Brandweer Zone Antwerpen

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/brandweer

Tilborghs Kevin

kevin.tilborghs@bza.be

 Alain De Bondt  

alain.debondt@bza.be 

Goosen Andy

goosenandy@gmail.com 

Alessio Savelkoel

alessio.savelkoel@bza.be

Contact verantwoordelijk voor de sector:

firefighter@vsoa-g2.eu

Noyens Bart

Firefighter.VL@vsoa-g2.eu


BC/HOC Brandweer Zone Antwerpen 6 september 2022

Agenda

1. Goedkeuring verslag 21 juni 2022

- Rechtzetting 3.7 'Ernstig arbeidsongeval 04/05/2022

1.2 Opvolgpunten vorige vergadering

2. Actiepunten

2.1 Actiepuntenlijst

3. Informatie van het beleid

3.1 Aanpassing mutatiereglement (beperking tijd Lillo)

3.2 Maandverslagen mei, juni en juli 2022 GPD

3.3 Verslagen bedrijfsbezoeken Post Lillo en Post Berendrecht

3.4 Welzijnsoverleg: schriftelijke antwoorden op agendapunten

4. Te bespreken vragen

4.1 Opt - out regeling?

4.2 Werkverzuim

4.3 Brand Boeckenberg

4.4 Flextijd

5. Schriftelijk behandelde vragen (zie lijst)

5.1 Kazernebezoek PN

5.2 Stand van zaken Droneteam

5.3 datums bevorderingsexamens

5.4 RIB ACV Agenda BC/HOC 6/9/2022

6. Bepalen agenda welzijnsoverleg

6.1 Nieuwe dienstkledij

6.2 Kwaliteit brandhandschoenen


Graag brengen we u op de hoogte van de voorziene timing van onze komende selecties: Administratief assistent preventiesecretariaat (C1-C3)

  • Selectieproef: 14 september 2022 (PN)

Korporaal via bevordering

  • Afsluitdatum vacature: 29 september 2022
  • Module 1: 3 oktober 2022 (PN)
  • Module 2: week van 17 oktober of 24 oktober 2022
  • Module 3: week van 24 oktober of 7 november 2022

Instructeur ORT

  • Afsluitdatum: 17 september 2022
  • Lichamelijke proeven: 19 en 21 september 2022
  • Interview: 28 en 29 september 2022 (PN)


 Ontwerpverslag van het BC/HOC dat plaatsvond op 9 februari 2021. 

Consumptiecheque: ondertekening protocol (formalisering van onderhandeling met de vakbonden)

De beslissing over het toekennen van de consumptiecheque moest genomen worden in 2020. Ook de fiscale verwerking ervan moest in 2020 gebeuren, anders moesten er sociale en fiscale bijdragen op betaald worden. Daarom werd het besluit reeds voorgelegd op het zonecollege. De zone kreeg pas op 18 december de informatie over de praktische uitwerking van de consumptiecheque door de stad. Eén van de voorwaarden is een onderhandeling met de syndicale organisaties, die wordt afgesloten met een protocol. Deze voorwaarde brengen we nu in orde. Het protocol wordt doorgemaild naar de vakbonden. Er is 2 weken tijd voorzien om eventuele opmerkingen door te geven. Nadien volgt de finale versie ter ondertekening. Begin april wordt het bedrag voorzien op een elektronische account waar de handelaars op zullen staan waar het bedrag kan worden gespendeerd. Eerst is het een 0,5 euro zelf betalen en 1 euro vanuit de consumptiecheque. Vanaf juli is het 1 euro voor 1 euro. De cheques zullen enkel geldig zijn in Antwerpen.

Evaluatie bevorderingsexamen korporaal: belang van basiskennis voor veiligheid en evaluatie bevorderingsexamen adjudant

Evaluatie bevorderingsexamen korporaal

De directeur HR geeft mee dat uit het examen korporaal blijkt dat het nog ontbreekt aan basiskennis (may day principe, geweld procedure, non negociables, gevarensymbolen, GEVI-nummers en een aantal IGS vragen). Het examen was niet meer dan basiskennis brandweerman gecombineerd met de kennis die wordt verspreid via de nieuwsbrieven. Op de onderwerpen die hierboven opgesomd zijn wordt geen 50 % gehaald terwijl het allemaal zaken zijn die aan bod zijn gekomen in het laatste jaar. Het gaat hier echt om basisvaardigheden dus dit is niet ok.

