Hulpverleningszone Rivierenland

https://rivierenland.hulpverleningszone.be/

Zonecdt.: Philippe Maudens

Gemeentes: Berlaar, Boom, Bornem, Duffel, Heist O/D Berg, Hemiksem, Mechelen, Niel, Nijlen, Lier, Putte, Puurs, Rumst, Sint-Amands, Willebroek

De hulpverleningszone Rivierenland bestaat uit 15 brandweerposten en strekt zich uit over 19 gemeenten.

Deze posten waren vroeger de gemeentelijke brandweerkorpsen die na de brandweerhervorming sinds 1 januari 2015 samensmolten tot één groot korps. Het hoofdkantoor van de zone is in Mechelen.

Intotaal stelt de zone 150 beroepsbrandweerlieden, 670 vrijwillige brandweerlieden en ambulanciers en 30 administratieve en technische personeelsleden te werk.

Bijgevolg verleent de zone brandweerzorg aan meer dan 400 000 inwoners.

Deze zone moet ervoor zorgen dat inwoners in nood nog efficiënter worden geholpen.

Afgevaardigden V.S.O.A. zone Rivierenland


Contact verantwoordelijk voor de sector.

firefighter@vsoa-g2.eu

Noyens Bart

Firefighter.VL@vsoa-g2.eu

Heivers Koen

koen.heivers@telenet.be

Metdenancxt Koen

koen.m@telenet.be

Perree Ronny

ronny.perree2@telenet.be

Van Der Bracht Stijn

stijn.vanderbracht@gmail.com 

VSOA verzoekt om onderstaande punten op het agenda te zetten van het eerst volgende bevoegde comité :

VSOA vraagt hoeveel interventies ten behouve kreupelhoutbranden, bosbranden en veldbranden er in juli en augustus in de Zone's hebben plaatsgevonden?VSOA wenst te weten, over welke specifieke middelen de zone's beschikken voor deze soort interventies ?VSOA vraagt welke middelen de zone wenst aan te kopen om het hoofd te bieden aan interventies, die als gevolg van de klimaatverandering waarschijnlijk n zullen toenemen?VSOA wenst te weten of de zone Personeel en of duikers heeft die zijn opgeleid voor wildwaterinterventies?VSOA wil weten welke middelen de zone's gaan aankopen na de overstromingen in juli 2021?


CPBW 16 juni 2022

1. Kennismaking coördinerend arbeidsarts

2. Aanpassing identificatiedocument en samenwerkingsprotocol

3. Planning rondgangen najaar 2022

4. Goedkeuring jaarverslag externe/intern dienst 2021

5. Periodiek verslag 1ste kwartaal 2022

6. Stand van zaken corona in de zone

7. Stand van zaken psychosociale risico analyse ATP

8. Risicoanalyse slangenwasmachine

9. Beleid agressie tav hulpverleners


CPBW 16 juni 2022

1. Kennismaking coördinerend arbeidsarts Liantis

2. Aanpassing identificatiedocument en samenwerkingsprotocol Liantis

3. Planning rondgangen najaar 2022 4. Goedkeuring jaarverslag externe/intern dienst 2021

5. Periodiek verslag 1ste kwartaal 2022

6. Stand van zaken corona in de zone

7. Stand van zaken psychosociale risico analyse ATP

8. Risicoanalyse slangenwasmachine

9. Beleid agressie tav hulpverleners

Vrijstelling verplaatste diensten

Vanuit VSOA wordt aangereikt dat er nog geen gesprek is geweest met de medewerkers die gekozen hadden voor een zonale optie van de vrijstelling van verplaatste diensten. Doordat het voorziene systeem van de verplaatste diensten niet meer blijft bestaan, zijn ook de opties niet meer van toepassing. Voor de betrokken medewerkers is het hierdoor niet duidelijk wat voor diensten zij vanaf mei dienen uit te voeren.

De zoneleiding herhaalt de intentie om met de betrokken medewerkers in gesprek te gaan. Het klopt dat dit nog niet gebeurd is en dat het erg laattijdig is gezien vanaf 1 mei verplaatste diensten waren voorzien. Het overleg met de vakorganisaties dient echter nog verduidelijking te brengen over de andere voorziene optie in het basisprotocol, nl. de overschakeling naar dagdiensten.

