg hebben we vanuit inspectie nog 2 opmerkingen gekregen met betrekking tot het selectiereglement dat we besproken hebben. In bijlage vinden jullie de aangepaste versie (eentje waarin de wijzigingen zichtbaar zijn en een pdf zonder wijzigingen).

We hebben ondertussen van het VSOA hun negatief advies ontvangen en nemen hier kennis van.

Syndicaal overleg 31/05/2017

ALGEMEEN:

1. Goedkeuring vorig verslag

CPBW:

2. Maandverslag IDPBW (jan - feb - maa '17) + bespreking ongevallen

3. Stand van zaken stappenplan 2017

4. Gunning oprichting gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk

5. Rondgang arbeidsgeneesheer: voorstel van aanpak

6. Varia

PERSONEELSZAKEN

7. Personeelsbewegingen: stand van zaken

8. Aanvraag eindeloopbaanregeling door G. Roex: stand van zaken

9. E-loonbrieven: in uitvoering

10. Ziektecontrole: in uitvoering

11. Evaluatiecyclus: stand van zaken

12. Stagebegeleiding: stand van zaken

13. Rekening 2016: overzicht personeelsuitgaven

14. Varia

VERGADERDATA 2017:


  • Vrijdag 22/09/2017 - 10:00-12:00

  • Vrijdag 10/11/2017 - 10:00-12:00

SYNDICAAL OVERLEG HULPVERLENINGSZONEZONE LIMBURG NOORD 02.12.2016


1. Accreditatie perslucht


De tekst is nog niet definitief. Er is bijvoorbeeld een opmerking gekomen van de vrijwilligers van Leopoldsburg ten aanzien van de opzetprocedure. Als die niet gehaald zou worden, zou je op non-actief gezet worden, hetgeen niet echt de bedoeling was.

Verder moeten nog een aantal principes uitgewerkt worden in de tekst, zo dat het voor iedereen duidelijk is wanneer je slaagt en wanneer niet.

Met het oog op eindeloopbaan is er ook voorzien dat je van een aantal zaken vrijgesteld kan worden. Daarnaast zullen we werken met het onderscheid tussen brandweerman-persluchtdrager en brandweerman-niet-persluchtdrager. Als een beroeps geen persluchtdrager is, is hij niet langer operationeel inzetbaar en worden de bepalingen in het statuut hierover van toepassing (oude bepaling persluchtdrager 1 en persluchtdrager 2 vervallen).

Als brandweerman-niet-persluchtdrager zal je veel minder opgeroepen worden, omdat die niet in de 1

e wagen kan zitten. In de 2e wagen zijn maar een beperkt aantal plaatsen voor niet-persluchtdragers.

De PPMO-testen zijn gebaseerd op een omzendbrief. De stairmaster lijkt wel mee te vallen. Er is er 1 voorzien op het PLOT. Deze zal in alle posten een keer komen te staan om te kunnen oefenen. Voor onze zone zal dit in de periode maart-april zijn.

De fietstest maakt onderdeel uit van het medisch onderzoek en staat hier los van (medisch onderzoek is de eerste stap van de procedure).


2. CamerabewakingEr wordt een protocol van akkoord opgemaakt omtrent de aanpassing van het arbeidsreglement.

De bedoeling is niet om mensen te controleren. Werkplekken overdag staan op non-actief. Als er iets zou gebeurd zijn, kunnen de beelden volgens een bepaalde procedure bekeken worden.

In Lommel wordt nog bekeken om achteraan nog camera's bij te plaatsen.

In Neerpelt is de camera op de glijpaal verwijderd, omdat de glijpaal uitdienst genomen is. Vorige vergadering werd al afgesproken om de camera in de sportruimte weg te doen.


3. Kledijreglement


Volgende vragen/opmerkingen werden gemaakt door de vakorganisaties:

- Zomertenue wordt nagevraagd bij de preventie-adviseur.

- Artikel 9: wassen van dienstkledij. Dienstkledij wordt niet door de dienst gewassen. Als ze vervuild zijn, worden ze wel door de dienst gewassen. Als iemand de dienstkledij zelf in het wasmachine steekt, kan dit nog. Dit gebeurt nu ook al.

- Basispakket voor vrijwilligers: er wordt in het reglement gevraagd om reservekledij te voorzien. Is het basispakket dan wel voldoende? De reservekledij die bedoeld wordt, mag eender welke kleding zijn.

- De puntenverdeling voor vrijwilligers is toch wel aan de magere kant. De zonecommandant licht toe dat deze aanpak aanzienlijk meer kost dan de vorige verdeling. Iemand die weinig komt, heeft minder kledij. Dat is ook de bedoeling. Er werden een aantal berekeningen toegelicht om het verschil in het puntensysteem te laten zien.