Opmerking vakbonden : De vakbonden vinden unaniem dat het niet ligt aan de moeilijkheid van het examen en dat mensen zich beter moeten voorbereiden.

Opmerking VSOA: VSOA vraagt om voor korporaals een voortraject in te bouwen.

Reactie directeur HR : Een apart voortraject is niet nodig, omdat de inhoud van het examen gaat over wat dagdagelijks van een korporaal verwacht wordt. Zich kort voor het examen voorbereiden is een verkeerde aanpak. Degenen die dagdagelijks ernstig bezig zijn met hun job en die het voorziene opleidingsprogramma goed volgen, kunnen zonder problemen slagen in het examen. Evaluatie bevordingsexamen adjudant Het is de bedoeling dat de kandidaten de procedures kennen, en een hoog niveau van bevelvoering bereiken, volgens de nieuwe methodieken. Dat was niet het geval. Maar ook op vaktechnische onderdelen werd onvoldoende getoond dat de kennis aanwezig is. Tenslotte bleek uit de vragen rond HR en organisatie dat deze problematieken te eenzijdig bekeken werden, en er niet op geijkte manier werd gecommuniceerd.

Opmerking VSOA: VSOA wenst de directeur HR proficiat met het examen want het was goed opgesteld en vraagt of het mogelijk is om bij het volgende examen dezelfde samenstelling van jury te hebben.

Reactie directeur HR: We proberen net om de jury te veranderen omdat het ook niet aangenaam is om opnieuw voor dezelfde persoon examen af te leggen nadat je vorige keer gebuisd was. Anderzijds moet er ook gekeken worden naar de beschikbaarheid van de juryleden. De directeur HR heeft aan 3 van de 4 kandidaten feedback gegeven over het examen adjudant. Kandidaten korporaal kunnen hun examen inzien en feedback vragen maar momenteel is er wel verminderde capaciteit op de dienst loopbaanbegeleiding.

Kennisgeving nieuw contract hospitalisatieverzekering

Op 22 december werd de zone door de stad verwittigd van de overstap naar Axa voor de hospitalisatieverzekering. Alle informatie die we hierover ontvangen wordt meteen beschikbaar gesteld. De procedure voor het overzetten van dossiers staat goed beschreven in de nieuwsbrief.

Opmerking VSOA: Kan dit overgenomen worden bij pensioen?

Reactie korpsleiding: Dit kan zeker overgenomen worden, de voorwaarden zijn voor deze prijs zeer goed ten opzichte van andere producten op de markt, juist omdat het om een groepsverzekering gaat. Om deze laattijdigheid te voorkomen wordt de stad nu actief bevraagd of er wijzigingen op til zijn maar het kan altijd gebeuren dat er in de stad iets laattijdig wordt beslist, en dat wij dan ook pas laat op de hoogte worden gebracht.

Wagenpark

Opmerking VSOA: Er lopen heel wat zaken verkeerd. Er zijn ook afstemmingsproblemen met wagens die niet klaar zijn en er is niet geweten dat ze op onderhoud moeten. Er is meer controle nodig.

Reactie korpsleiding: Wagenpark plant de onderhouds- en herstellingswerken in bij de verschillende leveranciers. Deze afspraken worden in het huidige assetbeheerssysteem abifire ingevuld op de geplande datum. Iedere technische onderofficier TSG heeft toegang tot abifire en wordt geacht dit 's morgens te raadplegen. Daar bovenop wordt in het "dag/nachtverslag", alhoewel van geen enkele waarde voor de dienst Wagenpark en dus dubbel werk, opgesomd welke wagens buiten dienst dienen geplaatst te worden (eventueel de avond ervoor) en waar naartoe ze dienen gebracht te worden. Om de laatste praktische afspraken te maken, wordt verwacht dat de technische onderofficier 's morgens zowel zichzelf gaat informeren als de dienst wagenpark informeert. De planning wordt dan overlopen met de mensen van het wagenpark om eventuele wijzigingen op te vangen. Uit praktische overwegingen dient dit te gebeuren op het bureel wagenpark (gemakkelijk raadplegen van abifire, mogelijke wisselstukken die geleverd zijn, meerdere collega's wagenpark, directe toegang tot het atelier, ...). Het buiten dienst plaatsen van voertuigen is in principe enkel de verantwoordelijkheid van de officier wagenpark of de technische onderofficier en gebeurt met oog voor de operationaliteit (bv. het ter beschikking zijn van een reservevoertuig) en is, behoudens serieuze schadegevallen, allemaal gepland en doorgegeven in abifire/dag/nachtverslag. Het is aan de technische onderofficier om met de nodige planning, creativiteit en flexibiliteit de opdracht tot het wegbrengen van de voertuigen uit te voeren gezien de leveranciers er op rekenen dat BZA haar voertuigen aanbiedt op de afgesproken tijdstippen. Binnen het verzorgingsgebied kan dit steeds gebeuren met bijvoorbeeld TSG-voertuigen die operationeel in dienst blijven (radiofonisch).