Kritische besetting

Daarnaast vraagt VSOA naar de betekenis van kritische bezetting. Er wordt gesteld dat in het beleidsplan een personeelskader voorzien is om de minimale bezetting in te vullen. Vanuit VSOA werd weliswaar voorspeld dat de cijfers van het beleidsplan niet haalbaar zijn. De voorzitter heeft gezegd dat er niet onder de minimumbezetting zal gegaan worden. Het woord kritische bezetting dient dus geschrapt te worden in de tekst. Het geeft de indruk dat Mechelen nog verder afgebouwd wordt. De zoneleiding duidt dat het beleidsplan de bezetting is waarnaar gestreefd wordt tegen het einde van de legislatuur is.

En helaas worden we ook geconfronteerd met onverwachte afwezigheden wegens ziekte. Hierdoor is het mogelijk dat de effectieve aanwezigheid kritisch kan zijn, en dat is niet voor elke post even kritisch. Er dienen dus prioriteiten gemaakt te worden, bijv. de 6de man in Boom is belangrijker operationeel dan de 16de man in Mechelen, en de onderofficier in Lier is kritischer dan de brandweerman.

We dienen ons dus voor te bereiden op onverwachtse afwezigheden tav de opgemaakte planning en daarvoor dienen we een tool te hebben, een soort van supernoodrem. Die afspraken hieromtrent wensen we om discussies op het moment zelf te vermijden.

De burgemeester benadrukt dat het met de herwerking van het protocol de bedoeling is om tot afspraken te komen rond een pool systeem voor wanneer er operationele keuzes nodig zijn bij noodwendigheden. Dat zal niet haalbaar zijn wanneer VSOA strikt vast houdt aan minimumbezetting. Het is immers ook fundamenteel om dit ruimer dan Mechelen te bekijken. VSOA brengt onder de aandacht dat:

• Tot op heden Mechelen nog niet ondersteund werd wanneer er een bezetting is van minder dan 16.

• Tot op heden er in Mechelen steeds medewerkers geweest zijn die met plezier andere posten zijn gaan aanvullen. En dat zal ook in de toekomst gebeuren.

• Vanuit de risico analyse niet kan afgeweken worden van de minimum/maximumbezetting. De vakorganisatie is voorstander om vanuit het overtal van dagdiensten in Mechelen de andere tekorten te gaan aanvullen vanop dienst. Het is niet de bedoeling dat medewerkers de speelbal van willekeur worden. De zoneleiding benadrukt dat er inderdaad afspraken moeten gemaakt worden om willekeur te vermijden. Het kan niet de bedoeling zijn dat de bereidwilligheid afhangt van de medewerkers die op dienst zijn of dat steeds dezelfde medewerkers bereidwillig zijn.

De operationele noden worden immers bepaald door zoneleiding.

VSOA stelt voor om enerzijds de maximumbezetting van Mechelen te verhogen. De verplaatste diensten komen immers terug naar Mechelen. Anderzijds wordt ook voorgesteld de minimumbezetting in Mechelen te verhogen. Het is anders niet mogelijk om vanuit Mechelen uit te sturen. Vanuit de zoneleiding wordt er voor gekozen om de tabellen van de ideale bezetting aan te houden. Deze zijn voorzien om te halen tegen het einde van de legislatuur. Aanwervingen zullen een gunstig effect hebben op het halen van de planningen.

VSOA benadrukt dat ze een uitgewerkt systeem verkiezen dat kans op slagen heeft. Hiervoor is het belangrijk dat er duidelijkheid is en dit betekent o.a. verduidelijking over de cijfers. Er is een personeelskader van 115 actieve medewerkers voorzien en met de daling van de nachtbezetting kon uitgestuurd worden naar andere posten. De zoneleiding meent dat er in Mechelen terug overtal zal zijn doordat de verplaatste diensten terug in Mechelen worden gedaan. Zo dien we bijv. in mei dat er minimum 16 man is ingepland en dat er zelfs dagen zijn met 20.

