Hulpverleningszone Noord-Limburg

https://noord-limburg.hulpverleningszone.be/

Zonecdt. Jan Jorissen

Gemeentes: Bocholt, Bree, Ham, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Leopoldsburg, Lommel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Overpelt, Peer

Afgevaardigden V.S.O.A Zone Noord Limburg

firefighter@vsoa-g2.eu

Noyens Bart

Firefighter.VL@vsoa-g2.eu

Vandenberk Peter

Vaste Gemachtigde

peter.vandenberk2@gmail.comOVERLEG HULPVERLENINGSZONE LIMBURG NOORD 02/05/2023

Update personeelsplan – Aanpak en stand van zaken 2 mei 2023

Het is de bedoeling om het personeelsplan eind juni door de Zoneraad te laten goedkeuren. Hier is syndicale goedkeuring voor nodig. Er is nog een overleg gepland met de inspectie, alsook een bespreking op het Bureau van vrijwilligers.

Het doel van dit overleg is te duiden hoe we het hebben aangepakt, de richting te bespreken en opmerkingen of voorstellen te verzamelen.

1) Vooraf

In het personeelsplan voor het beroepspersoneel werden alle parameters aangepast. Er werd gekeken naar de cijfers van de afgelopen jaren (ziekte, arbeidsongevallen, verlof, recup, opleidingen,…), om zo te komen tot het aantal uren dat medewerkers 'inplanbaar' zijn.

Update berekening minimumbezetting: de minimumbezetting werd geüpdatet. Dit betreft een kleine bijsturing (let op, verwar 'minimale beschikbaarheid' en 'minimale bezetting' niet).

De verdeling over de posten gaat over het aantal mensen die hun hoofdtewerkstellingsplek in een post hebben. De zonale reserve zit overal (en niet meer alleen in 'post Lommel', zoals vaak de perceptie was). We voorzien ook extra ruimte voor detacheringen, thematische verloven en invulling van optout (tot 18 wachten op jaarbasis onder de afgesproken voorwaarden).

In het personeelsplan voor vrijwilligers is de 'brandweerwerker' een nieuw concept (per post en zonaal voorzien). Verder voorzien via Feniks we voor vrijwilligers ruimte voor deelname aan de werkingsstructuur en zetten we de inschakeling van vrijwilligers in dagdiensten verder.

De noden van het administratief kader zijn duidelijk geworden met de Feniks doorlichting maar dit moet nog ingevuld worden. De uitbreiding hangt ook samen met de uitbouw van de zone en groei in personeelsaantallen.

2) Personeelsplan beroeps

We spreken van 'minimumbezetting' en 'minimumbeschikbaarheid'. Dit zijn twee verschillende zaken. 'Minimumbeschikbaarheid' is wat we van een post verwachten dat er beschikbaar is. Het is de som van de minimale bezetting met de beschikbaarheid buiten de kazerne (oproepbaar). In Bree hebben we bijvoorbeeld een grote beschikbaarheid aan huis en is er weinig nood om beroeps in de kazerne paraat te zetten om de uitruk te verzekeren. Buiten het gegeven van de beschikbaarheid, zal er ook gekeken worden naar de wenselijkheid van het invullen van een volledige bezetting. Hiervoor gebruiken we de risicoanalyse om te kijken op welke posten er het meest efficiëntie gehaald wordt uit een bezetting.

De minimumbezetting:

• Bree: 2 (manschappen) + 1 (ooff) + 2 (amb)

• Leopoldsburg: 2 (manschappen) + 1 (ooff) + 2 (amb)

• Lommel: 6 (manschappen) + 1 (ooff) + 2 (amb)

• Pelt: 5 (manschappen) + 1 (ooff) + 2 (amb)

• 1 zonale onderofficier

• Peer: 1 onderofficier (niet continu aanwezig en niet altijd dezelfde)

• 4 officieren (1 kan vanuit thuiswacht, opkomst < 1 uur): We voorzien altijd minstens drie officieren (met een reactietijd van maximum 15 minuten) en zonaal een vierde (met een reactietijd van maximum 1 uur).

Na de reguliere werkuren zijn er minimum 4 officieren oproepbaar.

We voorzien momenteel geen beroepsbezetting in Peer (buiten een bevelvoerder op bepaalde tijdsstippen). Indien nodig dan zetten we hiervoor ook de zonale reserve in. Deze zonale reserve bestaat uit iedereen die niet in de minimumbezetting hoort. Deze kan van post veranderen of verschoven worden (als je niet in de minimumbezetting zit, dan kan het zijn dat je ook naar een andere post moet). De invulling van de minimumbezetting gebeurt niet op naam, omdat het per dag kan veranderen.