Diplomatoelage

De vakbonden vragen hoeveel personen er recht hebben op een diplomatoelage.

Reactie korpsleiding: Er zijn 411 mensen die recht hebben op minimaal 1 jaar uitbetaling in de periode tussen 2015 en 2019. De betaling van 2015-2019 gebeurt normaal gezien in maart, wegens de speciale verwerking die het sociaal secretariaat moet doen (regularisatie vorige jaren en controle weddeverschil met hogerliggende graad). De betaling voor 2020 gebeurt in de loop van het voorjaar.

Kledijbudget

De vakbonden vragen naar een indexering van het kledijbudget.

Reactie korpsleiding: De budgetten voor 2021 liggen vast. Voor de opmaak van de begroting van 2022 wordt een onderzoek gestart naar de evolutie van de prijzen van kledij in het kledijbudgetsysteem. Let op: we houden geen rekening met het feit dat de laatste jaren een aantal duurdere toepassingen werden toegevoegd op vraag van het personeel (oa fietshelmen en hartslagmeter). Het gaat over de oorspronkelijke bedoeling van het systeem, dus de verschillende kledijstukken die voorzien zijn. De prijsstijging van de voorbije 10 jaar wordt bekeken en op die basis wordt een groeipad bepaald dat de prijsstijging van de kledij volgt vanaf 2022. De resultaten van dit onderzoek worden op de BC/HOC besproken voor ze moeten ingevoerd worden in de begroting 2022.

Personeelsreglement operationeel personeel

Opmerking vakbonden :De vakbonden verwijzen naar artikel 124 in het personeelsreglement operationeel personeel. Daar wordt beschreven dat de aanstellende overheid de modaliteiten en de administratieve en financiële gevolgen specificeert onder een andere vorm van wedertewerkstelling. Bij de zone valt de onbetaalde middagpauze weg bij een wedertewerkstelling in dagdienst. De collega's geven aan dat ze hierover niets van informatie hebben gekregen. De vakbonden vragen overleg met de korpsleiding om eventueel te bekijken of er een overgangsbepaling mogelijk is.

Reactie korpsleiding: De korpsleiding wil dat er gestreefd wordt naar gelijkwaardigheid tussen mensen die een gelijkaardige job uitoefenen. De vraag voor de overgangsbepaling wordt bekeken. Er wordt een overleg opgezet met een delegatie van de vakbonden om dit eerst informeel te bespreken


Verslag welzijnsoverleg 

1. Adembeschermingskamer

De reden van de vraag was niet helemaal duidelijk. Dit zal nog intern nagevraagd worden.

Door buiten te reinigen wordt de vervuiling niet binnengebracht. Op dit moment is er een klein afdak buiten voorzien, bij een groter afdak bestaat de vrees dat dit beschadigd kan worden door een vrachtwagen.

2. Masker Breathe & Connect

De vakverenigingen stellen voor dit masker in gebruik te nemen bij oefeningen en opleidingen, deels ook om de belasting bij 'Adembescherming' te verminderen.

Kapt. Opdekamp heeft hieromtrent contact opgenomen met DIR-OPS. Er wordt een advies gevraagd aan Tom H., Kapt. C. en Lt. De B.. Kapt. O. zal deze collega's hiervoor contacteren.

Als advies positief is kan een demo/test ingepland worden

Kapt. O. merkt wel op dat het bij opleiding belangrijk blijft dat de manschappen hun maskers vlot leren opzetten/gebruiken.

Terugkoppeling op het volgende Welzijnsoverleg op 26/11.

3. Interventiekledij wassen met LCO ²

BZA zal instappen bij het raamcontract (met D.) van de HVZ Vlaams-Brabant West. Er is vorige week hieromtrent een meeting geweest bij deze HVZ en vrijdag 25/09 is er een afspraak met D. voor de praktische uitwerking. Pakken zouden binnen 48 uur terug beschikbaar moeten zijn.