Het draagvlak was onvoldoende voor structurele verplaatste diensten en wordt nu herwerkt. Er zullen immers nog verplaatste diensten nodig zijn, maar door de recente aanwervingen in de andere posten zal in de realiteit er minder nodig zijn dan aanvankelijk gedacht. Het zal ook niet altijd onverwachts zijn. Nu is bijv. geweten dat er in de maand mei in Boom nog op 3 tot 5 dagen een tekort is. De zoneleiding wenst afspraken te maken om die diensten te kunnen toekennen. Het blijft de bedoeling om verplaatste diensten te beperken.

ACV geeft aan dat medewerkers werken voor de zone, en niet louter voor 1 post. Dit betekent dat er afspraken kunnen gemaakt worden wie waar wanneer werkt bij noodwendigheden.

VSOA vraagt om een indicatie te geven van het aantal verplaatste diensten dat alsnog zal moeten gedaan worden. Er kan hierbij rekening gehouden met een theoretische afwezigheid van ziekte van 7%.

Besluit: er wordt een nieuwe ontwerptekst voorbereid door de zoneleiding en deze zal besproken op het geplande overleg van 5 mei.


Verslag vakbondsoverleg 12 oktober 2021

De burgemeester geeft een toelichting van de stand van zaken van de werkzaamheden van de taskforce rond de uitvoering van het beleidsplan.

• Er wordt gestreefd naar 1 gemeenschappelijk startuur. Het is echter geen evidente knoop om door te hakken omwille van de verschillende statuten van beroeps en vrijwilliger. Het is dan ook belangrijk dat verschillende pistes goed wordt uitgewerkt zodat het op het terrein geen onvoorziene omstandigheden met zich meebrengt. Er wordt een overleg ingepland met de planners van Heist en Willebroek. Een aanpassing van het startuur kan vooral in die posten voor de diensten een impact betekenen. Dit zal opnieuw geagendeerd worden op het overleg van 18 november.

• De uitnodiging is vertrokken voor de medewerkers van Mechelen met de mogelijkheid om zich aan te bieden voor een nieuw individueel gesprek. Momenteel zijn er ruim 40 aanmeldingen.

• Ortec:

o De technische vragen worden uitgeklaard. Zo worden voor de 2 compagnies in Mechelen opnieuw 2 planborden voorzien. Hoewel dit iets minder flexibiliteit geeft bij het inplannen.

o De niet Mechelse posten kunnen de nieuwe versie van Ortec blijven gebruiken.

o Compagnie 1 van Mechelen zal tijdelijk nog in de oude Ortec blijven plannen.

Voor compagnie 2 wordt de nieuwe versie al voorzien. Er is een ontwerp van communicatie hierover voorbereid.

o Verlof kan uiteraard ingepland worden.

• De zoneraad heeft toestemming gegeven om de verplaatste diensten met 3 maanden uit te stellen.

• Er zal een bijkomend interventiepak, inclusief helm, voorzien worden in de 2de post.

Rond kazernekledij is een regeling in uitwerking.

• Specialisaties worden op dit moment van naderbij bekeken. Er zullen mogelijkheden

voorzien worden om de specialisatie ook vanuit de 2de post uit te oefenen.

• Voor de vrijstelling van de bijna gepensioneerden zijn er pistes in uitwerking. Deze zullen behandeld worden op het overleg van 18 november.

Op zondag 10 oktober is er een ledenvergadering geweest van VSOA waarop 25 leden aanwezig waren. Deze hebben mandaat gegeven om verder te onderhandelen. Er werden een aantal

bijkomende vragen/bedenkingen geformuleerd/

• Er werd de bezorgdheid geformuleerd rond de operationele organisatie. Met name over aflegsystemen en SOP's die niet overal op dezelfde manier worden toegepast. Vooral onderofficieren vragen zich af of een bevel wel op de juiste manier zal uitgevoerd worden.

o Vanuit de zoneleiding wordt bevestigd dat dit een aandachtspunt is. Met al de betrokken postoversten werd dit al in behandeling genomen. Dit zal van iedereen een inspanning vragen.