Het is wel de bedoeling om personeel maximaal aan een post te koppelen, zodat iedereen een hoofdtewerkstellingsplaats heeft. Dit wil niet zeggen dat je ook niet elders ingezet kan worden. Flexibiliteit over de posten heen vinden we belangrijk om de posten op een goede manier te kunnen organiseren. De onderofficieren worden – in overleg met betrokkenen – verdeeld verdeeld over de posten, zodat er naast de stelplaatsverantwoordelijke brandweer en stelplaatsverantwoordelijke DGH een eerste aanspreekpunt is om afwezigheden op te vangen. Bij de officieren wordt een gelijkaardige oefening gemaakt. Bij de verdeling over de posten is rekening gehouden met de minimumbezetting en de verlofratio zodat dit voor alle posten quasi gelijk zit.

In iedere post wordt het kader aangevuld met één vrijwilliger (1760 uren). Eén plaats in het kader van Leopoldsburg wordt ingevuld door een extra vrijwilliger (1500 uren). Tot nu toe doen ze dit nog altijd zo. Wanneer dit niet meer gaat, zijn we genoodzaakt om die 1500 uren in te ruilen voor een beroepskracht.

Het nieuwe plan is uitgedrukt in koppen, niet in FTE.

De thematische verloven die reeds aangevraagd zijn, zijn reeds ingerekend. In het operationeel beroepskader betekent dit dat er drie bijkomende plaatsen zijn voor beroepsbrandweerman en één voor beroepsofficier → hiermee maken we ruimte voor detacheringen, thematische en andere uitzonderlijke verloven alsook voor de optout.

Er komt een 'brandweerorgaan', wat ingevuld zal moeten worden door mensen op het terrein. Dit KB verscheen nog niet, maar werd wel al besproken. In andere grotere zones wordt daar nu al ruimte voor gecreëerd. Momenteel is de werkwijze niet transparant, waardoor niet duidelijk is hoeveel uren de verschillende zones aan interzonale opdrachten spenderen en hoe de financiering daarvan zit. De gecreëerde 'marge' kunnen we dan gebruiken om iemand voor specifieke opdrachten af te vaardigen.

Er gebeuren wel wat verschuivingen bij de verdeling per post. Iedere post moet in hoofdzaak zelfregulerend en zelfdraaiend zijn. Voor uitzonderingen kan nog steeds teruggevallen worden op de zonale reserve (die overal zit).

Qua minimumbezetting zal er altijd , zonaal bekeken, 33 man op dienst moeten zijn in de zone (daar zijn de officieren bijgerekend).

Op basis van de minimale bezetting (op basis van de berekende inplanningsuren) van de posten, komen we tot het aantal mensen die we nodig hebben. Er zijn basistaken permanentie zoals uitrukken, controles doen,… voor ieder basis- en middenkader in iedere post. Onlangs werd de interessebevraging om bijkomende rollen op te nemen opgestart. Degenen die zelf niet aangeven wat hun interesse is, krijgen andere bijkomende taken toegewezen. Het is de bedoeling dat je als beroeps meer doet dan enkel en alleen maar de basistaken van de permanentie. De rolbeschrijvingen werden opgemaakt met inhoud van de taken, vereiste competenties, tijdsbesteding,... De ervaringsdeskundigen worden betrokken bij de toewijzing.

3) Personeelsplan vrijwilligers

De geformuleerde kaders zijn de maximale kaders van die post. Uitgangspunt is zorgen dat iedere post op elk moment met een autopomp kan uitrijden (streefdoel is echter de minimale beschikbaarheid). Als een post minder medewerkers wilt inzetten, dan kan dit. Dat is de vrijheid van de post (op voorwaarde dat de operationaliteit van de post niet in het gedrang komt).

In het personeelsplan is rekening gehouden met de integratie van de graden in het basiskader (brandweerman-korporaal) en middenkader (sergeant-adjudant). Voor het geval dit toch niet door zou gaan, is de verhoging van het aantal korporaals per post voorzien, zoals eerder besproken op het bureau van vrijwilligers (en besproken in de posten).

Een afgevaardigde geeft aan dat hij op het bureau de situatie van post Lommel terug wilt bespreken, omdat hij nu het gevoel heeft dat post Lommel benadeeld wordt omdat zij aangegeven hadden dat de 2 bijkomende korporaals niet bovenop het kader voorzien moesten worden.

Het personeelskader bevat voor iedere post ook maximaal 6 'brandweerwerkers': dit zijn plaatsen voor medewerkers die zijn geen brandweerman hoeven te zijn. Dit kan voor einde carrière of door omstandigheden en wordt gekenmerkt door een beperking in het aantal taken die ze kunnen uitvoeren. Ook hier kan iedere post zelf beslissen of en in welke vorm ze hier gebruik van wensen te maken. We geven extra mogelijkheden en ruimte aan de post zelf, conform de afspraken van Feniks-project.

Een afgevaardigde vraagt of gepensioneerden hiervoor ook in aanmerking komen.

De zonecommandant antwoordt dat dit in een volgende fase mogelijk is.