Bedoeling is om einde dit jaar, ten laatste Q1 van 2021 op te starten: elk pak zou minstens 2 maal per jaar met LCO 2 gereinigd worden. Het wassen met water en zeep blijft van toepassing.

4. Indienststellingsverslag metaalafkortzaag

Geen verdere opmerkingen.

5. presentatie arbeidsongevallen fysieke paraatheid

GPD stelt cijfers en actieplan voor. Campagne zal gevoerd worden als een Fair Play tussen de verschillende Cie.

D. Varia

(Stiksels - werklaarzen)

Deze laarzen werden vorig getest in Brussel en kwamen toen als beste uit de bus.

De kwaliteit van de 16 geleverde (paar) laarzen is echter minder goed.

Er is op 23/09 een overleg met de Duitse leverancier op PN omtrent de laarzen.

We willen dezelfde kwaliteit als het prototype. Leverancier krijgt laatste kans.

Indien kwaliteit niet verbetert kan overwogen worden om een nieuw raamcontract op te starten (duurt wel driekwart tot volledig jaar)

Sstavaza aankoop buffs

Buffs werden vorige week aangekocht. Iedereen krijgt er één (blauw).

Kapt. O. meldt ook het volgende:

- er is dit jaar een tweede nekflap voorzien;

- er werd een gunning gestart voor een tweede FireHood. Er was maar 1 inschrijver (Texport). Werd getest maar men was niet enthousiast. V. had zich niet ingeschreven maar werkt aan een nieuwe muts zelf (die beter zou zijn dan de huidige);

- er zijn ook mondmaskers in bestelling (blauw met logo BZA) via Stad Antwerpen.

Kledijbudget

Kapt. O. koppelt het volgende terug:

- horloges werden verdeeld;

- binnensportschoenen: er is een leveringsprobleem;

- parka's (medium) zijn niet beschikbaar op dit moment. Rekruten gaan die later krijgen. Het zal ook windstopper/skijas zijn ipv parka.

- extra sweater/trui: dit zit in volgend budget (aanbieder moet het wel aanbieden)

FFP1-maskers bij nablussen

Kapt. O. geeft aan dat er FFP3-maskers beschikbaar zijn op de hygiënecontainer. Er zijn nog FFP3-maskers in bestelling bij V.

Bij wespenbestrijding worden er FFP2-maskers gedragen (met ventiel).


Geachte,

In bijlage een schrijven van VSOA Comité Hulpverleningszones, om 2 nieuwe afgevaardigden voor onze vakorganisatie in uw zone, hulpverleningszone 1 Antwerpen, aan te stellen.

Mogen wij u verzoeken hen vanaf heden mee op te nemen in de uitnodigingen voor de overleg- en onderhandelingscomiteés in uw zone, evenals voor informele vergaderingen, werkgroepen, jaarlijkse rondgang van de preventiedienst op de verschillende werkposten, ...

Alvast dank voor uw bereidwillige medewerking in deze.


Geachte collega,

Naar aanleiding van de dreiging van het Coronavirus en de maatregelen die wij in onze organisatie en als brandweer in het algemeen nemen, wordt het vakbondsoverleg, BC/HOC, van 24 maart uitgesteld. We doen dit om de volgende redenen: 

1. We sluiten als organisatie maximaal aan bij de richtlijnen die de overheid geeft. Die bevelen nu aan maximaal de sociale afstand in te voeren. 

2. Intern vertalen we dit naar al het uitstelbaar overleg in grotere groepen moet worden uitgesteld. We doen dit ook voor andere overlegmomenten zoals de teamdag kader en de technische commissie (die digitaal wordt doorgezet). 

3. Als orgaan dat een grote verantwoordelijkheid heeft voor het welzijn van onze mensen moeten we het goede voorbeeld geven. Ik wil hiermee in geen enkele zin het syndicaal overleg inperken. Daarom volgende voorstel: 

- Ik voer een individueel overleg met elke hoofdafgevaardigde om de meest dringende punten te bespreken. 

- We beantwoorden de punten op de agenda (vb over verlof edm) zo veel mogelijk (en voor de 23e) digitaal en zorgen voor een antwoord dat alle vakorganisaties kunnen opvolgen. Ik hoop op jullie begrip voor deze beslissing.


Ontwerp verslag februari 2020:

Toelichting AMOK / Samenwerking met de politie

Politie Antwerpen geeft een toelichting over AMOK-incidenten en hoe de samenwerking tussen brandweer en politie opgestart wordt.