• Er wordt gevraagd om het systeem van slotjes in Ortec te schrappen.

o De Technische Commissie heeft eerder op de dag beslist om de slotjes te schrappen. Het blijft wel van belang dat de minimale bezetting wordt gehaald.

• Er werden vragen geformuleerd rond verminderde operationaliteitspremie bij verminderde operationaliteit.

o Er zijn ondertussen meerdere medewerkers die een systeem van wedertewerkstelling of eindeloopbaan hebben. Dit is een regeling uit het statuut en heeft impact op de operationaliteitspremie van de medewerkers.

Vragen/bespreking

• Vraag: in de verslagen van de taskforce wordt vermeld dat bevestigd wordt dat in Bornem er geen weekendbezetting is met beroepsmedewerkers in het weekend. Wie zal deze diensten echter verzekeren als er gaten vallen?

o In het beleidsplan is in Bornem inderdaad geen weekendbezetting voorzien.

o De bezorgdheid is gekend. Met de planners zal nagegaan worden hoe daar mee omgegaan kan worden. In het overleg met de beroepsmedewerkers van Bornem zal er naar oplossingen gezocht worden.

• Vraag: zal elke beroepsmedewerker een gesprek kunnen krijgen?

o In Heist, Boom en Bornem wordt - naar analogie met Willebroek een groepsgesprek ingepland. Men zal het aanbod krijgen voor een individueel gesprek wanneer men dat vraagt.

• Er wordt vanuit VSOA aangereikt dat sommige medewerkers niet goed weten waarom ze naar een 2de gesprek komen. Het is ook onduidelijk of er al knopen zullen doorgehakt zijn voor de aanvang van de gesprekken.

o Een deel van de knopen is wel de knoop doorgehakt. Zo zullen we voor de bezorgdheid rond de inzet op brandweerzorg, oplossingen zoeken in de planning.

Voor een deel van de knopen is er nog geen duidelijkheid, bijv. rond de bijnagepensioneerden.

• Vanuit VSOA wordt de ongerustheid geformuleerd dat het vertrek van de directeur Bedrijfsvoering ad interim een verlies van kennis zou kunnen betekenen.

o De zonecommandant licht toe dat hij op de achtergrond nog actief is en dat de nodige informatie in ieder geval wordt gedeeld.

o De procedure voor aanwerving zal opgestart worden. Het is te verwachten dat de vervanging ten vroegste in het voorjaar rond zal zijn.

Er wordt afgesproken dat bij het informele overleg van 28 oktober als eerste agendapunt de opvolging van de uitvoering van het beleidsplan wordt geagendeerd.

De burgemeester zal hierbij aanwezig zijn.
Liberale vakbond brandweer voert actie tijdens WK: "Vanaf woensdag staken we"

Mechelen, Heist-op-den-Berg, Lier, Puurs -

Tijdens de doortocht van het WK wielrennen zondag voerde de liberale vakbond actie aan de brandweerkazerne van de post Mechelen. De syndicale delegatie kondigt een staking aan. De zonecommandant betreurt de actie en zegt dat de gesprekken nog lopen.

Voor de kazerne aan de Nekkerhal hadden de vakbondsleden met behulp van brandweerslangen in reuzegrote rode letters 'wanbeleid' aangebracht. Ze lieten ook sirenes van interventievoertuigen loeien. Daarmee hoopten ze de live-uitzending van het WK te halen. "Het was vooral onze bedoeling om een signaal te geven", zegt afgevaardigde Koen Metdenancxt. De liberale bond VSOA heeft een stakingsaanzegging ingediend. "Vanaf woensdag staken we gedurende 72 uur. We roepen onze mensen op om thuis te blijven", vertelt Metdenancxt.

Als daarmee de operationele werking van het korps in het gedrang komt, kan de politie thuis mensen opvorderen. Bij de liberale bond heerst ongenoegen. Aanleiding is het nieuwe beleidsplan 2020-2025. "Als grootste vakbond hebben wij dat plan na twee jaar onderhandelen niet goedgekeurd, maar wij hebben ons wel geëngageerd om er aan mee te werken. Op die manier kon de zone het plan uitrollen", legt Koen Metdenancxt uit.