Het kledijreglement is een verbruiksreglement, wat verbruikt wordt, wordt vervangen. Mensen die veel beschikbaar staan, maar weinig opkomen gaan erop achteruit. Het gaat om effectief gepresteerde uren. Mensen die zich veel inzetten voor specialisaties, werkgroepen, ... zullen dit vertaald zien in meer punten. De beslissing om te werken met effectief gepresteerde uren is genomen in en op vraag van de adviescommissie.

In het regelement is voorzien dat er een evaluatie gemaakt zal worden. Als iemand vaststelt dat hij echt niet toekomt, kan hij dit melden aan de kledijcommissie bekeken worden. Na 1 jaar zal er al bekeken worden of er zaken bijgestuurd moeten worden.

Er wordt een protocol van akkoord getekend.

4. Evaluatie proces aanwervingen en bevorderingen


Volgende vragen/opmerkingen/suggesties werden gemaakt:

- Bij korporaal was het een te lang schriftelijk examen in verhouding tot de tijd die voorzien was.

- Voor korporaal is de procedure voor beroeps en vrijwilligers hetzelfde geweest. Kunnen er voor beroeps geen vragen/opdrachten voorzien worden die verband houden met het dagelijkse werk? De zonecommandant licht toe dat dezelfde procedure gehanteerd werd, omdat de functiebeschrijvingen ook hetzelfde zijn.

- Bij het mondeling examen waren een aantal mensen overdonderd door de vragen. Zouden we naar de toekomst toe de vragen niet een half uur vooraf kunnen geven zodat mensen daar al even over kunnen nadenken?

- De schriftelijke proef van professionalisering was moeilijker dan dat van korporaal. Er wordt toegelicht dat dit te maken heeft met het feit dat je voor beroepsbrandweerman ook wilt peilen naar het potentieel dat iemand heeft. Uiteindelijk groeien mensen in het beroepskader door van brandweerman naar korporaal of sergeant. Het niveau lag op het niveau van beroepsbrandweerman dat vroeger in Lommel gehanteerd werd.

- Voor sergeanten en adjudanten was een rollenspel voorzien.

- Het zou praktisch zijn als er een klok zou hangen zodat iedereen de tijd kan volgen. De tijd werd wel gezegd.

- De tijd gespendeerd aan de bevorderingen is eigen tijd geweest, tenzij iemand aan het werk was, dan heeft die geen verlof moeten nemen.

- Nogal wat mensen vragen om hun proeven na te bespreken. Dit is een goede zaak omdat het een leermoment is.

- De vakorganisaties betreuren het dat evaluaties niet meer kunnen doorwegen in de resultaten van de proeven. De zone is het er mee eens dat het dagelijks functioneren meer zou kunnen moeten doorwegen. Het administratief statuut laat hier weinig ruimte toe. De voorzitter neemt deze vraag mee naar de minister.

- De visie van de onderofficieren zou onvoldoende meegenomen zijn. De zonecommandant geeft aan dat de evaluaties die geweest zijn, doorgesproken zijn met de juryleden op basis van advies van de sectorverantwoordelijken die dit met hun kader konden bespreken zodat een aantal zaken afgetoetst konden worden bij de mondelinge proef.


5. Varia


- Er is onlangs een brand geweest die over de middag doorgelopen heeft. Niemand heeft eraan gedacht om eten te voorzien. Er wordt gevraagd om op zo'n momenten even de vraag stellen zodat er wel aan eten gedacht wordt. Kan er een half uur recup toegekend worden voor deze situatie? Er wordt aangegeven dat dit een kwestie is van geven en nemen. De opmerking wordt genoteerd in het verslag en de zonecommandant zal een beslissing nemen.

- Met betrekking tot het provinciaal overleg wordt de vraag gesteld om vooraf een gemeenschappelijk standpunt in te nemen. Christophe zal met zijn collega's erover spreken of zij er ook voorstander van zijn om rond bepaalde thema's in een werkgroep over de zones heen een voorstel uit te werken door vakbondsafgevaardigden en afgevaardigden van de zone.

- In het kader van de 'eindeloopbaan' stelt een vakorganisatie voor om in de mogelijkheid te voorzien dat iemand vanaf een bepaalde leeftijd, x aantal jaren voor de pensioenleeftijd 4/4e kan gaan werken (1 dag per week op onbetaalde basis niet werken). Dit zou echter geen invloed mogen hebben op het pensioen. Voorzitter Vanvelthoven neemt dit mee. De zone ondersteunt het voorstel.

De volgende vergadering gaat door op 3 februari 2016 vanaf 9u30 op de provincie. Aansluitend vindt een provinciaal syndicaal overleg plaats met de 3 zones samen.