Een AMOK-incident betreft alle situaties waarbij één of meerdere personen op een bepaalde locatie de aanwezige personen aanvallen om zo veel mogelijk slachtoffers te maken. De dader kan bij de aanval onder meer vuurwapens gebruiken. De motivatie van de daders van AMOK-incidenten kan sterk uiteenlopen, er kan sprake zijn van een terreuraanval.

In het sportpaleis was er een grootschalige rampoefening: Comic. Tijdens de evaluatie hiervan bleek dat de hulpverleningsoperatie erg traag op gang kwam en de evacuatie van de slachtoffers vrij ongecoördineerd liep. De samenwerking tussen brandweer en politie moet maximaal rekening houden met de veiligheid van onze mensen en het redden van slachtoffers waar het kan en waar het mogelijk is.

Een AMOK-situatie is voor de politie de meest complexe situatie die ze kunnen tegenkomen.

Complexer kan voor de politie een situatie niet zijn. Om dit aan te pakken is het nuttig dat er afspraken worden gemaakt tussen politie en brandweer.

Wanneer een AMOK-situatie zich voordoet wordt in een eerste fase het gevaar geneutraliseerd of geïsoleerd door de politie. Dit om te voorkomen dat er nog meer slachtoffers vallen. In de tweede fase starten brandweer en politie met de evacuatie van de slachtoffers. Hiervoor heeft de politie het AMOK verhaal uitgewerkt. Bij het AMOK verhaal kan de brandweer binnengaan omringd door politiemensen om zo de slachtoffers buiten te halen.

Opmerking korpsleiding

We merken dat er meer en meer samenwerking nodig is met de politie. Voor deze training werken we ook aan de erkenning voor voortgezette opleiding. Iedereen moet de basiskennis hebben. Door een intensief trainingstraject met de politie gaan we veel beter kunnen samenwerken met elkaar. De korpsleiding heeft er begrip voor dat sommige mensen terughoudend zijn.

De training zal gezamenlijk opgestart worden. Er zal een startprogramma voorzien worden met regelmatige opfrissingen.

De vakbonden zijn akkoord om met dit concept verder te werken. Binnen jaar zal er een evaluatie komen van het systeem.

Diplomatoelage (stand van zaken)

Zoals beloofd heeft de korpsleiding een brief gestuurd naar de FOD binnenlandse zaken. Op dit moment is hier nog geen antwoord opgekomen. Afspraak is dat de diplomatoelage zal uitbetaald worden voor het afgelopen jaar 2019.

Opmerking VSOA

VSOA gaat niet akkoord met het voorstel dat nu op tafel ligt voor de diplomatoelage. Dit omdat de korpsleiding heeft aangegeven dat er geen geld is. Binnenlandse zaken heeft zelf gezegd dat het in de dotatie zit.

Reactie korpsleiding

De wetgeving zegt dat de zoneraad de hoogte van het bedrag bepaalt. De marge die de zone gekregen heeft is 300 EUR bruto.

Er is gekeken naar de mensen die in aanmerking komen, de ambulanciers meegeteld (waar nog discussie over is want ze hebben geen bijscholing) komt 60% van het korps in aanmerking voor de diplomatoelage.

Wanneer het ganse korps een toelage uitbetaald krijgt van 300 EUR bruto wordt de problematiek dat sommige wel en sommige niet betaald worden vermeden.

De terugvalpositie is de wet rond de diplomatoelage, wat wil zeggen dat sommige wel een toelage zullen ontvangen en andere niet.

Aanpassingen lokaal akkoord (stand van zaken)

Directeur HR

De zone zal proberen om de maaltijdcheques van januari uit te betalen op 8 EUR. Het is niet mogelijk om dat retroactief recht te zetten.

De fietsvergoeding zal uitbetaald worden op het moment dat de stad dat ook doet. We hebben op dit moment nog geen indicatie dat zij dit al doen. De fietsvergoeding kan wel met terugwerkende kracht worden toegekend.

Er zijn een aantal dingen gewijzigd zonder dat de zone hierbij te betrokken werd. Daardoor moeten we achter de feiten aanlopen en zoveel mogelijk proberen inhalen.

De ziekteverzekering wordt onderhandeld door de stad. Wij volgen de stad.

Verslag bedrijfsbezoek Post Wilrijk

Korpsleiding

Er werd een 3de ingebrekestelling verstuurd naar de aannemer. Als ook hier niets mee gebeurt dan mag de zone op kosten van de aannemer een andere aannemer aanstellen.