Bezetting

De vakbondsafgevaardigde stipt aan dat het management weinig of geen rekening houdt met de verzuchtingen van de brandweermensen op het terrein. Een van de hete hangijzers is de bezetting in de post Mechelen. Die bestaat vandaag nog de klok rond uit minstens zestien beroepsmensen en vermindert. "Dat wijzigt overdag naar vijftien beroeps en een vrijwilliger. 's Nachts en tijdens de week vallen we terug op tien beroeps en twee vrijwilligers."

LEES OOK: Verzekerde posten moeten uitruktijden brandweer verkorten

Door de bezetting met beroepsmensen in Mechelen te verminderen, wil Rivierenland vanaf februari 2022 mee de permanentie te verzekeren in vier andere posten in de regio: Boom, Heist-op-den-Berg, Lier en Puurs. "Onze manschappen moeten zelf een tweede post kiezen. Er was een engagement van de zone om voor iedereen zijn problemen een oplossing te zoeken. Daar is de zone niet in geslaagd", zegt Metdenancxt.

Ambulancier

De beroepskrachten van de post Mechelen beschikken ook niet over een brevet ambulancier omdat ze zelf al jaren geen ziekenwagen meer bemannen. "Als wij verplaatst worden naar posten waar ze wel een ziekenwagen hebben, is het resultaat dat de mensen die er vandaag al werken enkel nog ambulancier zijn en geen brandweertaken meer uitvoeren. Dat is in die andere posten dan weer een frustratie", vertelt Metdenancxt. Verzekerde posten met een ambulancedienst zijn Boom, Heist-op-den-Berg en Puurs.

"Wij kennen de problemen en verzuchtingen op het terrein. We zijn in dialoog en er gebeuren nog bijsturingen. We blijven praten. Net omdat we al in gesprek zijn, vind ik het wel jammer dat er al actie wordt gevoerd", reageert kolonel Philippe Maudens, zonecommandant van Rivierenland.


Liberale vakbond brandweer voert actie in Mechelen: "72-urenstaking op woensdag"

Vanmiddag voerde de liberale vakbond VSOA actie aan de brandweerkazerne van de post Mechelen. De vakbond heeft ook een stakingsaanzegging ingediend. Komende woensdag volgt er nog een 72-urenstaking.

Voor de brandweerkazerne in Mechelen hadden vakbondsleden in grote, rode letters 'wanbeleid' aangebracht. Daarmee hoopten ze dat de helikopter die het WK wielrennen in Mechelen in beeld brengt, ook de kazerne in beeld brengt, maar dat is niet gelukt.

De vakbondsactie draait om het nieuwe beleidsplan voor 2020-2025. "Wij hebben gedurende twee jaar meegewerkt aan het opstellen van dat beleidsplan. In maart werd het protocol door twee vakorganisaties ondertekend, niet de onze. Maar de afspraken die de voorbije jaren zijn vastgelegd in dat beleidsplan, worden niet nagekomen", zegt Koen Metdenancxt, vakbondsafgevaardigde VSOA.

"De zoneleiding wil op korte termijn de bezetting in de brandweerkazerne in Mechelen verlagen. De brandweermannen die daar worden weggehaald, zouden dan hun shiften moeten gaan draaien in Lier, Heist-op-den-Berg, Boom en Puurs. Dat zijn 4 andere brandweerposten in de brandweerzone Rivierenland."

Ziekenvervoer

"De brandweermannen van de post Mechelen beschikken ook niet over een brevet ambulancier. Door de overplaatsing van de Mechelse brandweermannen naar andere brandweerposten in de zone, vrezen de manschappen daar dat ze straks nauwelijks nog brandweerinterventies kunnen uitvoeren, maar enkel nog maar zullen worden ingezet voor het dringende ziekenvervoer", zegt Metdenancxt nog.

"Voor een aantal manschappen zal ook de afstand van en naar het werk langer worden. Wie nu nog vlakbij de kazerne in Mechelen woont, moet straks misschien naar Lier, Heist-op-den-Berg, Boom of Puurs rijden."

Komende woensdag volgt er nog een 72-urenstaking. Die gaat woensdagochtend om 08.00 uur van start en de stakingsbereidheid is volgens Metdenacxt groot.