'Brandweerwerkers' zien we ruim op termijn: sensibilisering, verbindingspersoon zijn, bijvoorbeeld in het kader van brand-veiligheid op scholen. Conform de werkgroepen 'vrijwilliger 2.0': bedoeling is om vrijwilligerschap een stuk te verbreden. In de toekomst kan het zelfs zijn dat dit geen operationele opdracht meer is.

In het vrijwillig ambulancekader voorzien we coördinatoren-hulpverlener-ambulanciers, met de bedoeling om bij te dragen aan de verbondenheid van de ambulanciers met de post en de coaching en begeleiding van ambulanciers.

In de bepaling van de kaders voor vrijwilligers is ook ruimte voorzien om de expertise van vrijwilligers in te brengen in kernteams en voor andere opdrachten.

Een voorbeeld hiervan zijn makkelijke preventie-opdrachten zoals horeca door medewerkers die PREV-2 behaalden.

4) Personeelsplan ATP

Ook voor het administratief en technisch personeel (ATP) werd een nieuw personeelsplan voorgesteld. Als insteek is de integratie met operationele medewerkers behouden. Door de uitbreidingen in het operationeel kader moet ook bekeken worden wat hun inbreng in de dagelijkse werking van de zone kan betekenen.

De uitbreidingen zijn een gevolg van de groei van de zone en ruimte die gecreëerd wordt om in te zetten op een aantal zaken. De zoneraad heeft zo bijvoorbeeld eerder aangegeven meer te willen inzetten op controles op brandveiligheid. Voor sommige controles heb je PREV-3 nodig en is er ruimte in het administratief kader voorzien. Ter ondersteuning van de administratie op de preventiedienst, is in de begroting bijkomend capaciteit voorzien in het ATP.

Voor de financiële dienst is weergegeven wat in de begroting voorzien is en moet – rekening houdend met de recente ontwikkeling – de oefening opnieuw gemaakt worden naar de noden voor de financiële dienst en overheidsopdrachten. We zullen voor de invulling van de dienst binnen dit kader moeten blijven.

In dit personeelskader is ook een plaats voorzien voor het eindeloopbaanbeleid van operationelen. Verder is er aanvulling van externe freelancers en specialisten voorzien.

Het geheel van de begroting is een stuk zwaarder dan initieel voorzien (indexeringen afgelopen jaar, brandstofprijzen en andere ontwikkelingen). De zoneraad heeft de richting van de nieuwe werkingsstructuur bevestigd, maar heeft wel gevraagd om elke bijkomende uitbreiding voor te leggen ter goedkeuring, om de financiële impact op dat moment te kunnen beoordelen.


09/09/2022

VSOA verzoekt om onderstaande punten op het agenda te zetten van het eerst volgende bevoegde comité :

  • VSOA vraagt hoeveel interventies ten behouve kreupelhoutbranden, bosbranden en veldbranden er in juli en augustus in de Zone's hebben plaatsgevonden?
  • VSOA wenst te weten, over welke specifieke middelen de zone's beschikken voor deze soort interventies ?
  • VSOA vraagt welke middelen de zone wenst aan te kopen om het hoofd te bieden aan interventies, die als gevolg van de klimaatverandering waarschijnlijk n zullen toenemen?
  • VSOA wenst te weten of de zone Personeel en of duikers heeft die zijn opgeleid voor wildwaterinterventies?
  • VSOA wil weten welke middelen de zone's gaan aankopen na de overstromingen in juli 2021?

Geachte,

Zoals eerder gecommuniceerd via de overlegcomités zijn de rondgangen van de arbeidsgeneesheer binnen de hulpverleningszone dit jaar in het kader van ergonomie:

- 2017: ergonomie tijdens interventies

- 2018: beeldschermwerk De concrete planning zit als volgt uit:

· Vrijdag 06 oktober - Hulpverleningszone Zuidwest-Limburg

- brandweerpost Hasselt: Aandacht voor ergonomie tijdens brandweerinterventies: inrichting van het voertuig, het gebruik van arbeidsmiddelen, de preparatie van de inzet en de opruimwerkzaamheden, omkleden, in- en uitladen, in- en uitstappen, verplaatsings- en tiltechnieken, bevrijding op hoogte, ...

· Woensdag 15 november - Brandweerzone Oost-Limburg - brandweerpost Genk: Aandacht voor ergonomie tijdens de ambulancedienst: inrichting van het voertuig, verplaatsings- en tiltechnieken, manipulaties tijdens interventies, ...·

 Woensdag 6 december - Hulpverleningszone Noord-Limburg - brandweerpost Lommel: Bezoek van de typische arbeidsposten van een kazerne (garage, werkplaats, onderhoud ademlucht, slangenwas, ...). Ergonomische observatie tijdens de oefening 'Technische Hulpverlening'. Voor de post Hasselt en Genk zal de ergonoom als observator deelnemen aan effectieve interventies. Het volledige verslag zal ter bespreking worden voorgelegd tijdens een volgend overlegcomité.