Opmerking VSOA

Het regent binnen op Post Wilrijk. Is het opportuun om daar mensen in te stationeren? Met een lek kunnen er toch kortsluitingen ontstaan? Wat is de impact op de elektriciteitsvoorziening van de wateroverlast in Post Wilrijk?

Reactie korpsleiding

Er zijn geen lekken vastgesteld in de buurt van elektriciteit. Er is één aansluitdoos waar water is te zien maar daar is geen elektriciteit aanwezig, alleen registratieapparatuur.

Renovatiewerken Post Linkeroever - melding

Asbestverwijdering

Er werd asbest gevonden op Post Linkeroever. Dit onder de vloerbedekking. Zolang er niet aan de vloer gewerkt wordt is er geen risico voor de mensen die er aanwezig zijn.

Er is een werfvergadering geweest met alle aannemers om de aanpak voor het verwijderen van de asbest te bespreken. Het is niet de bedoeling dat het volledige gebouw gestript wordt op dat vlak, maar enkel de ruimtes waar er gerenoveerd wordt.

De firma die de asbest verwijdert moet dat ook melden aan de arbeidsinspectie. Deze melding wordt ook bezorgd aan de werkgever en GPD. De melding is nog niet binnengekomen maar van zodra dit komt wordt dit door GPD aan de vakbonden bezorgd.

Opmerking:

In de loop van de maand april, als de asbest wordt weggehaald, moeten die ruimtes worden afgesloten. Zowel de eetgelegenheid als de keuken en de douches worden tegelijkertijd gerenoveerd. Waar moet het eten dan bewaard worden? Waar kan er dan gegeten worden?

Reactie korpsleiding

Deze vraag wordt doorgegeven aan de dienst patrimonium.

Opmerking:

Op Post Zuid is een deel van het plafond ingestort door waterinsijpeling. Dit bevestigt opnieuw in welke staat deze post zich bevindt.

Reactie korpsleiding:

De lokalen kunnen nog gewoon betreden worden. Er zullen voorlopige herstellingen uitgevoerd worden. De data worden doorgegeven wanneer ze zijn gekend. Op 19 februari is er overleg met AG Vespa en patrimonium over het onderhoud van Post Zuid. Zij zullen daar aandringen om een timing door te geven.​Laatste shift bij brandweer van Nick Van der Linden

"Op donderdag 6/02 deed collega Nick Van der Linden, vakbondsafgevaardigde voor VSOA Hulpverleningszones, zijn laatste shift bij Brandweer Zone Antwerpen. Bij dit afscheid werd hem een cadeau overhandigd van vakbond VSOA Comité Hulpverleningszones en van zijn collega afgevaardigden Luc Dhondt en Vanja Corthout. Bedankt voor je inzet en veel succes met je nieuwe uitdaging bij de politie!"

Stavaza over de brillen voor de adembeschermingsmaskers:

De brillen zijn gekozen - bestelling kan van start gaan.

De opmeting van de sterkte van de glazen zal gebeuren via een recent persoonlijk attest dat de brandweerman/vrouw heeft van zijn eigen oogarts/opticien.

VSOA: Nieuwe slangenwas-machine op CK is zeer gevaarlijke machine - er heeft al een EHBO-ongeval mee plaatsgevonden, er is ruimtegebrek. Elk arbeidsmiddel moet in dienst gesteld worden. GPD heeft deze machine niet in dienst gesteld. Kapt. Opdekamp geeft dit door aan Lt. De Bondt om contact op te nemen met GPD. Procedure en opleiding is noodzakelijk.

GPD: Vragenlijst welzijnsbevraging.

De welzijnsbevraging-vragenlijst is klaar en zal bezorgd worden aan alle leden. Het doel is om deze bevraging uit te rollen na de zomer - de bevraging gaat over het psychosociaal welzijn.

Graag feedback via opmerkingen in het document zetten tegen het volgend overleg (26 juni).

Graag de finale lijst goedkeuren op het BC/HOC van 24 september.

VSOA: Nieuwe systeem van de seinkamer: er gaat geen licht meer aan in de garage. Dit is zeer risicovol! Men loopt naar de wagen in het donker! Patrimonium is op de hoogte. Vraag om dit dringend aan te passen. Ook vraag dat de poorten automatisch weer dicht gaan. Poort A1 is te zwaar en deze gaat niet meer correct dicht. Deze is nu afgesloten (onbekend of dit echt zo is?) En vermoedelijk is de valbeveiliging eronderuit gehaald (onbekend of dit zo is - in dat geval adviseert GPD om de poort buiten gebruik te stellen). Kapt. Opdekamp geeft beide zaken door aan Patrimonium met nadruk op hoogdringendheid ervan.

Helmen/pakken.

Kapt. O. geeft aan dat tweede pak verdeeld wordt begin volgende maand.

Het raamcontract voor de helmen werden goedgekeurd op het zonecollege. Alle helmen zullen vervangen worden.

Beste vakbondsafgevaardigden

Op het BC/HOC van 13 december 2018 werden de aanpassingen aan het personeelsstatuut voorgelegd. Op deel 4 waren er nog een behoorlijk aantal opmerkingen, zowel van de vakbonden als van individuele medewerkers. Wij hebben alle vragen gebundeld in een sheet . De vragen zijn chronologisch per artikel beantwoord. Alle vragen/opmerkingen die groen werden gekleurd zijn ook aangepast in de tekst. De vragen en opmerkingen die in het oranje werden gekleurd zijn wél beantwoord maar niet meegenomen.


In grote lijnen zijn dit de aanpassingen tegenover de versie van 13 december 2018.

1) we hebben ons gebaseerd op de laatste versie van de RPR van de stad Antwerpen (20180111_RPR_gecoördineerde_versie). Dit was een opmerking van ACV. Daardoor zijn er nog een aantal kleine wijzigingen opgenomen

2) De schrijffouten werden verbeterd en inconsistente terminologie werden waar mogelijk aangepast. (niet overal: vb meestal wordt er gesproken over arts, maar ook over arbeidsgeneesheer, want dat is een wettelijke term)

3) in de versie van 13 december hadden we getracht zo dicht mogelijk bij de tekst van de stad te blijven. Gezien de vele opmerkingen rond leesbaarheid hebben we naar een compromis gezocht en de hoofdstukken waarvan we erg afwijken van de stad, bv ziekte, wel de teksten meer aangepast. De hoofdstukken waarbij we de stad wel volgen, zoals verloning, hebben we de teksten zoveel mogelijk letterlijk overgenomen.
In bijlage vind je de nieuwe tekst van deel 4.

Op de agenda van het BC/ HOC van 30 april 2019 zullen de delen van 2 en 3 ook opnieuw worden voorgelegd.


Als er vragen zijn hoor ik het graag.


Hierbij nog eens de uitleg van de aanpassingen die we vorige keer hadden besproken:
Er zijn twee soorten wijzigingen, de vormelijke en de inhoudelijke


A. De vormWe wensen voor AL onze personeelsleden 1 personeelsstatuut te maken. Aangezien operationele personeelsleden wel onder de wet en de kb's van 19/04/2014 vallen (arbeidstijd, administratief statuut en geldelijk statuut) en het omkaderend personeel niet, is dit echter moeilijk. We hebben gekozen om een codex op te stellen. Deze codex noemen we het "personeelsstatuut BZA" en heeft 5 delen.

1) algemeen deel: hier worden ander andere de definities omschreven. Dit is nog niet volledig omdat deel 5 nog niet volledig is. In een latere fase willen we hier ook het delegatiereglement en het vakbondsreglement aan toe voegen

2) Het arbeidsreglement: dit verplichte element was nu apart opgemaakt voor de 2 personeelsgroepen. Gezien dit zéér gelijklopend was hebben we dit samengevoegd. De verschillen in bijvoorbeeld arbeidstijd zijn in de artikels zelf opgenomen.

3) Deontologie: ook dit deel geldt voor alle personeelsleden. De enige inhoudelijke aanpassing is de update van de gedragscode sociale media.

4) Het statuut omkaderend personeel: Dit is de oude rechtspositieregeling. We volgen de opbouw én de teksten van de stad (zie volgende alinea), maar we houden wel een doorlopende nummering aan in dit deel in tegenstelling tot de stad.

5) Het statuut operationele personeel: het oude personeelsreglement zal hier ook op een later moment aan toegevoegd worden. Deel 2, 3 en 4 worden in deze mail aan jullie bezorgd.


B. InhoudAan de delen 2 en 3 veranderd er niets inhoudelijk, behoudens de verwijzingen die in deel 3 ook werden doorgevoerd, en dus hieronder worden beschreven. De RPR van de zone was een kopie van de RPR van de stad van eind 2014. Tussen toen en vandaag werden de wijzigingen in de RPR van de stad niet systematisch door de zone overgenomen. Wel werd het optrekken van de fietsvergoeding, de achterafbetaling van de statutairen, de uitbetaling vakantierecht 2012 en de verruimde mobiliteit doorgevoerd. Ook werd er een eigen stukje rond plaatsonafhankelijk werken toegevoegd, dit werd in de nieuwe versie behouden.

Met deze oefening hebben wij opnieuw een kopie van de huidige RPR van de stad genomen. Uiteraard hebben wij deze teksten technisch aangepast aan de zone (secretaris vervangen door zonecommandant, gemeenteraad door zoneraad enz...). Om deze RPR te kunnen kopiëren moeten wij Besluit Vlaamse Regering houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel (BVR) van toepassing verklaren op het omkaderend personeel. We hebben momenteel zoveel mogelijk vermeden de bepalingen van dit BVR nog eens mee te nemen in dit personeelsstatuut. Desondanks hebben we dit toch op een paar plaatsen wel gedaan om verwarring te vermijden.
Dit maakt dat er twee soorten vernieuwing zijn:

1) Aanpassingen die tussen 2014 en 2018 door de stad werden ingevoerd maar nog niet door de zone werden overgenomen: deze vind je in de teksten in het groen gemarkeerd.

- het hoofdstuk rond mobiliteit: dit werd door de stad meer in detail beschreven dan in de RPR van de zone (hoofdstuk 5, artikels 21 tot 29)

- sanctie bij het niet naleven van de ziekteprocedure (artikel 83)- regeling rond onbetaald verlof 103 tot 106 (een gevolg van de wijziging van het BVR)- de algemene bepalingen rond zorgkrediet en andere thematische verloven (artikel 109, ook het gevolg van wijzigingen BVR)- gewaarborgd inkomen voor contractuelen bij de 91ste dag ziekte

 
2) Aanpassingen waarbij de zone in dit personeelsstatuut afwijkt van de RPR van de stad: deze vind je in de tekst in het paars gemarkeerd.
- het hoofdstuk rond de waardering blijven we voorlopig bij de oude regeling. (artikels 30 tot 45).

Dit omdat we een bezig zijn met het digitaliseren van deze procedures. Daarnaast heeft het operationeel personeel een cyclus van 2 jaar. We willen alle wijzigingen samen doorvoeren zodat we op 1/1/2020 met alle personeelsleden samen aan een nieuwe evaluatiecyclus kunnen beginnen, die zoveel mogelijk gelijk loopt. De modaliteiten van de functioneringstoelage (artikel 140) worden hierdoor ook behouden.- de controle door de controlearts (artikel 75) wordt veranderd. Wij kiezen voor een controle die aansluit bij de controle van het operationeel personeel. Uren waarop men thuis moet zijn, worden nu van 12u tot 16u op dag 1 en 2 van de ziekte. De vroegere regeling van 8u tot 20u en 3 dagen wordt verlaten.

- wij specificeren nog eens dat thematische verloven dienstactiviteit zijn (artikel 112)

- we behouden het artikel waarin de zonecommandant een vast werkrooster voor een personeelslid kan opleggen. (artikel 121)

- we behouden de toevoegingen rond plaatsonafhankelijk werken (artikels 122 tot 125). Deze werden al eerder onderhandeld.- de algemene bepaling rond dienstreizen van één dag en naar Nederland werden behouden (artikel 146)

- de terbeschikkingstelling van zonepersoneel aan fractie of kabinet wordt behouden omdat anders dat specifieke besluit van de Vlaamse regering anders niet van toepassing is. (artikel 158)- het einde dienstverband voor een statutair medewerker wordt herhaald (artikel 159)

- het uitwerken van een syndicaal reglement wordt ook herhaald (artikel 171)- Tenslotte werden de overgangsmaatregelen en slotbepalingen uiteraard ook gedeeltelijk aangepast (vanaf artikel 173)Een wijziging van de stad die wij NIET hebben overgenomen zijn alle bepalingen rond loopbaansparen.

Dit systeem heeft in de kleine poel van 85 personeelsleden grote nadelen naar de bezetting toe. Wij laten op individuele basis nu al uitzonderingen toe, iets dat praktischer werkbaar is in een kleinere organisatie. Het doorslaggevend argument is echter het welzijn van de medewerker. Voldoende verlof opnemen op regelmatige basis het belangrijk voor de gezondheid van onze medewerkers.